รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   คณะวิทยาการจัดการ
ประเภททุน : ทุนภายในคณะ
#โครงการวิจัย
1ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพการบริการรถรางนำเที่ยวสิบสี่จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ธีรภัทร ดีเอม
2ปัจจัยสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ชัญญภัทร นกมั่น
3พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มชุมชนน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ
4การจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจท่องเที่ยวในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์
5ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ
6การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านขมวด
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย
7แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญาท้องถิ่นของสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา โรงเรียนสร้างสุข-ผู้สูงวัย ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว