รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
#โครงการวิจัย
1การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ่
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สนธยา วันชัย
2คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์
3การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการเพิ่มผลผลิตงานหัตถกรรมสู่ระบบอุตสาหกรรม
    ประเภทโครงการ : แผนงานวิจัย   โดย : ขุนแผน ตุ้มทองคำ
4การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในศตวรรษที่ 21 : เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ศานต์ พานิชสิติ
5ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์