ปีงบประมาณ พ.ศ.

2561

เลือกปีงบปรมาณ

จำนวนโครงการวิจัย

106

งบประมาณสนับสนุน/บาท

11,558,375

ข้อมูลสถานะของโครงการวิจัย

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย

สถานะการดำเนินงานโครงการวิจัย
#ประเภททุนฯหน่วยงาน/คณะได้ทุนดำเนินการส่งร่างเสร็จสิ้นขยายเวลาขยายเวลา(2)ค้างส่งคืนงบ
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งคณะครุศาสตร์
6
0060000
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
1090000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งคณะวิทยาการจัดการ
10
00100000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
0060000
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11
00110000
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพคณะครุศาสตร์
3
0030000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
0010000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพคณะวิทยาการจัดการ
2
0020000
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0030000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
0050000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ทุนภายในคณะคณะครุศาสตร์
9
9000000
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ทุนภายในคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
1000000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ทุนภายในคณะคณะวิทยาการจัดการ
8
7010000
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ทุนภายในคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
5000000
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ทุนส่วนตัวคณะครุศาสตร์
1
1000000
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ทุนส่วนตัวคณะวิทยาการจัดการ
1
1000000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561วิจัยสถาบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2010000
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561วิจัยสถาบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
1010000
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561วิจัยสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนา
5
3020000
20ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561วิจัยสถาบันสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
0040000
21ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561นักวิจัยรุ่นใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
1030000
22ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561นักวิจัยรุ่นใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0020000
23ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561แหล่งทุนภายนอกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
1000000
24ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561แหล่งทุนภายนอกคณะวิทยาการจัดการ
1
1000000
25ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561แหล่งทุนภายนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0010000
26ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561แหล่งทุนภายนอกคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
1000000