ปีงบประมาณ พ.ศ.

2561

เลือกปีงบปรมาณ

จำนวนโครงการวิจัย

94

งบประมาณสนับสนุน/บาท

10,839,200

ข้อมูลสถานะของโครงการวิจัย

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย

สถานะการดำเนินงานโครงการวิจัย
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯได้ทุนดำเนินการส่งร่างเสร็จสิ้นขยายเวลาขยายเวลา(2)ค้างส่งคืนงบ
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะครุศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
6
6000000
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะครุศาสตร์สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
3
3000000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะครุศาสตร์ทุนส่วนตัว
1
1000000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
10
10000000
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
1
1000000
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุนภายในคณะ
1
1000000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่
4
4000000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาการจัดการเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
10
10000000
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาการจัดการสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
2
2000000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ
7
7000000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาการจัดการทุนส่วนตัว
1
1000000
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
6
6000000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
3
3000000
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิจัยสถาบัน
3
3000000
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยรุ่นใหม่
2
2000000
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก
1
1000000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
11
11000000
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
5
5000000
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุนภายในคณะ
5
5000000
20ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิจัยสถาบัน
2
2000000
21ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก
1
1000000
22ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สถาบันวิจัยและพัฒนาวิจัยสถาบัน
5
5000000
23ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวิจัยสถาบัน
4
4000000