ปีงบประมาณ พ.ศ.

2562

เลือกปีงบปรมาณ

จำนวนโครงการวิจัย

136

งบประมาณสนับสนุน/บาท

21,840,900

ข้อมูลสถานะของโครงการวิจัย

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย

สถานะการดำเนินงานโครงการวิจัย
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯได้ทุนดำเนินการส่งร่างเสร็จสิ้นขยายเวลาขยายเวลา(2)ค้างส่งคืนงบ
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
3
3000000
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่
2
2000000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
13
13000000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
2
2000000
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
7
7000000
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่
3
3000000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
17
17000000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
10
10000000
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการนักวิจัยรุ่นใหม่
1
1000000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
11
11000000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการแหล่งทุนภายนอก
1
1000000
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1
1000000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
2
2000000
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
18
18000000
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยรุ่นใหม่
1
1000000
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
10
10000000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
22
22000000
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนักวิจัยรุ่นใหม่
1
1000000
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
10
10000000
20ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก
1
1000000