ปีงบประมาณ พ.ศ.

2562

เลือกปีงบปรมาณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

4.74

งบประมาณสนับสนุน/บาท

18,970,900

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

#หน่วยงาน/คณะกลุ่มสาขางบประมาณรวมส่วนต่างจำนวนอาจารย์ค่าเฉลี่ยต่อหัวเกณฑ์ค่าคำนวณระดับคะแนน
1ปีงบประมาณ : 2562คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์833,700.00291,300.0045.0018,526.6725,000.003.713.71
2ปีงบประมาณ : 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์2,002,700.000.0079.0025,350.6325,000.005.075.00
3ปีงบประมาณ : 2562คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์2,865,900.000.0057.0050,278.9525,000.0010.065.00
4ปีงบประมาณ : 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์8,008,100.000.0057.00140,492.9860,000.0011.715.00
5ปีงบประมาณ : 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์350,000.000.005.0070,000.0025,000.0014.005.00
6ปีงบประมาณ : 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์4,910,500.000.0054.0090,935.1960,000.007.585.00
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนโครงการวิจัยจำนวนงบประมาณสนับสนุน
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯชุดโครงการโครงการเดี่ยวรวมชุดโครงการโครงการเดี่ยวรวม
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ0330.00833,700.00833,700.00
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม0220.00602,700.00602,700.00
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ0770.001,400,000.001,400,000.00
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ19101,050,000.001,815,900.002,865,900.00
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม0110.00350,000.00350,000.00
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ112801,400.00280,400.001,081,800.00
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ315182,898,000.003,678,300.006,576,300.00
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ022220.005,260,500.005,260,500.00