ปีงบประมาณ พ.ศ.

2561

เลือกปีงบปรมาณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

5.3

งบประมาณสนับสนุน/บาท

9,942,700

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#หน่วยงาน/คณะงบประมาณรวมส่วนต่างจำนวนอาจารย์ค่าเฉลี่ยต่อหัวเกณฑ์ค่าคำนวณระดับคะแนน
1ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะครุศาสตร์1,213,200.000.0045.5026,663.7425,000.005.355.00
2ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1,473,000.00564,500.0081.5018,073.6225,000.003.603.60
3ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะวิทยาการจัดการ1,859,600.000.0056.5032,913.2725,000.006.605.00
4ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,972,100.00537,900.0058.5050,805.1360,000.004.254.25
5ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม2,424,800.00905,200.0055.5043,690.0960,000.003.653.65
6ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม2,424,800.000.005.00484,960.0025,000.0097.005.00
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำนวนโครงการวิจัยจำนวนงบประมาณสนับสนุน
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯชุดโครงการโครงการเดี่ยวรวมชุดโครงการโครงการเดี่ยวรวม
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะครุศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง0660.00823,000.00823,000.00
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะครุศาสตร์สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ0330.00390,200.00390,200.00
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง1910525,000.00887,500.001,412,500.00
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ0110.0060,500.0060,500.00
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาการจัดการเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง1910554,000.001,133,700.001,687,700.00
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาการจัดการสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ0220.00171,900.00171,900.00
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง3361,788,000.00637,000.002,425,000.00
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ0330.00547,100.00547,100.00
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง11011434,000.001,134,500.001,568,500.00
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ145498,600.00357,700.00856,300.00