ปีงบประมาณ พ.ศ.

2561

เลือกปีงบปรมาณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

4.5

งบประมาณสนับสนุน/บาท

10,739,200

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#หน่วยงาน/คณะกลุ่มสาขางบประมาณรวมส่วนต่างจำนวนอาจารย์ค่าเฉลี่ยต่อหัวเกณฑ์ค่าคำนวณระดับคะแนน
1ปีงบประมาณ : 2561คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์1,243,200.000.0047.5026,172.6325,000.005.235.00
2ปีงบประมาณ : 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์1,568,000.00457,000.0081.0019,358.0225,000.003.873.87
3ปีงบประมาณ : 2561คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์1,993,600.000.0058.0034,372.4125,000.006.875.00
4ปีงบประมาณ : 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์3,329,600.0060,400.0056.5058,930.9760,000.004.914.91
5ปีงบประมาณ : 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์90,000.0035,000.005.0018,000.0025,000.003.603.74
6ปีงบประมาณ : 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์2,514,800.00725,200.0054.0046,570.3760,000.003.883.74
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำนวนโครงการวิจัยจำนวนงบประมาณสนับสนุน
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯชุดโครงการโครงการเดี่ยวรวมชุดโครงการโครงการเดี่ยวรวม
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะครุศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง0660.00823,000.00823,000.00
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะครุศาสตร์สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ0330.00390,200.00390,200.00
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะครุศาสตร์ทุนส่วนตัว0110.0030,000.0030,000.00
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง1910525,000.00887,500.001,412,500.00
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ0110.0060,500.0060,500.00
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุนภายในคณะ0110.0030,000.0030,000.00
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่0440.0065,000.0065,000.00
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาการจัดการเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง1910554,000.001,133,700.001,687,700.00
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาการจัดการสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ0220.00171,900.00171,900.00
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ0770.0084,000.0084,000.00
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาการจัดการทุนส่วนตัว0110.0050,000.0050,000.00
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง3361,788,000.00637,000.002,425,000.00
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ0330.00547,100.00547,100.00
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยรุ่นใหม่0220.0035,000.0035,000.00
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งทุนภายนอก0110.00322,500.00322,500.00
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง11011434,000.001,134,500.001,568,500.00
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ145498,600.00357,700.00856,300.00
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุนภายในคณะ0550.0030,000.0030,000.00
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก0110.00150,000.00150,000.00