ปีงบประมาณ พ.ศ.

2562

เลือกปีงบปรมาณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

5

งบประมาณสนับสนุน/บาท

21,840,900

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

#หน่วยงาน/คณะกลุ่มสาขางบประมาณรวมส่วนต่างจำนวนอาจารย์ค่าเฉลี่ยต่อหัวเกณฑ์ค่าคำนวณระดับคะแนน
1ปีงบประมาณ : 2562คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์1,353,700.000.0045.0030,082.2225,000.006.025.00
2ปีงบประมาณ : 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์2,542,700.000.0079.0032,186.0825,000.006.445.00
3ปีงบประมาณ : 2562คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์3,525,900.000.0057.0061,857.8925,000.0012.375.00
4ปีงบประมาณ : 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์8,523,100.000.0057.00149,528.0760,000.0012.465.00
5ปีงบประมาณ : 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์400,000.000.005.0080,000.0025,000.0016.005.00
6ปีงบประมาณ : 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์5,495,500.000.0054.00101,768.5260,000.008.485.00
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนโครงการวิจัยจำนวนงบประมาณสนับสนุน
#หน่วยงาน/คณะประเภททุนฯชุดโครงการโครงการเดี่ยวรวมชุดโครงการโครงการเดี่ยวรวม
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ0330.00833,700.00833,700.00
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่0220.0020,000.0020,000.00
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ013130.00500,000.00500,000.00
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม0220.00602,700.00602,700.00
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ0770.001,400,000.001,400,000.00
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่0330.0040,000.0040,000.00
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ017170.00500,000.00500,000.00
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ19101,050,000.001,815,900.002,865,900.00
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการนักวิจัยรุ่นใหม่0110.0010,000.0010,000.00
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ011110.00500,000.00500,000.00
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการแหล่งทุนภายนอก0110.00150,000.00150,000.00
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม0110.00350,000.00350,000.00
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ112801,400.00280,400.001,081,800.00
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ315182,898,000.003,678,300.006,576,300.00
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยรุ่นใหม่0110.0015,000.0015,000.00
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ010100.00500,000.00500,000.00
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ022220.005,260,500.005,260,500.00
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนักวิจัยรุ่นใหม่0110.0015,000.0015,000.00
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ010100.00500,000.00500,000.00
20ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก0110.00120,000.00120,000.00