ตรวจสอบข้อมูล การดำเนินงานโครงการวิจัย

#ปีนักวิจัยหน่วยงาน/คณะโครงการวิจัยงปม.ประเภททุนฯประเภทโครงการเล่มรายงานการนำไปใช้การตีพิมพ์
12551ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[36] โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนแห่งความพอเพียง ของหมู่บ้านป่าบง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์1,023,231พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย///
22551ผศ.ศันสนีย์ อุตมอ่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[39] การพัฒนาไก่ย่างข้าวเบือเชิงพาณิชย์456,614พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย///
32551ผศ.จินตนา สนามชัยสกุลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[40] การสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านไทหล่ม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์1,269,350พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย///
42551ผศ.ถนอมนวล พรหมบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[41] การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขาสูง ภูทับเบิก บ้านทับเบิกอำเภอหล่มเก่า และบ้านฟองใต้ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์913,456พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย///
52551อ.สุภาพร บางใบคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[43] การทำการเกษตรแบบพอเพียงภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษา ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์266,896พิจารณาผ่าน วช.โครงการวิจัยเดี่ยว///
62551อ.สมบัติ บุญเลี้ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[44] การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์259,216พิจารณาผ่าน วช.โครงการวิจัยเดี่ยว///
72551ผศ.ชูใจ กินูญ(ไม่ได้ตั้ง)[1839] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองชาวเขาเผ่าม้งบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์0พิจารณาผ่าน วช.โครงการวิจัยเดี่ยว///
82552อ.พิมพรรณ รังสิกรรพุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[95] การจัดการความรู้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์1,005,000พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย///
92552ผศ.จินตนา สนามชัยสกุลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[96] การพัฒนาผลผลิตและคุณภาพมะขามหวานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์938,000พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย///
102552อ.เพ็ญจันทร์ สังข์แก้วคณะวิทยาการจัดการ[97] การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์1,253,000พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย///
112552อ.สุภาพร บางใบคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[98] โครงการวิจัยและพัฒนาการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ภายใต้ การมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านหนองแหวน และชุมชนบ้านระหาร ตำบลห้วยแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์401,000พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย///
122552ผศ.อนงค์พรรณ หัตถมาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[104] การฟื้นฟูพัฒนาภูมิปัญญาท้องไทย การทำบายศรีไทยในท้องถิ่น ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์200,000พิจารณาผ่าน วช.โครงการวิจัยเดี่ยว///
132552อ.ขุนแผน ตุ้มทองคำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1279] การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหล่อหินทราย เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าจังหวัดเพชรบูรณ์250,000แหล่งทุนภายนอกโครงการวิจัยเดี่ยวx//
142554ผศ. ดร.สนธยา ชมภูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1278] การป้องกันยาเสพติดของเยาวชนไทยภาคเหนือตอนล่างสู่ความเข็มแข้ง ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดเพชรบูรณ์76,000แหล่งทุนภายนอกโครงการวิจัยเดี่ยวx//
152555ผศ.บุญรัตน์ พิมพาภรณ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[692] การพัฒนาผลิตภาพมะขามหวานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์127,300พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย///
162555อ.นพวรรณ จำนวนคณะครุศาสตร์[697] การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน131,220พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย///
172555อ.สุภาพร บางใบคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[703] ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กจังหวัดเพชรบูรณ์82,897พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย///
182555ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[707] เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ของไข่น้ำในเชิงพาณิชย์30,000พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย///
192555ผศ.นุทิศ เอี่ยมใสคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[716] ทุนทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม กับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน24,600พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย///
202555อ.นพวรรณ จำนวนคณะครุศาสตร์[701] การพัฒนากระบวนการทำวิจัยเพื่อพัฒนากรเรียนรู้สำหรับครูที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน131,216พิจารณาผ่าน วช.ชุดโครงการวิจัยย่อยx//
212555ผศ.อนงค์พรรณ หัตถมาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[720] การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริมสร้างธุรกิจชุมชนผ้ามุกบ้านติ้วอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์363,600พิจารณาผ่าน วช.โครงการวิจัยเดี่ยว///
222555ผศ. ดร.สำราญ ท้าวเงินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1441] ศีกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์30,000ทุนภายในคณะโครงการวิจัยเดี่ยว///
232556อ.นพวรรณ จำนวนคณะครุศาสตร์[749] การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์123,093พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย///
242556อ.จิตติ ชนะฤทธิชัยคณะครุศาสตร์[740] การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา117,800พิจารณาผ่าน วช.ชุดโครงการวิจัยย่อยx//
252556อ.นพวรรณ จำนวนคณะครุศาสตร์[750] การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้ภาษาไทย117,800พิจารณาผ่าน วช.ชุดโครงการวิจัยย่อยx//
262556อ. ดร.อรวรรณ ณรงค์สรศักดิ์คณะครุศาสตร์[815] การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การศึกษาปฐมวัย117,800พิจารณาผ่าน วช.ชุดโครงการวิจัยย่อยx//
272556อ. ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอดคณะวิทยาการจัดการ[744] พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์15,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยวx//
282556ผศ.ศันสนีย์ อุตมอ่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[775] การผลิตครีมซุปผงจากข้าวกล้องงอกและไข่น้ำ40,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยวx//
292556ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[793] ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีในไข่น้ำที่มีต่อพืชทดสอบ32,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยวx//
302556อ.ธนัชชา กุญแจทองคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[829] การผลิตผงปรุงรสแกงขี้เหล็ก30,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยวx//
312556ผศ.ถนอมนวล พรหมบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[858] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมีเกี่ยวกับน้ำหอม เรื่อง น้ำมันหอมระเหย โดยการเขียนรายงานการค้นคว้าของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์10,000การเรียนการสอนโครงการวิจัยเดี่ยวx//
322556อ.นิคม จันทรมังกรคณะวิทยาการจัดการ[754] วิจัยรูปแบบและวิธีการกำจัดขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่การท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์319,993พิจารณาผ่าน วช.โครงการวิจัยเดี่ยว///
332556อ.พิทักษ์ จิตรสำราญคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[763] ศึกษาการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหลังเกิดอุทกภัยแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรลุ่มแน่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์234,793พิจารณาผ่าน วช.โครงการวิจัยเดี่ยว///
342556อ.วรภพ บุญประกอบคณะวิทยาการจัดการ[773] พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านแก่งเปา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์256,093พิจารณาผ่าน วช.โครงการวิจัยเดี่ยว///
352557รศ. ดร.สุวิทย์ วรรณศรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[911] ความหลากหลายทางชีวภาพของปลากั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์100,000พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย//x
362557ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[920] เทคโนโลยีการผลิตบัวบกและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ242,500พิจารณาผ่าน วช.แผนงานวิจัย//x
372557อ.เจษฎาพร ปาคำวังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[912] การศึกษาคุณภาพน้ำในในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์100,000พิจารณาผ่าน วช.ชุดโครงการวิจัยย่อย//x
382557อ.เขมปริต ขุนราชเสนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[913] ความหลากชนิดของปลากั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์178,800พิจารณาผ่าน วช.ชุดโครงการวิจัยย่อย//x
392557ผศ. ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[914] ชีววิทยาบางประการของปลากั้ง (Channa limbata) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์457,300พิจารณาผ่าน วช.ชุดโครงการวิจัยย่อย//x
402557รศ. ดร.สุวิทย์ วรรณศรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[915] การพัฒนาไมโครแซทเทลไลท์ไพรเมอร์สำหรับการเพาะเลี้ยงปลากั้ง (Channa limbata) เพื่อการอนุรักษ์และเชิงเศรษฐกิจ333,400พิจารณาผ่าน วช.ชุดโครงการวิจัยย่อย//x
412557ผศ.ถนอมนวล พรหมบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[917] การพัฒนากระบวนการผลิต "ข้าวไร่ลืมผัว" ในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนจังหวัดเพชรบูรณ์ 322,000พิจารณาผ่าน วช.ชุดโครงการวิจัยย่อยx//
422557ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[921] เทคโนโลยีการผลิตบัวบกปลอดสารพิษสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ325,000พิจารณาผ่าน วช.ชุดโครงการวิจัยย่อย//x
432557ผศ.ศันสนีย์ อุตมอ่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[922] การผลิตเครื่องดื่มบัวบกใยอาหารสูงในน้ำสมุนไพร325,000พิจารณาผ่าน วช.ชุดโครงการวิจัยย่อย//x
442557อ.วิลาสินี ดีปัญญาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[923] การผลิตขนมขบเคี้ยวจากบัวบกเพื่อส่งเสริมการบริโภคบัวบกในเด็ก325,000พิจารณาผ่าน วช.ชุดโครงการวิจัยย่อย//x
452557ผศ.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[862] การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกรองความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสที่ควบคุมได้แบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวงจรรวมแอนาล็อก38,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
462557อ.ยศวรรธน์ จันทนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[863] การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณซานย์ควอเดรเจอร์ ที่ปรับขนาดสัญญาณเอ้าต์พุตได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์38,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
472557อ. ว่าที่ ร.ต.วรชัย ศรีสมุดคำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[864] วงจรกรองหยุดแถบขนาดเล็กสำหรับโครงข่ายสื่อสารไร้สาย27,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
482557อ.สุชาติ เขียวนอกคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[865] ศึกษาคุณสมบัติการตอบสนองทางความถี่จำเพาะของระบบบาร์โรรีเฟค21,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
492557อ.ธนัชชา กุญแจทองคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[871] การใช้แก่นตะวันและไฮโดรคอลลอยด์ในหมูยอไขมันต่ำ25,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยวx/x
502557ผศ.ชัยณรงค์ ขันผนึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[872] เซตไดโอแฟนไทม์สามอันดับไดโอแฟนไทม์ (Diophantine triplets) ที่สัมพันธ์กับจำนวนเพลล์เกี่ยวเนื่องและจำนวนเพล-ลูกัส21,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
512557อ.อภิวัฒน์ คำภีระคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[873] การสร้างชุดการฝึกการพิสูจน์ทฤษฎีบทเรขาคณิตในระนาบของยูคลิด ด้วยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad27,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
522557อ.สุภาพร วิสุงเรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[875] การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์22,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
532557อ.กฤติกา บูรณโชคไพศาลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[876] ผลของกระบวนการผลิตต่อสารแอนโทไซยานินในขนมขบเคี้ยวจากข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง25,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
542557อ.พรทวี กองร้อยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[877] การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากการซักล้างโดยแหนแดง25,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
552557อ.ฤทัยรัตน์ น้อยคนดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[878] การบำบัดความกระด้างในน้ำบาดาลด้วยถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขาม กรณีศึกษา ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์23,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
562557ผศ.ทิวาพร ขันผนึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[881] การศึกษากระบวนการเรียนรู้ของครูและนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบพี่เลี้ยง30,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
572557อ.ภรวลัญช์ มาอยู่คณะวิทยาการจัดการ[884] แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวชุมชนหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์13,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
582557อ.พิมพ์พร เกษดีคณะวิทยาการจัดการ[887] ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่ออุปทานมวลรวมของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์20,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
592557อ.วิศิษฎ์ บิลมาศคณะวิทยาการจัดการ[888] รูปแบบและพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์13,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
602557อ.อิศราพร ชัยงามคณะครุศาสตร์[893] การศึกษาพฤติกรรมการใช้และความต้องการใช้อีเลิร์นนิ่ง เพื่อการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์17,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
612557อ.อิศราพร ชัยงามคณะครุศาสตร์[894] การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครู เรื่อง การสร้างบทเรียนวีดิทัศน์สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน37,000ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
622557อ.สุภาพร ชูสายคณะครุศาสตร์[895] การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์13,600ทั่วไปโครงการวิจัยเดี่ยว//x
632557อ.รุจิรา คุ้มทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[944] การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายวิชา การวิเคราะห์น้ำ เรื่อง คุณภาพน้ำ17,000การเรียนการสอนโครงการวิจัยเดี่ยว//x
642557อ.วิไลพร ปองเพียรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[947] การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 เรื่องโครงสร้างโมเลกุล และการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาสาขเคมี14,000การเรียนการสอนโครงการวิจัยเดี่ยว//x
652557อ.อติเทพ ศรีลาผลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[948] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ วิชาโภชนศาสตร์10,000การเรียนการสอนโครงการวิจัยเดี่ยว//x
662557อ.มงคล นราศรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[949] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์วิชาทันตกรรมพื้นฐาน10,000การเรียนการสอนโครงการวิจัยเดี่ยว//x
672557ผศ. ดร.กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[955] การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์16,000การเรียนการสอนโครงการวิจัยเดี่ยว//x
682557อ.อารีย์วรรณ กันตาคณะครุศาสตร์[956] การพัฒนาทักษะการเรียนเรื่องการหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และแข่งขันแบบ GMY (Group MathTournament) วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 114,000การเรียนการสอนโครงการวิจัยเดี่ยวx/x
692557อ.รสรินทร์ ขุนแก้วคณะครุศาสตร์[957] การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา เพลง ดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย10,000การเรียนการสอนโครงการวิจัยเดี่ยว//x
702557อ.วิชญาพร อ่อนปุยคณะครุศาสตร์[958] การจัดกิจกรรมการสอนตามแนวจิตปัญญาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาในรายวิชาการสัมมนาการศึกษปฐมวัย15,000การเรียนการสอนโครงการวิจัยเดี่ยว//x
712557อ.รตนพร ยมจินดาคณะครุศาสตร์[959] การพัฒนาความรู้รายวิชาการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย15,000การเรียนการสอนโครงการวิจัยเดี่ยวx/x
722557รศ. ดร.สรวงพร กุศลส่งคณะครุศาสตร์[960] การพัฒนารูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์17,000การเรียนการสอนโครงการวิจัยเดี่ยว//x
732557อ.พรพิมล อ่อนศรีคณะครุศาสตร์[961] การศึกษาสมรรถนะเชิงวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์15,000การเรียนการสอนโครงการวิจัยเดี่ยวx/x
742557ผศ.จินตนา สนามชัยสกุลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[928] รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์256,500พิจารณาผ่าน วช.โครงการวิจัยเดี่ยว//x
752557อ. ดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[935] การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์300,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว//x
762557อ.น้ำฝน เบ้าทองคำคณะครุศาสตร์[937] ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์พื้นบ้านเพชรบูรณ์250,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว//x
772557รศ. ดร.พวงผกา แก้วกรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[938] ความหลากชนิดของเห็ดไมคอร์ไรซาและการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการ250,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว//x
782557รศ. ดร.สุวิทย์ วรรณศรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[939] การศึกษาความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อด ในอุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์250,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว//x
792557ผศ. ดร.ศศิธร แท่นทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[940] ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนต้นแม่น้ำป่าสัก350,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว//x
802557อ.กนิฐา แสงกระจ่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[941] การพัฒนารูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อแอนิเมชั่นเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์230,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว//x
812557อ.ณัฐชยา หุมนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[942] การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์200,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว//x
822557อ.พรพิมล อ่อนศรีคณะครุศาสตร์[964] สาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์30,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยวx/x
832557อ.น้ำฝน เบ้าทองคำคณะครุศาสตร์[965] การวิเคราะห์ความต้องการของท้องถิ่นและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์30,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
842557ผศ.ชัยณรงค์ ขันผนึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[967] การศึกษาระดับความสำเร็จของการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในความคิดเห็นของผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต10,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
852557นายศักธิชัย จันทร์ศรีสำนักงานอธิการบดี[1427] การประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์30,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยวx/x
862557อ.ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1460] สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนสดร่วมกับอสหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงลูกปลานิล38,500นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยวx/x
872557อ.บุษบากร คงเรืองคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1461] การออกแบบและสร้างตะแกรงสำหรับการคัดแยกมะขามฟักดิ่ง42,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยวx/x
882557อ.ศิริวรรณ พลเศษคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1462] ออกแบบระบบ เปิด-ปิด ไฟฟ้าภายในอาคาร ด้วยระบบปฏิบัติิการสมาร์ทโฟน36,600นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยวx/x
892557นายเอกชัย วอสูงเนินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1463] ระบบบริหารงานวิจัย กรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์33,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยวx/x
902557อ. ดร.อชิตพล พลเขตคณะวิทยาการจัดการ[1464] กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของธุรกิจขายตรงกลุ่มสกินแคร์ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์35,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยวx/x
912557อ.สุวิมล พันธ์โตคณะวิทยาการจัดการ[1465] การพัฒนาในแนวปฏิบัติด้านจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่อาเซียน กรณีศึกษา องค์กรรัฐและเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์40,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยวx/x
922557อ.มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1467] การปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หมู่เรียน 5611020231 และ 5611020232 ในรายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป15,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยวx/x
932557อ.เครือวัลย์ อินทรสุขคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1468] ปัจจัยที่ีส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการศึกษากฎหมายของนักศึกษาสาขานิติศาสตร์สู่การประกอบวิชาชีพกฎหมาย20,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยวx/x
942557อ.สพลเชษฐ์ ประชุมชัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1469] การศึกษาการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์20,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยวx/x
952557อ.วิภาดา นาเลาคณะครุศาสตร์[1470] การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์32,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยวx/x
962557อ.ภัณฑิลา ดอกจันรีคณะครุศาสตร์[1471] การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์30,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยวx/x
972557อ.พงศ์จักร ดาบเพ็ชรมณีคณะครุศาสตร์[1474] การพัฒนาความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์25,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยวx/x
982557อ.ทิวา แก้วเสริมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1282] การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเชือกกล้วย150,000แหล่งทุนภายนอกโครงการวิจัยเดี่ยว//x
992557อ.เอราวัณ ชาญพหลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1283] เครื่องทำไม้ไก่ย่าง35,000แหล่งทุนภายนอกโครงการวิจัยเดี่ยวx//
1002557อ.วิทยา หนูช่างสิงห์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1284] โครงการพัฒนาเครื่องกรอก - ปอกข้าวหลาม260,000แหล่งทุนภายนอกโครงการวิจัยเดี่ยวx/x
1012557รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1285] การพัฒนาเครื่องทำขนมผิง190,000แหล่งทุนภายนอกโครงการวิจัยเดี่ยวx//
1022558อ.สุรางค์รัตน์ พันแสงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[982] การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน42,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นแผนงานวิจัย/x/
1032558อ.พิณทิพย์ แก้วแกมทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[986] การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์62,640พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นแผนงานวิจัย/xx
1042558อ.พรพิมล อ่อนศรีคณะครุศาสตร์[990] แผนพัฒนาการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์0พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นแผนงานวิจัย//x
1052558อ.ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1074] การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้และปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออก10,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นแผนงานวิจัย/xx
1062558อ.วิไลพร ปองเพียรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1118] ศึกษาการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ BAD2 ต่อการสร้างสารหอม และการเปรียบเทียบปริมาณการสร้างสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (GABA) และสารต้านอนุมูลอิสระ ของข้าวกล้องงอกของข้าวไร่ลืมผัวในระยะพลับพลึงถึงระยะหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อหาสมดุลที่มีประสิทธิภาพของปริมาณสารต่อการเพิ่มมูลค่าของข้าวลืมผัว และการผลิตอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์323,800สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพแผนงานวิจัย/x/
1072558ผศ.สุพจน์ เกิดมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[983] การศึกษาผลของปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของแหนแดง37,700พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย/x/
1082558อ.สุรางค์รัตน์ พันแสงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[984] การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากแหนแดง42,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย/x/
1092558รศ. ดร.พวงผกา แก้วกรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[985] การเปรียบเทียบการปลูกข้าวด้วยแหนแดงสดและปุ๋ยชีวภาพจากแหนแดง50,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย/x/
1102558อ.ธนาวรรณ พิณะเวศน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[987] การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์150,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย/xx
1112558อ.อาทิตย์ หู้เต็มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[988] รูปแบบการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์150,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย/xx
1122558อ.ศรัญญา ตรีทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[989] การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์120,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย/xx
1132558อ.พรพิมล อ่อนศรีคณะครุศาสตร์[991] การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์120,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย//x
1142558อ.สุเทพ ธรรมะตระกูลคณะครุศาสตร์[992] การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำขององค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์120,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย//x
1152558อ.ฐิติกานต์ แก้ววิเศษคณะครุศาสตร์[993] การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์215,300พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย//x
1162558อ.กฤติกา บูรณโชคไพศาลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1075] การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากเปลือกข้าวโพดเคลือบผิวมะม่วงน้ำดอกไม้65,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อยxxx
1172558อ.ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1076] ผลของการใช้ฟิล์มบริโภคได้ร่วมกับการบรรจุภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้45,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย/xx
1182558อ. ดร.เสาวภา ชูมณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1119] ศึกษาการสร้างสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวไร่ลืมผัว โดยการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ BAD2385,400สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย/x/
1192558อ.ชนากานต์ วิญญกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1120] ศึกษาเปรียบเทียบสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (GABA) และสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอกข้าวไร่ลืมผัวในระยะพลับพลึง ถึงระยะหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อหาสมดุลที่มีประสิทธิภาพของปริมาณสารต่อการเพิ่มมูลค่า "ข้าวไร่ลืมผัว" สู่เศรษฐกิจชุมชนอ377,600สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย/x/
1202558อ.รุจิรา คุ้มทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1121] การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพข้าวไร่ลืมผัวสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเศรษฐกิจชุมชน362,200สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย/x/
1212558อ.ณรงค์ศักดิ์ แพงสายคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[995] ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม45,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
1222558อ.ธนภัทร วรปัสสุคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[998] ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ50,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1232558อ.เดชา ด้วงมากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1006] ศึกษาแนวทางการออกแบบก่อสร้างการระบายน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาลของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสู่ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (กรณีศึกษาสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง นายอรชุน สีสมร)80,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
1242558อ.นิสิต องอาจคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1008] ระบบส่องสว่างหลอดแอลอีดีในอาคารเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์79,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
1252558อ.ชนากานต์ วิญญกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1014] การศึกษาและพัฒนาสารเคลือบผิวมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยไคโตซาน50,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1262558ผศ.อาดุลย์ จงรักษ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1015] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยระบบพี่เลี้ยงวิชากระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ30,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
1272558อ.มงคล นราศรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1017] การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์35,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยวxxx
1282558อ.ธนาวรรณ สุขเกษมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1019] การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น 5 ชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum gloeoosporioides (Penz.)Sacc. ในมะม่วงน้ำดอกไม้45,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1292558อ.รุจิรา คุ้มทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1020] ปริมาณธาตุอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ในผลมะม่วงน้ำดอกไม้ในเขตเพาะปลูกตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์76,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1302558ผศ. ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1021] การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์124,500พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
1312558อ.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1022] การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl ในมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อใช้บ่งชี้เอกลักษณ์ประจำพันธุ์90,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
1322558อ.เขมปริต ขุนราชเสนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1026] ผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์21,450พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
1332558ผศ. ดร.แขก บุญมาทันคณะครุศาสตร์[1027] การอนุรักษ์และสืบทอดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของคนในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์100,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1342558อ.น้ำฝน เบ้าทองคำคณะครุศาสตร์[1028] การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยด้วยโจทย์ความหลากหลายทางชีวภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง80,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1352558อ.เจษฏาภรณ์ สายถิ่นคณะครุศาสตร์[1032] การพัฒนาตำราอาหารจากมะม่วงน้ำดอกไม้ตามภูมิปัญญาของชาวบ้านตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์30,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยวxxx
1362558อ.ณัฐกานต์ พึ่งกุศลคณะครุศาสตร์[1033] เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์15,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1372558อ.สุภาพร ชูสายคณะครุศาสตร์[1034] พฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์20,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
1382558อ.นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1052] พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์20,585พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1392558อ.ณัฐชยา หุมนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1054] การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์80,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
1402558อ. ดร.โดมธราดล อนันตสานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1055] ทัศนคติของผู้ฟังเทศน์มหาชาติ กรณีศึกษา : วัดในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์30,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1412558อ.วุฒิพงศ์ บัวช้อยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1056] การเมืองในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต. ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์35,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1422558อ.ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหาคณะวิทยาการจัดการ[1060] ศักยภาพและแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์35,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
1432558อ.ถาวร เลี้ยงมั่นคณะวิทยาการจัดการ[1067] การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปลูกมะม่วงผ่านโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา : กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วงเพื่อการค้าและการส่งออก ตำบลดงมูลเหล็ก50,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยวxxx
1442558อ.กุณฑลีรัฐ พิมพิลาคณะครุศาสตร์[1068] การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรม Rapid Miner และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์62,500พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1452558อ.ทิวา แก้วเสริมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1072] การออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือนไม้มะขาม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์100,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
1462558อ. ดร.เจน จันทรสุภาเสนคณะวิทยาการจัดการ[1073] การส่งเสริมการค้าปลีกมะม่วงน้ำดอกไม้แปรรูป ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์50,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1472558อ.เครือวัลย์ อินทรสุขคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1426] การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์40,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1482558อ.พีรวัฒน์ สุขเกษมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1093] รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี การละเล่นของท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่นำไปสู่การลดละเลิกอบายมุขในงานประเพณีต่างๆ ของชุมชนในอำเภอหล่มสัก-อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์616,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยวxxx
1492558อ.สุชิรา นวลกำแหงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1095] การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบสู่ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง616,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
1502558ผศ.นุทิศ เอี่ยมใสคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1096] เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ (เครื่องฟั่นเชือก/ทำเกลียวเชือกขนาดเล็ก) เพื่อใช้ในงานหัตถกรรมชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก บ้านโคกโปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์616,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยวxxx
1512558อ.ชลัยรัตน์ จิรชัยเชาวนนท์คณะวิทยาการจัดการ[1107] รูปแบบการสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์616,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
1522558อ.ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุลคณะวิทยาการจัดการ[1108] วิจัยรูปแบบและวิธีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนรีสอร์ท และร้านอาหารในเขตการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์501,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1532558ผศ. ดร.แขก บุญมาทันคณะครุศาสตร์[1078] การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร300,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว//x
1542558อ. ดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1079] การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการทำวิจัยภาษาศาสตร์ภาคสนามของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์200,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว/xx
1552558อ. ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1080] การศึกษาคุณสมบัติด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของเนื้อดินปั้นและน้ำเคลือบ สำหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผา บ้านแก่งเป้า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์380,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว/xx
1562558อ.เดชา ด้วงมากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1081] ความหลากหลายรูปแบบการสร้างบ้านพักอาศัยตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ (กรณีศึกษาชุมชนบ้านนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์)330,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว/xx
1572558ผศ. ดร.ศศิธร แท่นทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1082] ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์510,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว//x
1582558นางชลธิชา ระลึกคณะครุศาสตร์[1083] การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์20,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
1592558นางพิมพ์ชญา กรอุตตมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1084] การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์20,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยวx//
1602558น.ส.วนิดา ภักดิ์จรุงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1085] ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์12,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1612558นายสันธยา นันทพรหมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1086] การศึกษาการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์10,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1622558นายยอดชาย สายทองสำนักงานอธิการบดี[1087] ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์20,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1632558นางใกล้รุ่ง เกตะวันดีสำนักงานอธิการบดี[1088] ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสรรงบประมาณกับการดำเนินงานตามระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์18,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1642558อ.อลิสณา อนันตะอาดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1125] การพัฒนาแปรรูปผ้ามัดย้อมสีจากมะขาม เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าของกลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์15,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว/x/
1652558อ.รัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1126] แคนลีซู หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์11,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยวxx/
1662558อ.สัญห์สรรป์ศร ยมสีดาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1127] การจัดการทุนทางสังคม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์13,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว/xx
1672558อ.วันฉัตร กันหาคณะวิทยาการจัดการ[1128] การรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา ละคร เรื่อง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 216,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว/x/
1682558อ.สุวิมล พันธ์โตคณะวิทยาการจัดการ[1281] การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์กล้วย เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของการส่งออกไทย สู่ตลาดโลก70,000แหล่งทุนภายนอกโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
1692559ผศ. ดร.สำราญ ท้าวเงินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1129] การจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์สู่ทุนทางปัญญา250,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพแผนงานวิจัย//x
1702559ผศ. ดร.สำราญ ท้าวเงินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1130] การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์สู่ทุนทางปัญญา200,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย//x
1712559ผศ.อาภาภรณ์ วรรณาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1131] การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์สู่สังคมฐานความรู้200,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย//x
1722559อ. ดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1132] การจัดการความรู้การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน200,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย//x
1732559ผศ. ดร.กมลฉัตร กล่อมอิ่มคณะครุศาสตร์[1160] การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสมารถในการวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา134,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย//x
1742559อ.ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1208] การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว90,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1752559อ.พีรวัฒน์ สุขเกษมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1210] แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์75,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1762559อ.บุษบากร คงเรืองคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1211] การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์150,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1772559อ.การันต์ ผึ่งบรรหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1212] เปรียบเทียบการใช้ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อยเพื่อเกษตรกรรายย่อย ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์147,500พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1782559อ. ส.ท. ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1213] ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์172,500พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1792559อ.ชนากานต์ วิญญกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1214] การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์60,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1802559อ.เพชรธยา แป้นวงษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1216] ผลของการปรับสมดุลร่างกายด้วยมณีเวชต่อการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ66,100พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1812559อ.พิณทิพย์ แก้วแกมทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1217] การพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปมะขามด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดเพชรบูรณ์350,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1822559อ.สุภาพร วิสุงเรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1218] การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนางั่ว หมู่ที่ 11 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์68,740พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1832559ผศ.อาดุลย์ จงรักษ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1220] การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา คณิตศาสตร์ที่ได้รับและไม่ได้รับการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์30,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1842559อ.กุณฑลีรัฐ พิมพิลาคณะครุศาสตร์[1221] การส่งเสริมการขายสินค้าของฝากของที่ระลึกด้วยการทำเหมืองข้อมูลตามอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวของการพยากรณ์อนุกรมเวลา35,800พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1852559อ.สุภาพร ชูสายคณะครุศาสตร์[1222] ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์20,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1862559ผศ.ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศคณะครุศาสตร์[1223] การจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคแบบมีส่วนร่วมของชุมชนสะเดียง192,600พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1872559อ.นทีธร นาคพรหมคณะครุศาสตร์[1224] การสำรวจปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์15,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
1882559อ.กนิฐา แสงกระจ่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1225] การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนในการสนับสนุนสู่อาหารปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์735,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1892559อ.กิติยวดี สีดาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1227] แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์95,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1902559อ.พัชยา เลือดชัยพฤกษ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1228] การยกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา กรณีศึกษาสาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์40,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1912559อ.วันวิสาข์ หมื่นจงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1229] การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นมัคคุเทศก์ สำหรับผู้ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดเพชรบูรณ์135,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1922559อ.ชุติมา อ่ำทองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1230] การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการธุรกิจสปาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์80,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1932559อ. ดร.วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1231] การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดเพชรบูรณ์30,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1942559อ.ภาราดา ชัยนิคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1233] บทบาทของกองทัพกับการพัฒนาความมั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษากองพลทหารม้าที่ 178,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1952559ผศ. ดร.ประยูร ลิ้มสุขคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1234] การศึกษาและวิเคราะห์เพลงรำวงย้อนยุค ถนนคนเดิน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม129,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
1962559อ. ดร.แก้วตา ผิวพรรณคณะวิทยาการจัดการ[1235] แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกในเขตอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์45,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1972559อ.สุพิชชา โชติกำจรคณะวิทยาการจัดการ[1236] การพัฒนาและจัดการอุปสงค์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์90,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
1982559อ.ไพโรจน์ พรเจริญคณะวิทยาการจัดการ[1237] การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์80,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
1992559อ.กริชชัย ขาวจ้อยคณะวิทยาการจัดการ[1238] ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพลอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์14,850พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2002559อ.อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญคณะวิทยาการจัดการ[1239] ปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์83,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2012559อ.วิภาวดี ผกามาศคณะวิทยาการจัดการ[1240] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มอาชีพเพื่อพร้อมรับการเปิด AEC กรณีศึกษากลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร จังหวัดเพชรบูรณ์100,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
2022559อ.วิญญู พันธ์โตคณะวิทยาการจัดการ[1241] การจัดการชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติมายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์78,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
2032559อ.เอ็ม สายคำหน่อคณะวิทยาการจัดการ[1242] การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี245,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2042559อ.ศิริวรางค์ ปทุมมาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1248] การผลิตผงไก่ย่างข้าวเบือสำเร็จรูป350,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
2052559รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1133] การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดเพลาหมุนวางคู่สำหรับเกษตรกรชาวสวนละมุด : กรณีศึกษาหมู่บ้านสวนละมุด ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์260,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2062559อ.ปิยพงศ์ บางใบคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1134] สืบสานภูมิปัญญาเครื่องมือประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์632,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2072559อ.ยศวรรธน์ จันทนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1136] การสร้างระบบเตือนอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลากของลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนบน660,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2082559อ.สมคิด ฤทธิ์เนติกุลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1137] การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเพชรบูรณ์421,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2092559อ.เดชา ด้วงมากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1138] การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์409,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2102559รศ. ดร.ปิยรัตน์ มูลศรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1139] เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการผลิตโปรดิวเซอร์แก็ส750,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2112559ผศ.สุพจน์ เกิดมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1140] การออกแบบและพัฒนากังหันน้ำหัวน้ำต่ำที่เหมาะสม สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน725,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
2122559ผศ. ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1141] การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ350,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2132559รศ. ดร.พวงผกา แก้วกรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1142] การหาแนวทางอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ปูน้ำจืดวงศ์ Potamidae ชนิดหายากและการเพาะเลี้ยงนอกถิ่นกำเนิด440,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
2142559อ.สุรางค์รัตน์ พันแสงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1143] การบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืชสมุนไพรประจำถิ่น571,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
2152559อ.สุปราณี พิศมัยคณะครุศาสตร์[1144] การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการป้องกันเชื้อราของแตงกวา โดยใช้สารผสมนาโนซิงค์ออกไซด์186,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2162559ผศ. ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1145] การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝังความรู้และคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง93,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2172559อ.ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหาคณะวิทยาการจัดการ[1146] การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทหล่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน500,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2182559อ.พิมพ์พร เกษดีคณะวิทยาการจัดการ[1148] การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์341,100สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
2192559อ.พรทิศา ทองสนิทกาญจน์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1165] การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล120,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2202559อ.วิทยา หนูช่างสิงห์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1166] การพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกมะขามหวานสำหรับใช้ในการแปรรูปมะขามหวานของกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์200,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2212559อ.สุวิมล เทียกทุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1167] การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิศวกรรมการเคลือบผิว กรณีศึกษาสินค้ากลุ่มตีมีดบ้านใหม่และสินค้ากลุ่มสตรีก้าวหน้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์150,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2222559ผศ.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1168] การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร120,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2232559อ.จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้วคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1169] สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำในสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกันในช่วงอายุ 2-20 สัปดาห์150,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2242559อ.ธนภัทร วรปัสสุคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1170] การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเลี้ยงปลาหมอร่วมกับปลานิล170,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2252559อ.กฤตวิทย์ ลิ่มกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1171] สมบัติบางประการของโดมิเนชันของ k- ไฮเพอร์กราฟเอกรูป20,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2262559อ. ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1173] ชุดผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจากธรรมชาติ180,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2272559อ.ธนาวรรณ สุขเกษมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1174] การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากมะขาม (Tamarindus indica L.) และแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์180,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2282559ผศ. ดร.กมล อยู่สุขคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1175] ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดลูปินิฟอลินจากลำต้นชะเอมเหนือต่อเชื้อบาซิลลัส ซีเลียส75,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2292559อ.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1176] การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี116,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2302559อ.ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1177] ผลของการแปรรูปต่อสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวเหนียวดำสำเร็จรูปบรรจุถุงรีทอร์ต50,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2312559อ.อัคกะบัทคาน ปาทานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1178] การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชโดยใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์180,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2322559อ.เขมปริต ขุนราชเสนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1179] พัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ไอซีทีน่ารู้ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม60,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2332559อ.เจษฎาพร ปาคำวังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1180] การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผังความคิดทางปัญญา วิชา ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี36,200สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2342559อ. ดร.ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์คณะครุศาสตร์[1182] นวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน110,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2352559อ.น้ำฝน เบ้าทองคำคณะครุศาสตร์[1183] ผลของพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกต่อปริมาณสารอินนูลีนและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ของหัวแก่นตะวัน143,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2362559ผศ. ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุลคณะครุศาสตร์[1184] การพัฒนากิจกรรมแนะแนวเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์150,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2372559อ.วิธวรรธน์ สีชื่นคณะครุศาสตร์[1185] ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปีการศึกษา 255815,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2382559รศ. ดร.อนุวัติ คูณแก้วคณะครุศาสตร์[1186] รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน150,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2392559อ.นิตยา นาคอินทร์คณะครุศาสตร์[1187] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านสำหรับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 125,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2402559ผศ. ดร.สมใจ กงเติมคณะครุศาสตร์[1188] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ P.O.W.E.R Learning ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาครู49,900สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2412559อ.จีรพรรณ พรหมประเสริฐคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1190] การสร้างเครื่องตรวจจับเสียงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์150,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2422559อ.สพลเชษฐ์ ประชุมชัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1191] การพัฒนาเรื่องสั้นภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบูรณ์ วัดนาทรายและขนมจีนหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์50,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
2432559อ.มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1192] การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน50,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2442559อ.รุ่งลักษณา ดีแจ่มคณะวิทยาการจัดการ[1193] ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามจังหวัดเพชรบูรณ์55,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2452559ผศ. ดร.กฤษติญา มูลศรีคณะวิทยาการจัดการ[1195] สมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม100,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2462559อ. ดร.รักชนก สมศักดิ์คณะวิทยาการจัดการ[1196] กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้าง ต่อรอง และรักษาอัตลักษณ์ "ความเป็นม้ง" ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์180,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
2472559อ.ตรีชฎา อุทัยดาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1197] การศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูสู่เชิงพาณิชย์179,200สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2482559อ. ดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1272] การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการทำวิจัยของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ100,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว//x
2492559อ.นิสิต องอาจคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1273] สถาปัตยกรรมบ้านเรือนพักอาศัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การพัฒนาอย่างมั่นคงแข็งแรง สร้างกระบวนบวนการชุมชนมีส่วนร่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์250,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว//x
2502559อ.จินตรัตน์ แสงศิริคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1274] ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของอาหารธรรมชาติในป่าภูเขา บ้านห้วยสนามทราย อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์170,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว///
2512559อ.รุจิรา คุ้มทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1275] ความหลากหลายชนิดของแมลงกินได้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปรุงจากแมลงกินได้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น290,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว///
2522559ผศ. ดร.ศศิธร แท่นทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1276] ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูด้วยการเผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์400,000สกอ.โครงการวิจัยเดี่ยว//x
2532559น.ส.ชัชชญา อัตตะชีวะคณะครุศาสตร์[1257] การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์5,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
2542559น.ส.อัมพวรรณ ชุมพรรัตน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1258] ศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์5,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2552559น.ส.วนิดา ภักดิ์จรุงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1259] การพัฒนาตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์5,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2562559น.ส.กัญญา สายสิงห์เทศคณะวิทยาการจัดการ[1260] การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์9,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2572559นางใกล้รุ่ง เกตะวันดีสำนักงานอธิการบดี[1261] การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์โครงการศูนย์ประชุมเอนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์5,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2582559นางสุวรรณี พุฒตรงสำนักงานอธิการบดี[1262] ทัศนคติของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์5,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2592559น.ส.ชลธิชา จันทร์แก้วสำนักงานอธิการบดี[1263] ความพึงพอใจการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ของนักศึกษาปี 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์5,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2602559นางสุจิตรา ดีดาร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน[1264] การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดอันดับผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ8,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2612559นายขวัญชัย แก่นไทยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน[1265] การพัฒนาระบบตารางสอนอัตโนมัติ8,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2622559น.ส.วารินทร์ เพชระบูรณินสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน[1266] การพัฒนาระบบประมวลค่า FTES อัตโนมัติ9,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2632559น.ส.วณิชยา เพชรรัตน์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน[1267] การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดอันดับผลงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน9,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2642559นางวรรณภัสร์ ปราบพาลาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ[1268] โครงการพัฒนาระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายในและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์บนระบบปฏิบัติการ IOS6,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2652559น.ส.มัทนา รามศิริสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ[1269] ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์5,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2662559นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ[1270] การพัฒนาระบบการจัดการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี Voice over IP ผ่านเว็บมหาวิทยาลัย6,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2672559นายทองสุก คำตะพลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ[1271] ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์5,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
2682559อ.กติญา บุญสวนคณะครุศาสตร์[1250] การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้สะเต็มศึกษา10,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว//x
2692559อ.ศานิตย์ สุวรรณวงศ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1251] การหาประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัว16,800นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว/x/
2702559อ. ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1280] การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตเห็ดฟางด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูง137,500แหล่งทุนภายนอกโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
2712559อ.ณรงค์ศักดิ์ แพงสายคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1356] ศึกษาและเปรียบเทียบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์3,750ทุนภายในคณะโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
2722559อ.นิสิต องอาจคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1357] การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม3,750ทุนภายในคณะโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
2732559ผศ.บุญรอด ทองสว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1358] การพัฒนาผู้เรียนเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุด้วยสถานการณ์จำลอง3,750ทุนภายในคณะโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
2742559อ.นภาพร ตุ้มทองคำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1359] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) สำหรับนักศึกษาปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ในรายวิชาซอฟต์แวร์3,750ทุนภายในคณะโครงการวิจัยเดี่ยวxxx
2752559อ.ปริยากร บัวทองคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1360] การใช้เทคนิคร่วมกันคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการกำหนดค่าข้อมูลและคำสั่งพื้นฐาน ในวิชาปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์3,750ทุนภายในคณะโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
2762559อ. ว่าที่ ร.ต.วรชัย ศรีสมุดคำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1361] การสร้างและหาประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ เรื่องระบบตัวเลข3,750ทุนภายในคณะโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
2772559อ.วาสนา วงศ์ษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1362] การพัฒนาทักษะการเขียนแอพลิเคชั่นด้วยเทคนิคการสาธิต และกรณีตัวอย่าง3,750ทุนภายในคณะโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
2782559อ.ศานต์ พานิชสิติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1363] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้เรื่องการจำลองการทำงานของระบบเครือข่าย โดยใช้โปรแกรม Packet Tracer3,750ทุนภายในคณะโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
2792560ผศ. ดร.สำราญ ท้าวเงินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1325] การจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมกับแนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร60,700พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นแผนงานวิจัย///
2802560อ.กนิฐา แสงกระจ่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1329] สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้วิถีชุมชนเมืองมะขามหวานสู่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์272,400พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นแผนงานวิจัย//x
2812560อ. ดร.ปาณิสรา คงปัญญาคณะวิทยาการจัดการ[1333] การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน30,500พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นแผนงานวิจัย///
2822560อ. ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1287] การอนุรักษ์ แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนามันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. สู่อุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์100,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพแผนงานวิจัย///
2832560อ.ดวงจันทร์ สีหาราชคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1292] การศึกษาทรัพยากรชุมชน เพื่อเป็นฐานการเสริมสร้างทรัพยากรที่สำคัญ ของจังหวัดเพชรบูรณ์150,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพแผนงานวิจัย///
2842560อ.นฤมล วันน้อยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1303] การจัดการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยทางไฟฟ้าสู่ชุมชนตำบลบ้านติ้ว เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น100,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพแผนงานวิจัย///
2852560รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1317] การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล เพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์0สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพแผนงานวิจัย///
2862560อ.จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้วคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1387] การส่งเสริมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากกล้วยหินในจังหวัดเพชรบูรณ์21,580สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพแผนงานวิจัย///
2872560ผศ. ดร.สำราญ ท้าวเงินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1326] การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัย เพื่อท้องถิ่น150,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย///
2882560ผศ.อาภาภรณ์ วรรณาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1327] การพัฒนากลไกการจัดการความรู้งานวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม เพื่อท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรสู่สังคมฐานความรู้โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ150,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย///
2892560ผศ. ดร.ประยูร ลิ้มสุขคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1328] การจัดการความรู้ทางดนตรีชาติพันธ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิจิตร150,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย///
2902560อ.อัคกะบัทคาน ปาทานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1330] การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสู่วิถีชีวิตต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียว297,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย//x
2912560อ.อลิสณา อนันตะอาดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1331] ภาพวาดทรัพยากรพันธุกรรมพืชมะขามหวาน เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน225,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย//x
2922560อ.กนิฐา แสงกระจ่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1332] การพัฒนาสารสนเทศมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์248,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย//x
2932560ผศ.กมล บุญเขตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1334] การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาสาขานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน100,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย///
2942560อ. ดร.ปาณิสรา คงปัญญาคณะวิทยาการจัดการ[1335] การบูรณาการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน100,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย///
2952560อ.วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์คณะวิทยาการจัดการ[1336] การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนสำหรับรอบรับประชาคมอาเซียน100,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นชุดโครงการวิจัยย่อย///
2962560อ.ศิวดล แจ่มจำรัสคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1288] ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.254,400สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
2972560อ. ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1289] การทำลายการพักตัวและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.200,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
2982560อ. ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1290] คุณสมบัติทางเคมีและกระบวนการหมักเอทานอลจากมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.225,300สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
2992560อ.ธนภัทร วรปัสสุคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1291] ผลของการใช้เศษเหลือจากกระบวนการหมักมันสกุล Dioscorea sp. ด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของปลาหมอ254,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
3002560ผศ. ดร.กมลฉัตร กล่อมอิ่มคณะครุศาสตร์[1293] นวัตกรรมชุดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากฐานทรัพยากรชุมชน250,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
3012560อ.ดวงจันทร์ สีหาราชคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1294] การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการเกษตรด้านพืชที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์388,600สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
3022560อ.เอ็ม สายคำหน่อคณะวิทยาการจัดการ[1295] การพัฒนาระบบพยากรณ์บริหารจัดการสินค้าจากฐานทรัพยากรชุมชน304,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
3032560อ.เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1304] การสำรวจระบบป้องกันและตรวจวัดการรั่วของกระแสไฟฟ้าในแต่ละครัวเรือนของชุมชน ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์เพื่อประเมินความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางป้องกัน150,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
3042560อ.นฤมล วันน้อยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1305] การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าเพื่อสร้างความปลอดภัย ด้านไฟฟ้าสำหรับ ชุมชนบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์และใช้เป็นชุมชนต้นแบบในการศึกษาสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น182,200สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
3052560อ.สุวิมล เทียกทุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1306] การศึกษาและประเมินต้นทุนของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และออกแบบการติดตั้งระบบป้องกันทางไฟฟ้า155,300สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
3062560รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1318] การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน500,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
3072560ผศ. ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1319] การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานและการประเมินความพึงพอใจ ในการนำเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์200,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
3082560อ.สุกาญดา ทองคำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1320] การศึกษาประสิทธิภาพเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ-สายสืบ จังหวัดเพชรบูรณ์80,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
3092560อ. ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1321] การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ220,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
3102560อ.การันต์ ผึ่งบรรหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1388] การพัฒนากระบวนการผลิตต้นพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยหิน ในสภาพปลอดเชื้อ95,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
3112560อ.จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้วคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1390] การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะเศษวัสดุเหลือใช้ของกล้วยหิน และการใช้เสริมเป็นอาหารไก่พื้นเมือง95,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย///
3122560อ.ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1337] การเลี้ยงลูกปลานิลด้วยไข่น้ำร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาดุกในบ่อวงซีเมนต์เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารปลา200,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3132560อ. ส.ท. ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1338] ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์157,500พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3142560รศ. ดร.พวงผกา แก้วกรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1339] การทดสอบไคโตซานจากปูน้ำจืดเพื่อส่งเสริมการเจริญและควบคุมเชื้อที่ก่อโรคโคนเน่าของข้าวและพืชผัก200,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
3152560อ.ปรมะ แก้วพวงคณะครุศาสตร์[1340] การประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์213,500พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3162560อ.นันทวัน พัวพันคณะครุศาสตร์[1341] การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร54,600พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
3172560รศ. ดร.อนุวัติ คูณแก้วคณะครุศาสตร์[1344] การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ150,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3182560อ.ณัฐกานต์ พึ่งกุศลคณะครุศาสตร์[1345] การพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน94,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3192560อ.วิธวรรธน์ สีชื่นคณะครุศาสตร์[1346] ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลนาเฉลียง จังหวัดเพชรบูรณ์117,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3202560อ.น้ำฝน เบ้าทองคำคณะครุศาสตร์[1347] การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับเกษตรอินทรีย์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น102,300พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3212560อ.เครือวัลย์ อินทรสุขคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1348] ความต้องการและการยกระดับคุณภาพแรงงานด้านภาษาอังกฤษของหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์74,600พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3222560อ.จินตรัตน์ แสงศิริคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1349] การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์310,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3232560อ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์คณะวิทยาการจัดการ[1350] แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกกาแฟอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์230,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3242560อ.สุวิมล พันธ์โตคณะวิทยาการจัดการ[1351] การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จ.เพชรบูรณ์206,400พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3252560อ.พิมพ์พร เกษดีคณะวิทยาการจัดการ[1352] ศึกษาพฤติกรรมการบริหารร้านกาแฟของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความต้องการกาแฟของนักท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์155,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3262560อ.ชาญชัย สุขสกุลคณะวิทยาการจัดการ[1354] การส่งเสริมการตระหนักเรียนรู้ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษาหอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์121,500พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3272560อ.รุจิรา คุ้มทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1355] การหาวิธีที่เหมาะสมในการสกัดและการวิเคราะห์ปริมาณสารแอนทราควิโนนและเมธิลแอนทรานิเลทจากพืช174,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3282560ผศ.สนธยา วันชัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1395] ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบน้ำแบบสูบกลับขนาดเล็ก136,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3292560อ.นภาพร ตุ้มทองคำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1396] การพัฒนาเครื่องป้องกันนกรบกวนระบบอัตโนมัติด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง กรณีศึกษาชุมชนสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์120,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3302560อ.บุษบากร คงเรืองคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1397] การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งสองพลังงาน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดแพชรบูรณ์140,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3312560อ.ชูเกียรติ โพนแก้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1398] การประมาณค่าผลรวมประชากร ในการสำรวจตัวอย่างเมื่อมีข้อมูลสูญหาย50,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3322560อ. ดร.ตรีนุช เอลลิสคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1399] การคำนวณค่ารังสีรวมของดวงอาทิตย์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์142,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3332560อ.จิตรนันท์ ศรีเจริญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1400] พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์140,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3342560อ.เพชรธยา แป้นวงษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1401] ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการบริหารร่างกายแบบมณีเวช เพื่อลดการปวดหลังในนักศึกษา68,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3352560อ.อาทิตยา ขาวพรายคณะครุศาสตร์[1402] การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น100,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3362560อ.สุปราณี พิศมัยคณะครุศาสตร์[1403] การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์100,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3372560อ. ว่าที่ ร.ต.พลากร ชาญณรงค์คณะครุศาสตร์[1405] รูปแบบการออกกำลังกายด้วยแอโรบิคด๊านซ์ ต่อสมรรถภาพกายด้านดัชนีมวลกาย สัดส่วนรอบเอวรอบสะโพก และระบบหายใจ ในประชนทั่วไปที่มีภาวะน้ำหนักเกิน80,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3382560อ.อลิสณา อนันตะอาดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1407] การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1115,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
3392560อ.ธันยมัย รังสิกรรพุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1408] การจัดการความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งแบบบวร กรณีศึกษาวัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์50,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3402560อ.จีรพรรณ พรหมประเสริฐคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1409] การผลิตนิทานพื้นบ้านเสียงภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์80,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3412560ผศ.กมล บุญเขตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1410] การพัฒนาโน้ตดนตรีมาตรฐานสำหรับดนตรีตุ๊บเก่ง จังหวัดเพชรบูรณ์55,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3422560อ.วันวิสาข์ หมื่นจงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1411] การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการค้าสำหรับผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ในจังหวัดเพชรบูรณ์60,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3432560อ. ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอดคณะวิทยาการจัดการ[1412] ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ามกลางกระแสเครือข่ายสังคม (Social Network)130,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว///
3442560อ. ดร.รักชนก สมศักดิ์คณะวิทยาการจัดการ[1413] การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว แบบโฮมสเตย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์150,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3452560อ.สุพิชชา โชติกำจรคณะวิทยาการจัดการ[1414] ภาวะความยากจนและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์130,000พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3462560อ.ณรงค์ศักดิ์ แพงสายคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1296] ผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ140,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
3472560อ.สุชิรา นวลกำแหงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1297] การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เพื่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์180,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
3482560อ.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1298] การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl187,800สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
3492560ผศ. ดร.กมล อยู่สุขคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1299] กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดลูปินิฟอลิน จากลำต้นชะเอมเหนือต่อการต้านเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลิน232,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
3502560อ.มณีรักษ์ กาญจนรางกูรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1300] การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำ180,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
3512560อ. ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1307] การประเมินระดับกำลังต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับอาคารสาธารณะในจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม475,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
3522560อ.เดชา ด้วงมากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1308] พัฒนาการประมาณราคางานก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์202,520สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
3532560อ.สุรางค์รัตน์ พันแสงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1309] การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางภูมิคุ้มกันที่ได้จากสมุนไพรบางชนิดในหนู BALB/cMlac400,200สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
3542560ผศ. ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1310] การพัฒนาเทคนิคการขับไล่นกก่อความรำคาญด้วยวิธีทางกายภาพและชีวเคมี419,200สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
3552560อ. ดร.แก้วตา ผิวพรรณคณะวิทยาการจัดการ[1315] การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน200,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
3562560อ.ดอกอ้อ ขวัญนินคณะวิทยาการจัดการ[1316] การศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์203,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
3572560อ.นิสิต องอาจคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1322] การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างกังหันลมร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นต้นแบบครัวเรือนตามแนวพระราชดำริพลังงานทดแทนสำหรับหมู่บ้านทหารผ่านศึกบ้านเสลียงแห้ง 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์216,400สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
3582560อ.ทิวา แก้วเสริมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1323] การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์205,100สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
3592560อ.มานะ อินพรมมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1324] การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน232,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
3602560อ. ว่าที่ ร.ต.วรชัย ศรีสมุดคำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1392] การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบสูญญากาศของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์80,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
3612560อ.ณัฐพล ภู่ระหงษ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1393] การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและพลังงานลม90,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3622560อ.เอ็ม สายคำหน่อคณะวิทยาการจัดการ[1394] การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการบริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์130,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
3632560นายเทพ เพียมะลังคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1415] พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม9,750วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3642560นางกุหลาบ ชาติชะนะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1416] การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์3,200วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3652560น.ส.วรินธร ชาติสุภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1418] การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3662560นางชลธิชา ระลึกคณะครุศาสตร์[1419] แรงจูงใจ สิ่งสนับสนุน และปัญหาในการทำวิจัยของอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์10,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
3672560นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ[1421] การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์9,050วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3682560นางรัตนา ชมมัยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ[1422] ศึกษาแนวทางในการนำระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้ในการพัฒนางานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์10,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3692560นางณัฐยา สุโนพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ[1423] การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์10,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3702560น.ส.มัทนา รามศิริสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ[1424] การศึกษาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์10,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
3712560อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1433] การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม18,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว//x
3722560อ.เอราวัณ ชาญพหลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1434] การออกแบบและสร้างเครื่องพับโลหะแผ่นขนาดเล็ก เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาเทคโนโลยีโลหะแผ่น18,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว//x
3732560อ.ธีรพงษ์ โสภารักษ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1435] การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้วยวิธีการสอนแบบตรง และวิธีการสอนหลากหลายเทคนิค16,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว//x
3742560อ.ไมตรี ไชยมงคลคณะครุศาสตร์[1437] การตัดสินใจเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์16,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว//x
3752560อ.วิมลวรรณ วงค์ศิริคณะวิทยาการจัดการ[1438] การออกแบบกราฟิกสำหรับทำโปสเตอร์บทความทางวิชาการ16,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว//x
3762560อ.ศานต์ พานิชสิติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1439] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่าย โดยใช้โปรแกรม Cisco Aspire Networking Academy Edition15,000ทุนภายในคณะโครงการวิจัยเดี่ยวxx/
3772560อ.พิมพ์พรรณ ทิพยแสงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1440] การจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชันในการทำบรรทัดฐานข้อมูล15,000ทุนภายในคณะโครงการวิจัยเดี่ยวxxx
3782561อ.น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1489] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แนวคิด จากศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ นวัตกรรมวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์20,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งแผนงานวิจัย//x
3792561ผศ. ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1499] ชีววิทยาและการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืด ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 0เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งแผนงานวิจัย//x
3802561อ.ยุภา คำตะพลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1504] บูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแคมเปญ 678 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 34,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งแผนงานวิจัย/x/
3812561อ.ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1508] การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์39,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งแผนงานวิจัย//x
3822561อ. ดร.ธีรภัทร กิจจารักษ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1518] การเสริมสร้างปัจจัยความเข้มแข็งของผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์42,500เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งแผนงานวิจัย///
3832561อ.นภาลัย บุญทิมคณะวิทยาการจัดการ[1527] การเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์40,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งแผนงานวิจัย//x
3842561อ.ขุนแผน ตุ้มทองคำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1546] การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการเพิ่มผลผลิตงานหัตถกรรมสู่ระบบอุตสาหกรรม18,600สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพแผนงานวิจัย//x
3852561อ.สุวิมล เทียกทุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1490] การหาส่วนผสมชีวมวลวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก125,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย//x
3862561อ.น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1491] การออกแบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทของใช้และของตกแต่ง จากแนวคิดศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชน87,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย//x
3872561รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1492] การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์202,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย//x
3882561ผศ. ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1500] ดีเอ็นเอบาร์โค๊ดเพื่อการระบุสายพันธุ์แมงกะพรุนน้ำจืด220,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย//x
3892561อ.รุจิรา คุ้มทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1501] แหล่งที่อยู่อาศัยและอาหาร ของแมงกะพรุนน้ำจืด ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์220,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย//x
3902561อ. ดร.เจน จันทรสุภาเสนคณะวิทยาการจัดการ[1502] การใช้เทคนิค AIC เพื่อการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืด ในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์220,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย//x
3912561อ.เขมปริต ขุนราชเสนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1503] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง แมงกะพรุนน้ำจืด ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์220,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย//x
3922561อ.ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1505] การส่งเสริม 6 ของที่ระลึกต้องซื้อ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง198,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย/x/
3932561อ.ศรัญญา ตรีทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1506] การส่งเสริม 7 เมนูอาหารที่ต้องชิม ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง198,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย/x/
3942561อ.จิตรนันท์ ศรีเจริญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1507] การส่งเสริม 8 แหล่งท่องเที่ยวต้องไป ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง198,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย/x/
3952561อ.จิรโรจน์ บุญราชคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1509] ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์59,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย//x
3962561อ. ดร.อรุณ สนใจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1510] การมีส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์91,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย//x
3972561อ.ดวงจันทร์ สีหาราชคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1511] การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง91,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย//x
3982561ผศ.สนธยา วันชัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1519] การพัฒนาถุงมือโซนาร์สำหรับกลุ่มผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์200,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย///
3992561อ.จีรพรรณ พรหมประเสริฐคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1520] การพัฒนาหนังสือเสียงภาษาอังกฤษเพื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็กพิการทางสายตาด้อยโอกาสด้วยรูปแบบแอพพลิเคชั่นระดับประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์162,500เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย///
4002561อ. ดร.ธีรภัทร กิจจารักษ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1521] การสร้างยุทธศาสตร์วิธีการนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์120,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย///
4012561อ.ปุณฑริกา สุคนธสิงห์คณะวิทยาการจัดการ[1528] อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์100,800เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย//x
4022561อ.ปิยะวัน เพชรหมีคณะวิทยาการจัดการ[1529] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์110,800เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย//x
4032561อ.นภาลัย บุญทิมคณะวิทยาการจัดการ[1530] ต้นทุนและผลตอบแทนผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์100,800เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย//x
4042561อ.จตุพร จันทร์เพชรคณะวิทยาการจัดการ[1531] ความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ (Cluster) ผ้าทอพื้นเมือง100,800เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย//x
4052561อ.เอกชัย แสงโสดาคณะวิทยาการจัดการ[1532] รูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด100,800เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งชุดโครงการวิจัยย่อย//x
4062561อ.ขุนแผน ตุ้มทองคำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1547] การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากนวัตกรรมไม้ไผ่ประสานภูมิปัญญาเพชบุระอุตสาหกรรม OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์120,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย//x
4072561อ.นรัตว์ รัตนวัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1548] การออกแบบและพัฒนาเครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทางอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์120,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย//x
4082561อ.เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1549] การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดเพลาะไม้ไผ่ควบคุมอุณหภูมิสำหรับผลิตแผ่นไม้ประกอบในอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์120,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย//x
4092561อ.นภาพร ตุ้มทองคำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1550] การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการและประเมินศักยภาพไม้ไผ่ชุมชนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์120,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพชุดโครงการวิจัยย่อย//x
4102561อ.วาสนา วงศ์ษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1475] การพัฒนาเทคโนโลยีสายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์เตือนภัยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน104,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว///
4112561อ.นฤมล วันน้อยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1476] การจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างและออกแบบชุดควบคุมความสว่างโคมไฟถนนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าบนพื้นฐานความปลอดภัยในการคมนาคมสำหรับชุมชนต้นแบบบ้านสะเดียง82,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว///
4122561อ.ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1477] พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเทียมจากส่วนเหลือของผลผลิตทางการเกษตรในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์74,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4132561อ.พีรวัฒน์ สุขเกษมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1478] การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับเยาวชน58,500เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4142561อ.มณีรักษ์ กาญจนรางกูรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1479] การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้รูปแบบ "โคก หนองนา โมเดล" : พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนบนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์234,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4152561อ.ปรมะ แก้วพวงคณะครุศาสตร์[1480] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำหรับ นักเรียนประถมศึกษา108,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4162561อ.อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสงคณะครุศาสตร์[1481] การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา 163,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4172561ผศ. ดร.สำราญ ท้าวเงินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1482] การจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 58,500เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4182561อ.วันวิสาข์ หมื่นจงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1484] การพัฒนาคู่มือการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 58,500เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว///
4192561อ.จินตรัตน์ แสงศิริคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1485] การพัฒนาคู่มือการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการมะขามแปรรูป58,500เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว///
4202561อ.พริมาดา บัวหลวงคณะวิทยาการจัดการ[1486] กลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดยชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน234,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4212561อ.เอ็ม สายคำหน่อคณะวิทยาการจัดการ[1487] การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อติดตามและพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์216,800เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4222561อ.อ้อมทิพย์ อุตตโมคณะวิทยาการจัดการ[1488] ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์76,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4232561อ.ณัฐพล ภู่ระหงษ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1493] ระบบน้ำพลังงานสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์ 109,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4242561อ.พิทักษ์ จิตรสำราญคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1494] การพัฒนาอินเทอร์เน็ทออฟทิงส์ เพื่อวินิจฉัย และป้องกันการเกิดโรคในไก่ไข่ของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 87,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4252561อ.ปิยพงศ์ บางใบคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1495] ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์180,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว///
4262561อ.วิทยา หนูช่างสิงห์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1496] ออกแบบและพัฒนาเครื่องแล่ปลาเพื่อแปรรูป ปลาน้ำจืด โดยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากปลาน้ำจืดในจังหวัดเพชรบูรณ์120,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4272561อ. ว่าที่ ร.ต.วรชัย ศรีสมุดคำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1497] การพัฒนาชุดควบคุมโรงเรือนระบบอัจฉริยะด้วยสมองกลฝังตัว สำหรับเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ 140,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4282561อ.ประธาน เรียงลาดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1498] อิทธิพลของพืชอาหารสัตว์ร่วมกับอาหารข้น เสริมด้วยละอองข้าวโพดที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มันระยะรุ่น 180,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4292561อ.สุรางค์รัตน์ พันแสงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1512] การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของค้อ (Livistona sp.) เพื่อใช้ยับยั้ง เชื้อ Helicobacter pylori และการขยายพันธุ์โดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 286,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
4302561อ.พิณทิพย์ แก้วแกมทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1513] สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์117,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4312561อ.น้ำฝน เบ้าทองคำคณะครุศาสตร์[1514] หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริ185,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
4322561ผศ. ดร.สมใจ กงเติมคณะครุศาสตร์[1515] การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับ นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์158,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4332561อ.ศิวพร ใสโตคณะครุศาสตร์[1516] การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ จอลลี่ โฟนิคส์ 126,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
4342561อ.นทีธร นาคพรหมคณะครุศาสตร์[1517] การประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 83,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4352561อ.กนิฐา แสงกระจ่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1522] การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์280,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว///
4362561อ. ดร.โดมธราดล อนันตสานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1523] วิถีไทย และวัฒนธรรมประชาธิปไตย : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์84,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4372561ผศ. ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1524] การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการคืนป่าสู่ธรรมชาติต้นน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์174,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4382561อ.อลิสณา อนันตะอาดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1525] การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียน ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 60,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4392561อ.รัชนีวรรณ ประยงค์กุลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1526] กลวิธีทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ 32,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว///
4402561อ.ชลลดา ม่วงธนังคณะวิทยาการจัดการ[1533] การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ บนโมบายแอปพลิเคชันของจังหวัดเพชรบูรณ์ 70,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4412561อ.สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์คณะวิทยาการจัดการ[1534] การจัดการโครงสร้างต้นทุนผลิตภัณฑ์ของฝากของผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์76,900เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว///
4422561อ.ภรวลัญช์ มาอยู่คณะวิทยาการจัดการ[1535] การพัฒนาศักยภาพเจ้าบ้านน้อยวิถีไทหล่ม90,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4432561ผศ. ดร.กฤษติญา มูลศรีคณะวิทยาการจัดการ[1536] กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 180,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว///
4442561อ. ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอดคณะวิทยาการจัดการ[1537] การตอบรับของนักท่องเที่ยวต่อกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2560 76,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4452561อ.ปราณีต ใจหนักคณะวิทยาการจัดการ[1538] แนวทางการพัฒนาศักยภาพตลาดย้อนยุค เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : พื้นที่ตลาดอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์114,000เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4462561ผศ.สนธยา วันชัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1539] การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ่86,800สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4472561อ.ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1540] คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์120,600สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
4482561อ.เพชรธยา แป้นวงษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1541] อิทธิพลของปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์89,500สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4492561อ.ศานิตย์ สุวรรณวงศ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1542] เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติ โดยใช้สารสกัดของพืชที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์277,600สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
4502561ผศ. ดร.แขก บุญมาทันคณะครุศาสตร์[1543] การวิจัยและพัฒนายกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน ด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์206,600สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4512561อ.นันทวัน พัวพันคณะครุศาสตร์[1544] ผลของการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาครู75,600สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
4522561อ. ดร.วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1545] การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์60,500สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4532561อ.ศานต์ พานิชสิติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1551] การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในศตวรรษที่ 21 : เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน90,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
4542561อ. ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1552] ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์60,300สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4552561รศ. ดร.ปิยรัตน์ มูลศรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1553] การพัฒนาชุดอุปกรณ์การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน180,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4562561รศ. ดร.อนุวัติ คูณแก้วคณะครุศาสตร์[1554] การศึกษาคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21108,000สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4572561อ.บวรลักษณ์ เงินมาคณะวิทยาการจัดการ[1555] การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชนพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์75,600สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว///
4582561อ.สุพิชชา โชติกำจรคณะวิทยาการจัดการ[1556] การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง96,300สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4592561อ.กริชชัย ขาวจ้อยคณะวิทยาการจัดการ[1561] การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านการเลือกทำเลที่ตั้งของตลาดสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษาตลาดไทยพัฒนาท่าพล ตลาดเทศบาล 2 และตลาดเทศบาล 312,000ทุนภายในคณะโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
4602561นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1578] แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของงานบริหารและธุรการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์7,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4612561น.ส.ฐะปะนีย์ บุญตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1581] การสร้างสมรรถนะหลักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์7,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4622561นายอภิรักษ์ อุ่นดีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ[1582] การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องบริการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์7,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4632561นายวิเศษ เกตุดีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ[1583] การพัฒนาระบบ Network monitoring ด้วยโปรแกรม Cacti กรณีศึกษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์7,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4642561นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ[1584] การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้งานระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์6,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4652561นายจำรัส ด้วงดีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ[1585] ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์6,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4662561นายเกื้อกูล พิมพ์ดีสถาบันวิจัยและพัฒนา[1586] แนวทางการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์7,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4672561น.ส.ปิยนันท์ โอ่คำสถาบันวิจัยและพัฒนา[1587] แนวทางการพัฒนาการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์7,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
4682561นายบรรจง สุรินทร์สถาบันวิจัยและพัฒนา[1588] ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์7,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4692561น.ส.ศิรินทิพย์ ผลประเสริฐสถาบันวิจัยและพัฒนา[1589] การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์7,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
4702561อ. ดร.เกรียงไกร ทิมศรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1572] สภาพปัญหาและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์15,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว//x
4712561อ. ดร.นันทรักษ์ รอดเกตุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1573] การสกัดน้ำมัน และองค์ประกอบกรดไขมัน ของน้ำมันรำข้าวลืมผัวในจังหวัดเพชรบูรณ์20,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว///
4722561อ.ภาณุวัชร์ นิรานนท์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1574] การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ สำหรับสืบค้นข้อมูลความเชื่อผิด ๆ ที่แบ่งปันกันในสื่อสังคมออนไลน์16,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว//x
4732561อ.อังคณา จันทร์แสงศรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1575] นาฏยลักษณ์รำเสื้อแขบลาน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์17,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว//x
4742561อ.สมศักดิ์ ภู่พรายงามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1577] การศึกษาความเป็นมาของพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ : กรณีศึกษาบ้านนาตะกรุด17,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว//x
4752561อ. ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1593] การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องตัดก้อนมะขามแปรรูปสำหรับวิสาหกิจชุมชนดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์150,000แหล่งทุนภายนอกโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
4762561อ. ดร.ไพฑูรย์ สอนทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1594] ผลกระทบของการสูบบุหรี่และการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ต่อทารกแรกเกิดในครรภ์ จังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร322,500แหล่งทุนภายนอกโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
4772561ผศ. ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัยคณะวิทยาการจัดการ[1604] การสังเคราะห์ชุดความรู้การดำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ขับเคลื่อน กรณีศึกษา: ความร่วมมือระหว่าง สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และบริษัทปูรซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด581,175แหล่งทุนภายนอกโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
4782562ผศ. ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1610] การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์317,800เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแผนงานวิจัย///
4792562ผศ. ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1635] การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์0เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศแผนงานวิจัย/xx
4802562อ.ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1639] การศึกษาผลของกระบวนการห่อหุ้มต่อความคงตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรพื้นที่เขาค้อ295,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศแผนงานวิจัย//x
4812562อ.ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1643] บูรณาการเทคโนโลยีออนโทโลยีเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์47,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศแผนงานวิจัย//x
4822562อ.กนิฐา แสงกระจ่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1611] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่298,000เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจชุดโครงการวิจัยย่อย///
4832562อ.ดวงจันทร์ สีหาราชคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1612] การพัฒนาแอพพลิเคชั่นภาพเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน185,600เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจชุดโครงการวิจัยย่อย///
4842562ผศ. ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1636] การวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์350,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศชุดโครงการวิจัยย่อย/xx
4852562อ.เจษฎาพร ปาคำวังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1637] โมเดลการคาดการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล และโครงข่ายประสาทเทียม350,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศชุดโครงการวิจัยย่อย/xx
4862562อ.รุจิรา คุ้มทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1638] การส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์วิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง350,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศชุดโครงการวิจัยย่อย/xx
4872562อ.วิลาสินี ดีปัญญาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1640] ผลของสภาวะการเอนแคปซูเลชันโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยน้ำสกัดกระชายดำ240,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศชุดโครงการวิจัยย่อย//x
4882562อ.ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1641] ผลของการห่อหุ้มต่อสมบัติของน้ำมัน อะโวกาโด240,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศชุดโครงการวิจัยย่อย//x
4892562อ.ขนิษฐา ศรีนวลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1642] ผลของสภาวะอบแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณลักษณะทางกายภาพของน้ำเสาวรสผง240,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศชุดโครงการวิจัยย่อย//x
4902562อ.ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1644] ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี262,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศชุดโครงการวิจัยย่อย//x
4912562อ.ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1645] ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี262,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศชุดโครงการวิจัยย่อย//x
4922562อ.ยุภา คำตะพลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1646] ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี262,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศชุดโครงการวิจัยย่อย//x
4932562อ. ดร.สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1608] การจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์350,000เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4942562อ.อลิสณา อนันตะอาดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1609] การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีจากผ้าปักลายม้ง ตามแนวคิดการออกแบบเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษากลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์252,700เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
4952562อ.ดวงจันทร์ สีหาราชคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1613] การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมและประเพณี ชาวเขาเผ่าม้ง บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์280,400เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4962562อ.นิสิต องอาจคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1614] การพัฒนาชุดควบคุมความชื้นในดินเพื่อการเกษตร แบบน้ำหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นต้นแบบพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ สำหรับหมู่บ้านสะเดาะพง ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์245,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4972562อ.เอราวัณ ชาญพหลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1615] การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์287,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4982562อ.นฤมล วันน้อยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1616] การศึกษาและออกแบบระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าในพื้นที่กว้าง ด้วยโปรแกรมแลปวิว สำหรับชุมชนสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์213,500เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
4992562ผศ.สนธยา วันชัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1617] การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับเคลื่อนที่บนพื้นที่ต่างระดับ161,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5002562อ. ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1618] การจัดการเทคโนโลยีเครื่องรีดเส้นใยธรรมชาติ สำหรับกลุ่มเครื่องจักสาน อำเภอเขาค้อ : กรณีศึกษาบ้านนายาว ตำบลทุ่งสมอ จังหวัดเพชรบูรณ์210,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5012562อ.ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1619] โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมแต่งหน้าเค้กเพื่อสุขภาพจากอะโวกาโด105,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5022562อ.วิทยา หนูช่างสิงห์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1620] การเพิ่มประสิทธิภาพกรรมวิธีการแปรรูปมะขามจี๊ดจ๊าด สำหรับธุรกิจชุมชน245,600เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5032562อ.พิทักษ์ จิตรสำราญคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1621] การบริหารจัดการเทคโนโลยีแบบสมาร์ทของเกษตรกร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์276,400เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยวxxx
5042562อ.พรทิศา ทองสนิทกาญจน์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1622] การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ในอ่างเก็บน้ำรัตนัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์245,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5052562อ. ว่าที่ ร.ต.วรชัย ศรีสมุดคำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1623] การสืบค้นย้อนกลับผลผลิตข้าวไร่ลืมผัวและศักยภาพในการผลิตของเกษตรกรตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ205,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5062562อ.นรัตว์ รัตนวัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1624] การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกตะไคร้ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์245,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5072562อ.ณัฐพล ภู่ระหงษ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1625] การเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโต ของข้าวลืมผัวด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก311,500เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5082562อ.จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้วคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1626] การใช้เปลือกและเมล็ดเสาวรสเสริมในอาหารไก่พื้นเมืองในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์155,400เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5092562อ.ศิวดล แจ่มจำรัสคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1627] ผลของสารเคลือบผิวจากเปลือกเสาวรส ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอร์รี่ที่ปลูก ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์175,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5102562อ.สมคิด ฤทธิ์เนติกุลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1628] ศักยภาพการผลิตมะเดื่อฝรั่งแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์350,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5112562อ.พิพัฒน์ ชนาเทพาพรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1629] การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โดยการวางแผนการผสมพันธุ์แบบฤดูกาล ในเขตอำเภอเขาค้อ และอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์210,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5122562อ.ธนภัทร วรปัสสุคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1630] ความหลากชนิดของปลาในเขตลุ่มน้ำเข็ก227,100เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5132562อ.ปิยพงศ์ บางใบคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1631] การใช้ปลวกเสริมในการอนุบาลลูกอึ่งปากขวด259,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5142562อ.การันต์ ผึ่งบรรหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1632] เปรียบเทียบการให้น้ำแบบน้ำท่วมขังและแบบสปริงเกอร์ต่อต้นทุนและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2126,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5152562อ. ส.ท. ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1633] ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานราชการของฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์350,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5162562อ.พิมพ์พรรณ ทิพยแสงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1634] ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี เพื่อการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการควบคุมโรคและแมลงศัตรูมะขามหวานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง350,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว///
5172562อ. ดร.เสาวภา ชูมณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1647] การศึกษาคุณค่าและการนำไปใช้ประโยชน์ของพืชมหัศจรรย์ "ถั่วดาวอินคา" เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์350,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5182562รศ. ดร.พวงผกา แก้วกรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1648] การตรวจสอบปริมาณสารเคมีและปรสิตที่ก่อโรคในปูน้ำจืดที่พบในระบบนิเวศแหล่งน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์324,600เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5192562อ.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1649] การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกาแฟในพื้นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์315,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5202562อ.สุรางค์รัตน์ พันแสงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1650] ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัด ผักตบไทย (Monochoria hastate (L.) Solms.)347,500เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
5212562อ.อาทิตย์ หู้เต็มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1651] การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอลของยีสต์ 3 สายพันธุ์ด้วยกระบวนการเซลลูโลซิกเอทานอล294,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5222562ผศ. ดร.ศศิธร แท่นทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1652] การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์350,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5232562ผศ. ดร.กมล อยู่สุขคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1653] การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิลซิลิน ในสารสกัดหยาบเสลดพังพอนตัวเมียและเมล็ดหัวผักกาดขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์314,300เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5242562อ.ธนาวรรณ พิณะเวศน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1654] ขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาค้อ350,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5252562อ.ศานิตย์ สุวรรณวงศ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1655] การหาประสิทธิภาพตัวเก็บประจุไฟฟ้าของ CCTO เซรามิกส์ที่เติมถ่านกัมมันต์ที่ได้จากฝักมะขาม350,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5262562อ.ศุภาวัลย์ นันตาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1656] ลักษณะเฉพาะของไลน์กราฟของ k-ไฮเพอร์กราฟเอกรูป32,800เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5272562ผศ.อาดุลย์ จงรักษ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1657] คุณลักษณะของสมบัติจุดตรึงความต่อเนื่องแบบเอสเบต้า29,400เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5282562อ.ชูเกียรติ โพนแก้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1658] ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรภายใต้การสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน28,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว/x/
5292562อ. ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1659] การศึกษาการสกัดน้ำมัน ปริมาณคาเฟอีน สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์210,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5302562อ.อิสระ ตั้งสุวรรณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1660] การศึกษาชนิดและอัตราส่วนของถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ต่อสมบัติของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิต ของผักกาดขาวปลีที่ปลูกในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์344,200เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5312562อ.อภิวัฒน์ คำภีระคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1661] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม GEOGEBRA38,500เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5322562อ. ดร.ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์คณะครุศาสตร์[1662] การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0231,900เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5332562อ.ปรมะ แก้วพวงคณะครุศาสตร์[1663] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่า บนเขาค้อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์292,700เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5342562ผศ. ดร.กมลฉัตร กล่อมอิ่มคณะครุศาสตร์[1664] การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และการใช้ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6309,100เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5352562อ.พัชยา เลือดชัยพฤกษ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1665] ตัวแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ70,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5362562อ.สพลเชษฐ์ ประชุมชัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1666] การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Khaokoh: Switzerland of Thailand สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3105,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5372562อ.มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1667] กระบวนการเรียนรู้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบ280,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5382562ผศ. ดร.สำราญ ท้าวเงินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1668] การสร้างทุนทางภาษาและวัฒนธรรมชาวลีซอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม350,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5392562อ. ส.อ. ดร.จุฬา เจริญวงค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1669] การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลไกประชารัฐสู่ศูนย์กลางตลาดสินค้า นวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์350,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5402562อ. ดร.นงลักษณ์ อานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1670] มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์175,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5412562อ.พิสิษฐิกุล แก้วงามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1671] สัญวิทยาทางการเมืองของพระตำหนักเขาค้อ70,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5422562อ.นภาลัย บุญทิมคณะวิทยาการจัดการ[1676] ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขาของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์315,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5432562อ.วันฉัตร กันหาคณะวิทยาการจัดการ[1677] กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทหล่ม105,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5442562อ.รุ่งลักษณา ดีแจ่มคณะวิทยาการจัดการ[1678] การพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งผลิตภัณฑ์เมล็ดบัววิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร350,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5452562อ.ธีรภัทร ดีเอมคณะวิทยาการจัดการ[1679] อัตลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์79,900เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5462562อ.สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์คณะวิทยาการจัดการ[1680] โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกชาโยเต้ของเกษตรกรในอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์140,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5472562อ.พิชยพิมพ์ คำเพียรคณะวิทยาการจัดการ[1681] ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์210,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5482562อ.วิศิษฎ์ บิลมาศคณะวิทยาการจัดการ[1682] แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาในจังหวัดเพชรบูรณ์136,500เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5492562อ.ชัญญภัทร นกมั่นคณะวิทยาการจัดการ[1683] ประสิทธิภาพบทบาทภาวะผู้นำท้องถิ่นในยุค Thailand 4.0 ของอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์129,500เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5502562อ.เอ็ม สายคำหน่อคณะวิทยาการจัดการ[1684] การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ของจังหวัดเพชรบูรณ์350,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5512562อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1685] การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์308,000เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5522562อ.ธนภัทร มะณีแสงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1686] การพัฒนากรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะขามคลุกเพื่อการส่งออก15,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว//x
5532562อ. ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.สุมาลี พิมพันธุ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1687] เซลล์พันธุศาสตร์และสัณฐานวิทยาของปลาก้างในพื้นที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์15,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว///
5542562อ.สลักจิตร คณะฤทธิ์คณะครุศาสตร์[1688] ผลการฝึกความอ่อนตัวควบคู่กับการจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟของนักกีฬาเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์10,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว//x
5552562อ.สุทิน เจียมประโคนคณะครุศาสตร์[1689] กรอบความคิดของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 256110,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว//x
5562562อ.ศุภรัตน์ แก้วเสริมคณะวิทยาการจัดการ[1690] สำรวจความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันระบบให้คำปรึกษาด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ กรณีศึกษา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์10,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว///
5572562อ.อุไรวรรณ ศรีนารางค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1691] การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์10,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5582562อ.ขวัญจิรา เจียนสกุลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1692] การสร้างสรรค์จิตรกรรมสื่อผสมแรงบันดาลใจจากคำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์20,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว//x
5592562อ.หทัยชนก อ่างหิรัญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1693] นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์10,000นักวิจัยรุ่นใหม่โครงการวิจัยเดี่ยว//x
5602562อ.โกศล พิทักษ์สัตยาพรตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1694] การพัฒนาเตาอบความร้อนต้นทุนต่ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5612562ผศ.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1695] การพัฒนาระบบประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการตรวจจับศัตรูทางการเกษตร50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5622562อ. ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1696] การวิเคราะห์และออกแบบสะพานขึงด้วยวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5632562อ.ขุนแผน ตุ้มทองคำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1697] การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากภูมิปัญญาฟากไม้ไผ่เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5642562อ.บุษบากร คงเรืองคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1698] การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีการอบแห้งกระชายดำ ด้วยพลังงานความร้อนร่วมของรังสีอินฟาเรดและลมร้อน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการอบแห้งกระชายดำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไฮแลนด์ ตำบลเข้กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5652562อ.สุชิรา นวลกำแหงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1699] กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นจากโรงโม่หิน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นส่วนผสมแทนทราย50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5662562รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1700] การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการต้านทานการสึกหรอ ของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ในสภาวะกรดและอุณหภูมิสูงของอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 23 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5672562อ.ประธาน เรียงลาดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1701] ผลของการใช้ละอองข้าวโพดหมักยูเรียในระดับต่างกัน ต่อสมรรถภาพโคเนื้อรุ่น50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5682562อ. ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1702] ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของเอื้องช้างน้าวในสภาพปลอดเชื้อ50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5692562อ.ปัญญา เทียนนาวาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1703] การออกแบบและสร้างเครื่องร่อนดินทำความสะอาด หัวกระชายดำ สำหรับระบบการผลิตกระชายดำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไพรไฮแลนด์ ตำบลเข้กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5702562อ.พรทวี กองร้อยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1705] การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนฟุตพริ้นท์การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก : กรณีศึกษาโรงงานขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยขอนแก่น50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5712562อ.กานต์ แย้มพงษ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1706] การคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียจากข้าวอินทรีย์ : การผลิตกรดอินโดล-3-แอซีติก และการนำไปใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าว50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5722562อ. ดร.ฉลาด ยืนยาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1707] คุณลักษณะของเมมเบรนคอมโพสิทที่เติมแต่งด้วยอนุภาค นาโนซิลิกาและไททาเนียมแบบมีรูพรุนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีอย่างง่าย50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5732562อ. ดร.เกรียงไกร ทิมศรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1708] การศึกษาโครงสร้างและสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุนาโน สำหรับก๊าซเซนเซอร์ด้วยวิธี SCC-DFTB50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5742562ผศ.ทิวาพร ขันผนึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1709] M เมทริกซ์จาคอปส์ธาล ขนาด 3x3 และสมบัติของ Mn ที่สัมพันธ์กับค่าเฉพาะ50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5752562อ.เขมปริต ขุนราชเสนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1710] การรู้จำตัวเลขไทยที่เขียนด้วยลายมือด้วยการเรียนรู้เชิงลึก50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5762562อ. ดร.ไพฑูรย์ สอนทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1711] ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้สุขภาพกับการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5772562อ.อนุพงษ์ สุขประเสริฐคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1712] การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5782562อ.เจษฎาพร ปาคำวังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1713] การทำนายการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมและต้นไม้ตัดสินใจ50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5792562ผศ. ดร.กานต์ อัมพานนท์คณะครุศาสตร์[1714] การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์40,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว///
5802562ผศ. ดร.สมใจ กงเติมคณะครุศาสตร์[1715] การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 645,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5812562รศ. ดร.อนุวัติ คูณแก้วคณะครุศาสตร์[1716] การวิจัยและพัฒนารูปแบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.035,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5822562อ.วิชญาพร อ่อนปุยคณะครุศาสตร์[1717] การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย35,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5832562อ.สุภาพร ชูสายคณะครุศาสตร์[1718] แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู้ครูมืออาชีพ35,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5842562อ.วิภาดา นาเลาคณะครุศาสตร์[1719] การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบขั้นบันได 5 ขั้นเพื่อการเรียนรู้ (QSCCS)35,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5852562รศ. ดร.สรวงพร กุศลส่งคณะครุศาสตร์[1720] การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมปฐมวัยด้วยกระบวนการวิจัยและระบบพี่เลี้ยง เพื่อเสริมสร้างการรู้คิดในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ40,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5862562ผศ. ดร.แขก บุญมาทันคณะครุศาสตร์[1721] นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ40,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5872562อ.นันทวัน พัวพันคณะครุศาสตร์[1722] การวิจัยและพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป40,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5882562อ.กติญา บุญสวนคณะครุศาสตร์[1725] การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูชีววิทยา โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ40,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5892562อ.อิศราพร ชัยงามคณะครุศาสตร์[1726] การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Google Apps เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้35,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5902562อ. ดร.อำพล ชะโยมชัยคณะวิทยาการจัดการ[1727] การพัฒนาตัวแบบการตลาดกรีนมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการ : หลักฐานเชิงประจักษ์จากความต้องการของผู้บริโภคกรีนในจังหวัดเพชรบูรณ์45,500สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว///
5912562อ. ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอดคณะวิทยาการจัดการ[1728] การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในยุคไทยแลนด์ 4.045,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5922562ผศ. ดร.กฤษติญา มูลศรีคณะวิทยาการจัดการ[1729] แนวทางการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจเพื่อรองรับการค้าและการท่องเที่ยว เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย45,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว///
5932562อ.พิมพ์พร เกษดีคณะวิทยาการจัดการ[1730] ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายได้ของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์45,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5942562อ. ดร.ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียวคณะวิทยาการจัดการ[1731] การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์45,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5952562ผศ.สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์คณะวิทยาการจัดการ[1732] รูปแบบคุณลักษณะโฮมสเตย์ การรับรู้คุณค่าด้านราคา การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้รับบริการโฮมสเตย์ในเขตภาคเหนือ45,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5962562อ.ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุลคณะวิทยาการจัดการ[1733] รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดการนวัตกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง45,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
5972562อ.สุพิชชา โชติกำจรคณะวิทยาการจัดการ[1734] การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความอย่างยั่งยืนของรายได้ในจังหวัดเพชรบูรณ์45,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5982562อ.พริมาดา บัวหลวงคณะวิทยาการจัดการ[1735] การพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของผู้นำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน45,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
5992562อ.กริชชัย ขาวจ้อยคณะวิทยาการจัดการ[1737] ตัวแบบการลดความสูญเสียจากประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ที่ส่งผลต่อต้นทุนการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการ SMEs45,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6002562ผศ. ดร.กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1738] การพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเขียนสะกดคำควบกล้ำโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะ33,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว///
6012562อ.จีรพรรณ พรหมประเสริฐคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1739] นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์42,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6022562อ.ภาราดา ชัยนิคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1740] การจัดการองค์ความรู้ว่าด้วยการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม11,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6032562อ.ทรงเกียรติ บัวลอยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1741] การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยการวาดภาพบันทึกช่วงเวลาและความงามของทิวทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์23,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6042562อ. ดร.นิคม โยกัญญาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1742] วากยสัมพันธ์ของภาษาชาวบนที่พูดในบ้านน้ำเลา ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
6052562อ. ดร.วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1743] นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์23,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6062562อ.ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1744] การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย จากรูปลักษณ์จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์23,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6072562ผศ.อาภาภรณ์ วรรณาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1745] การจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ถนอมผิวน้ำมันรำข้าวจากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์28,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6082562อ.นาฏอนงค์ พวงสมบัติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1746] การใช้ข้อคิดที่ได้จากวรรณกรรมเป็นแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชน32,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6092562อ.นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1748] การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์33,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6102562อ. ดร.สดุดี คำมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1749] การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์23,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6112562อ.ธิดารักษ์ ลือชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1751] ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากร21,150สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6122562อ. ดร.สุภชัย ตรีทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1752] แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองประชาธิปไตย เชิงนโยบายของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์23,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
6132562อ. ดร.ธีรภัทร กิจจารักษ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1753] การศึกษาต้นแบบการบริหารท้องถิ่นในสังคมผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา เมืองชิซึโอกะ จังหวัดชิซึโอกะ50,000สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
6142562อ. ดร.อรุณ สนใจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[1754] แนวทางการพัฒนาชุมชนสู่หมู่บ้านท่องเที่ยงวิถีชุมชน โดยเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์23,450สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการโครงการวิจัยเดี่ยว/xx
6152562น.ส.สุนิต สร้อยทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1757] ปัญหาและการแก้ไขการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6162562น.ส.สมเพียร ฟักทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1758] การประเมิน สภาพความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามมาตรฐาน ESPReL5,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6172562น.ส.แสงจันทร์ สอนสว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1759] การจัดการศึกษาออนไลน์ระบบเปิดแบบ MOOC ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์5,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6182562นางลักษณ์คณา กิจจรัสคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1760] การเปรียบเทียบระบบและกลไกการติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์5,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6192562น.ส.วรินธร ชาติสุภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1761] การพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)6,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6202562นางชลธิชา ระลึกคณะครุศาสตร์[1762] การพัฒนารูปแบบแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัยของอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์10,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6212562น.ส.พัชรี พูลวงษ์คณะครุศาสตร์[1763] แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานประชุมและพิธีการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์5,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6222562นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรีคณะวิทยาการจัดการ[1765] ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์10,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6232562นายยอดชาย สายทองสำนักงานอธิการบดี[1766] ศึกษาความพึงพอใจการให้บริการงานการเจ้าหน้าที่ กองกลางสำนักงานอธิการบดี5,500วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6242562นายหรรษธร ขวัญหอมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ[1767] พัฒนาระบบตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์10,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6252562นางวรรณภัสร์ ปราบพาลาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ[1768] พัฒนาระบบแจ้งการรับส่งพัสดุ สำนักงานอธิการบดี10,000วิจัยสถาบันโครงการวิจัยเดี่ยว//x
6262562อ.สุวิมล เทียกทุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[1795] การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยขัดผิวจากรกมะขามพันธุ์ศรีชมภู20,000ทุนภายในคณะโครงการวิจัยเดี่ยว/xx