ตรวจสอบข้อมูล การดำเนินงานโครงการวิจัย

#นักวิจัยโครงการวิจัยเล่มรายงานการนำไปใช้ฯการตีพิมพ์ฯ
1อาจารย์ชัญญภัทร นกมั่น   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] ประสิทธิภาพบทบาทภาวะผู้นำท้องถิ่นในยุค Thailand 4.0 ของอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
2อาจารย์อ้อมทิพย์ อุตตโม   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] การสังเคราะห์ชุดความรู้การดำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ขับเคลื่อน กรณีศึกษา: ความร่วมมือระหว่าง สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และบริษัทปูรซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด   [ทุน : แหล่งทุนภายนอก  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
4อาจารย์ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา   [คณะวิทยาการจัดการ][2558] ศักยภาพและแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
5อาจารย์ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทหล่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
6อาจารย์วิธวรรธน์ สีชื่น   [คณะครุศาสตร์][2559] ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปีการศึกษา 2558   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
7อาจารย์วิธวรรธน์ สีชื่น   [คณะครุศาสตร์][2560] ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลนาเฉลียง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
8อาจารย์รัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2558] แคนลีซู หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
9อาจารย์ธนาวรรณ พิณะเวศน์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
10อาจารย์ธนาวรรณ พิณะเวศน์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] ขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาค้อ   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
11อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] รูปแบบการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
12อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอลของยีสต์ 3 สายพันธุ์ด้วยกระบวนการเซลลูโลซิกเอทานอล   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
13อาจารย์ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ   [คณะครุศาสตร์][2558] การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
14อาจารย์เดชา ด้วงมาก   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2558] ศึกษาแนวทางการออกแบบก่อสร้างการระบายน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาลของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสู่ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (กรณีศึกษาสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง นายอรชุน สีสมร)   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
15อาจารย์เดชา ด้วงมาก   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2558] ความหลากหลายรูปแบบการสร้างบ้านพักอาศัยตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ (กรณีศึกษาชุมชนบ้านนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์)   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
16อาจารย์เดชา ด้วงมาก   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
17อาจารย์เดชา ด้วงมาก   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] พัฒนาการประมาณราคางานก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
18อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] ผลของการปรับสมดุลร่างกายด้วยมณีเวชต่อการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
19อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการบริหารร่างกายแบบมณีเวช เพื่อลดการปวดหลังในนักศึกษา   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
20อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] อิทธิพลของปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
21อาจารย์ชนากานต์ วิญญกุล   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] ศึกษาเปรียบเทียบสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (GABA) และสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอกข้าวไร่ลืมผัวในระยะพลับพลึง ถึงระยะหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อหาสมดุลที่มีประสิทธิภาพของปริมาณสารต่อการเพิ่มมูลค่า "ข้าวไร่ลืมผัว" สู่เศรษฐกิจชุมชนอ   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
22อาจารย์ชนากานต์ วิญญกุล   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การศึกษาและพัฒนาสารเคลือบผิวมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยไคโตซาน   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
23อาจารย์ชนากานต์ วิญญกุล   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
24ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลฉัตร กล่อมอิ่ม   [คณะครุศาสตร์][2559] การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสมารถในการวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลฉัตร กล่อมอิ่ม   [คณะครุศาสตร์][2560] นวัตกรรมชุดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากฐานทรัพยากรชุมชน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
26ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลฉัตร กล่อมอิ่ม   [คณะครุศาสตร์][2562] การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และการใช้ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
27อาจารย์ ดร. ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์   [คณะครุศาสตร์][2559] นวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
28อาจารย์ ดร. ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์   [คณะครุศาสตร์][2562] การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
29อาจารย์นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2558] พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
30อาจารย์นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
31อาจารย์จิรโรจน์ บุญราช   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
32อาจารย์ปรมะ แก้วพวง   [คณะครุศาสตร์][2560] การประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
33อาจารย์ปรมะ แก้วพวง   [คณะครุศาสตร์][2561] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำหรับ นักเรียนประถมศึกษา   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
34อาจารย์ปรมะ แก้วพวง   [คณะครุศาสตร์][2562] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่า บนเขาค้อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
35อาจารย์ ดร. เจน จันทรสุภาเสน   [คณะวิทยาการจัดการ][2558] การส่งเสริมการค้าปลีกมะม่วงน้ำดอกไม้แปรรูป ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
36อาจารย์ ดร. เจน จันทรสุภาเสน   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] การใช้เทคนิค AIC เพื่อการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืด ในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
37นางพิมพ์ชญา กรอุตตมา   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2558] การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
38นายสันธยา นันทพรหม   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การศึกษาการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
39นายยอดชาย สายทอง   [สำนักงานอธิการบดี][2558] ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
40นายยอดชาย สายทอง   [สำนักงานอธิการบดี][2562] ศึกษาความพึงพอใจการให้บริการงานการเจ้าหน้าที่ กองกลางสำนักงานอธิการบดี   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
41อาจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2558] รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี การละเล่นของท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่นำไปสู่การลดละเลิกอบายมุขในงานประเพณีต่างๆ ของชุมชนในอำเภอหล่มสัก-อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
42อาจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
43อาจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับเยาวชน   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
44อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
45อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] ผลของสารเคลือบผิวจากเปลือกเสาวรส ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอร์รี่ที่ปลูก ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
46อาจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
47อาจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเทียมจากส่วนเหลือของผลผลิตทางการเกษตรในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
48อาจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมแต่งหน้าเค้กเพื่อสุขภาพจากอะโวกาโด   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
49อาจารย์พรทิศา ทองสนิทกาญจน์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
50อาจารย์พรทิศา ทองสนิทกาญจน์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ในอ่างเก็บน้ำรัตนัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
51อาจารย์อลิสณา อนันตะอาด   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2558] การพัฒนาแปรรูปผ้ามัดย้อมสีจากมะขาม เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าของกลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
52อาจารย์อลิสณา อนันตะอาด   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] ภาพวาดทรัพยากรพันธุกรรมพืชมะขามหวาน เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
53อาจารย์อลิสณา อนันตะอาด   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
54อาจารย์อลิสณา อนันตะอาด   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียน ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
55อาจารย์อลิสณา อนันตะอาด   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีจากผ้าปักลายม้ง ตามแนวคิดการออกแบบเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษากลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
56อาจารย์สัญห์สรรป์ศร ยมสีดา   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2558] การจัดการทุนทางสังคม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
57อาจารย์นิตยา นาคอินทร์   [คณะครุศาสตร์][2559] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านสำหรับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
58อาจารย์สพลเชษฐ์ ประชุมชัย   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2557] การศึกษาการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
59อาจารย์สพลเชษฐ์ ประชุมชัย   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] การพัฒนาเรื่องสั้นภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบูรณ์ วัดนาทรายและขนมจีนหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
60อาจารย์สพลเชษฐ์ ประชุมชัย   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Khaokoh: Switzerland of Thailand สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
61อาจารย์รุ่งลักษณา ดีแจ่ม   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
62อาจารย์รุ่งลักษณา ดีแจ่ม   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] การพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งผลิตภัณฑ์เมล็ดบัววิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
63อาจารย์ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การศึกษาผลของกระบวนการห่อหุ้มต่อความคงตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรพื้นที่เขาค้อ   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : แผนงานวิจัย]
64อาจารย์นทีธร นาคพรหม   [คณะครุศาสตร์][2559] การสำรวจปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
65อาจารย์นทีธร นาคพรหม   [คณะครุศาสตร์][2561] การประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
66อาจารย์ ดร. แก้วตา ผิวพรรณ   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกในเขตอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
67อาจารย์ ดร. แก้วตา ผิวพรรณ   [คณะวิทยาการจัดการ][2560] การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
68อาจารย์ไพโรจน์ พรเจริญ   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
69อาจารย์กริชชัย ขาวจ้อย   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลท่าพลอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
70อาจารย์กริชชัย ขาวจ้อย   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านการเลือกทำเลที่ตั้งของตลาดสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษาตลาดไทยพัฒนาท่าพล ตลาดเทศบาล 2 และตลาดเทศบาล 3   [ทุน : ทุนภายในคณะ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
71อาจารย์กริชชัย ขาวจ้อย   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] ตัวแบบการลดความสูญเสียจากประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ที่ส่งผลต่อต้นทุนการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการ SMEs   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
72อาจารย์วิญญู พันธ์โต   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] การจัดการชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติมายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
73อาจารย์กติญา บุญสวน   [คณะครุศาสตร์][2559] การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้สะเต็มศึกษา   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
74อาจารย์กติญา บุญสวน   [คณะครุศาสตร์][2562] การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูชีววิทยา โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
75อาจารย์ธีรภัทร ดีเอม   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] อัตลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
76อาจารย์ณัฐพล ภู่ระหงษ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและพลังงานลม   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
77อาจารย์ณัฐพล ภู่ระหงษ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] ระบบน้ำพลังงานสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
78อาจารย์ณัฐพล ภู่ระหงษ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโต ของข้าวลืมผัวด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
79อาจารย์ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย จากรูปลักษณ์จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
80นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ   [คณะครุศาสตร์][2559] การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
81นางสาวอัมพวรรณ ชุมพรรัตน์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] ศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
82นางสาวกัญญา สายสิงห์เทศ   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
83นางสุวรรณี พุฒตรง   [สำนักงานอธิการบดี][2559] ทัศนคติของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
84นางสาวชลธิชา จันทร์แก้ว   [สำนักงานอธิการบดี][2559] ความพึงพอใจการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ของนักศึกษาปี 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
85นางสุจิตรา ดีดาร์   [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน][2559] การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดอันดับผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
86นายขวัญชัย แก่นไทย   [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน][2559] การพัฒนาระบบตารางสอนอัตโนมัติ   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
87นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน   [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน][2559] การพัฒนาระบบประมวลค่า FTES อัตโนมัติ   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
88นางสาววณิชยา เพชรรัตน์   [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน][2559] การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดอันดับผลงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
89นางสาวมัทนา รามศิริ   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2559] ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
90นางสาวมัทนา รามศิริ   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2560] การศึกษาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
91นายทองสุก คำตะพล   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2559] ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
92อาจารย์กฤตวิทย์ ลิ่มกุล   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] สมบัติบางประการของโดมิเนชันของ k- ไฮเพอร์กราฟเอกรูป   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
93นางชลธิชา ระลึก   [คณะครุศาสตร์][2558] การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
94นางชลธิชา ระลึก   [คณะครุศาสตร์][2560] แรงจูงใจ สิ่งสนับสนุน และปัญหาในการทำวิจัยของอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
95นางชลธิชา ระลึก   [คณะครุศาสตร์][2562] การพัฒนารูปแบบแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัยของอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
96อาจารย์ภรวลัญช์ มาอยู่   [คณะวิทยาการจัดการ][2557] แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวชุมชนหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
97อาจารย์ภรวลัญช์ มาอยู่   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] การพัฒนาศักยภาพเจ้าบ้านน้อยวิถีไทหล่ม   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
98อาจารย์อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง   [คณะครุศาสตร์][2561] การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
99อาจารย์กุณฑลีรัฐ พิมพิลา   [คณะครุศาสตร์][2558] การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรม Rapid Miner และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
100อาจารย์กุณฑลีรัฐ พิมพิลา   [คณะครุศาสตร์][2559] การส่งเสริมการขายสินค้าของฝากของที่ระลึกด้วยการทำเหมืองข้อมูลตามอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวของการพยากรณ์อนุกรมเวลา   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
101อาจารย์สุพิชชา โชติกำจร   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] การพัฒนาและจัดการอุปสงค์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
102อาจารย์สุพิชชา โชติกำจร   [คณะวิทยาการจัดการ][2560] ภาวะความยากจนและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
103อาจารย์สุพิชชา โชติกำจร   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
104อาจารย์สุพิชชา โชติกำจร   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความอย่างยั่งยืนของรายได้ในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
105อาจารย์ธนภัทร วรปัสสุ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2558] ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
106อาจารย์ธนภัทร วรปัสสุ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเลี้ยงปลาหมอร่วมกับปลานิล   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
107อาจารย์ธนภัทร วรปัสสุ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] ผลของการใช้เศษเหลือจากกระบวนการหมักมันสกุล Dioscorea sp. ด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของปลาหมอ   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
108อาจารย์ธนภัทร วรปัสสุ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] ความหลากชนิดของปลาในเขตลุ่มน้ำเข็ก   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
109อาจารย์ยุภา คำตะพล   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] บูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแคมเปญ 678 ของจังหวัดเพชรบูรณ์    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : แผนงานวิจัย]
110อาจารย์ยุภา คำตะพล   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
111อาจารย์เจษฏาภรณ์ สายถิ่น   [คณะครุศาสตร์][2558] การพัฒนาตำราอาหารจากมะม่วงน้ำดอกไม้ตามภูมิปัญญาของชาวบ้านตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
112อาจารย์พิสิษฐิกุล แก้วงาม   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] สัญวิทยาทางการเมืองของพระตำหนักเขาค้อ   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
113อาจารย์นาฏอนงค์ พวงสมบัติ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การใช้ข้อคิดที่ได้จากวรรณกรรมเป็นแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชน   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
114อาจารย์นิสิต องอาจ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2558] ระบบส่องสว่างหลอดแอลอีดีในอาคารเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
115อาจารย์นิสิต องอาจ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] สถาปัตยกรรมบ้านเรือนพักอาศัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การพัฒนาอย่างมั่นคงแข็งแรง สร้างกระบวนบวนการชุมชนมีส่วนร่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
116อาจารย์นิสิต องอาจ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   [ทุน : ทุนภายในคณะ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
117อาจารย์นิสิต องอาจ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างกังหันลมร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นต้นแบบครัวเรือนตามแนวพระราชดำริพลังงานทดแทนสำหรับหมู่บ้านทหารผ่านศึกบ้านเสลียงแห้ง 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
118อาจารย์นิสิต องอาจ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การพัฒนาชุดควบคุมความชื้นในดินเพื่อการเกษตร แบบน้ำหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นต้นแบบพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ สำหรับหมู่บ้านสะเดาะพง ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
119อาจารย์วิศิษฎ์ บิลมาศ   [คณะวิทยาการจัดการ][2557] รูปแบบและพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
120อาจารย์วิศิษฎ์ บิลมาศ   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
121อาจารย์ ดร. สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
122อาจารย์บวรลักษณ์ เงินมา   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชนพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
123อาจารย์ ดร. ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] ชุดผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจากธรรมชาติ   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
124อาจารย์ ดร. ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] คุณสมบัติทางเคมีและกระบวนการหมักเอทานอลจากมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
125อาจารย์ ดร. ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การศึกษาการสกัดน้ำมัน ปริมาณคาเฟอีน สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
126อาจารย์ชุติมา อ่ำทอง   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการธุรกิจสปาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
127อาจารย์อติเทพ ศรีลาผล   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ วิชาโภชนศาสตร์   [ทุน : การเรียนการสอน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
128อาจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายวิชา การวิเคราะห์น้ำ เรื่อง คุณภาพน้ำ   [ทุน : การเรียนการสอน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
129อาจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพข้าวไร่ลืมผัวสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเศรษฐกิจชุมชน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
130อาจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] ปริมาณธาตุอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ในผลมะม่วงน้ำดอกไม้ในเขตเพาะปลูกตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
131อาจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] ความหลากหลายชนิดของแมลงกินได้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปรุงจากแมลงกินได้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
132อาจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] การหาวิธีที่เหมาะสมในการสกัดและการวิเคราะห์ปริมาณสารแอนทราควิโนนและเมธิลแอนทรานิเลทจากพืช   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
133อาจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] แหล่งที่อยู่อาศัยและอาหาร ของแมงกะพรุนน้ำจืด ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
134อาจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์วิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
135อาจารย์ธนัชชา กุญแจทอง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2556] การผลิตผงปรุงรสแกงขี้เหล็ก   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
136อาจารย์ธนัชชา กุญแจทอง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] การใช้แก่นตะวันและไฮโดรคอลลอยด์ในหมูยอไขมันต่ำ   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
137อาจารย์วิชญาพร อ่อนปุย   [คณะครุศาสตร์][2557] การจัดกิจกรรมการสอนตามแนวจิตปัญญาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาในรายวิชาการสัมมนาการศึกษปฐมวัย   [ทุน : การเรียนการสอน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
138อาจารย์วิชญาพร อ่อนปุย   [คณะครุศาสตร์][2562] การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
139นายบรรจง สุรินทร์   [สถาบันวิจัยและพัฒนา][2561] ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
140อาจารย์วาสนา วงศ์ษา   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การพัฒนาทักษะการเขียนแอพลิเคชั่นด้วยเทคนิคการสาธิต และกรณีตัวอย่าง   [ทุน : ทุนภายในคณะ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
141อาจารย์วาสนา วงศ์ษา   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การพัฒนาเทคโนโลยีสายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์เตือนภัยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
142อาจารย์ภาราดา ชัยนิคม   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] บทบาทของกองทัพกับการพัฒนาความมั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษากองพลทหารม้าที่ 1   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
143อาจารย์ภาราดา ชัยนิคม   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การจัดการองค์ความรู้ว่าด้วยการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
144อาจารย์พิมพ์พร เกษดี   [คณะวิทยาการจัดการ][2557] ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่ออุปทานมวลรวมของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
145อาจารย์พิมพ์พร เกษดี   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
146อาจารย์พิมพ์พร เกษดี   [คณะวิทยาการจัดการ][2560] ศึกษาพฤติกรรมการบริหารร้านกาแฟของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความต้องการกาแฟของนักท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
147อาจารย์พิมพ์พร เกษดี   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายได้ของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
148อาจารย์ธันยมัย รังสิกรรพุม   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การจัดการความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งแบบบวร กรณีศึกษาวัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
149นางลักษณ์คณา กิจจรัส   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การเปรียบเทียบระบบและกลไกการติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
150อาจารย์กนิฐา แสงกระจ่าง   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2557] การพัฒนารูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อแอนิเมชั่นเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
151อาจารย์กนิฐา แสงกระจ่าง   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนในการสนับสนุนสู่อาหารปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
152อาจารย์กนิฐา แสงกระจ่าง   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้วิถีชุมชนเมืองมะขามหวานสู่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : แผนงานวิจัย]
153อาจารย์กนิฐา แสงกระจ่าง   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การพัฒนาสารสนเทศมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
154อาจารย์กนิฐา แสงกระจ่าง   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
155อาจารย์กนิฐา แสงกระจ่าง   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่   [ทุน : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
156อาจารย์ ดร. วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
157อาจารย์ ดร. วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
158อาจารย์ ดร. วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
159อาจารย์รสรินทร์ ขุนแก้ว   [คณะครุศาสตร์][2557] การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา เพลง ดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย   [ทุน : การเรียนการสอน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
160อาจารย์นรัตว์ รัตนวัย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การออกแบบและพัฒนาเครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทางอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
161อาจารย์นรัตว์ รัตนวัย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกตะไคร้ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
162อาจารย์อารีย์วรรณ กันตา   [คณะครุศาสตร์][2557] การพัฒนาทักษะการเรียนเรื่องการหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และแข่งขันแบบ GMY (Group MathTournament) วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1   [ทุน : การเรียนการสอน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
163ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ อัมพานนท์   [คณะครุศาสตร์][2562] การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
164อาจารย์พิมพรรณ รังสิกรรพุม   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2552] การจัดการความรู้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
165ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรอด ทองสว่าง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การพัฒนาผู้เรียนเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุด้วยสถานการณ์จำลอง   [ทุน : ทุนภายในคณะ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
166อาจารย์ชาญชัย สุขสกุล   [คณะวิทยาการจัดการ][2560] การส่งเสริมการตระหนักเรียนรู้ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษาหอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
167ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ   [คณะครุศาสตร์][2559] การจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคแบบมีส่วนร่วมของชุมชนสะเดียง   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
168อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การผลิตผงไก่ย่างข้าวเบือสำเร็จรูป   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
169อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : แผนงานวิจัย]
170อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
171อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] การส่งเสริม 6 ของที่ระลึกต้องซื้อ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
172อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] บูรณาการเทคโนโลยีออนโทโลยีเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : แผนงานวิจัย]
173อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอำเภอเขาค้อด้วยหลักการออนโทโลยี   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
174อาจารย์จิตติ ชนะฤทธิชัย   [คณะครุศาสตร์][2556] การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
175รองศาสตราจารย์ ดร. สรวงพร กุศลส่ง   [คณะครุศาสตร์][2557] การพัฒนารูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : การเรียนการสอน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
176รองศาสตราจารย์ ดร. สรวงพร กุศลส่ง   [คณะครุศาสตร์][2562] การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมปฐมวัยด้วยกระบวนการวิจัยและระบบพี่เลี้ยง เพื่อเสริมสร้างการรู้คิดในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
177อาจารย์ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล   [คณะวิทยาการจัดการ][2558] วิจัยรูปแบบและวิธีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนรีสอร์ท และร้านอาหารในเขตการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
178อาจารย์ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดการนวัตกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
179อาจารย์ ดร. บุญช่วย สุทธิรักษ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
180อาจารย์ ดร. บุญช่วย สุทธิรักษ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2558] การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการทำวิจัยภาษาศาสตร์ภาคสนามของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
181อาจารย์ ดร. บุญช่วย สุทธิรักษ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การจัดการความรู้การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
182อาจารย์ ดร. บุญช่วย สุทธิรักษ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการทำวิจัยของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
183ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาสาขานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
184ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การพัฒนาโน้ตดนตรีมาตรฐานสำหรับดนตรีตุ๊บเก่ง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
185อาจารย์อิศราพร ชัยงาม   [คณะครุศาสตร์][2557] การศึกษาพฤติกรรมการใช้และความต้องการใช้อีเลิร์นนิ่ง เพื่อการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
186อาจารย์อิศราพร ชัยงาม   [คณะครุศาสตร์][2557] การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครู เรื่อง การสร้างบทเรียนวีดิทัศน์สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
187อาจารย์อิศราพร ชัยงาม   [คณะครุศาสตร์][2562] การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Google Apps เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
188ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ กงเติม   [คณะครุศาสตร์][2559] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ P.O.W.E.R Learning ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาครู   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
189ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ กงเติม   [คณะครุศาสตร์][2561] การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับ นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
190ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ กงเติม   [คณะครุศาสตร์][2562] การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
191อาจารย์สุกาญดา ทองคำ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การศึกษาประสิทธิภาพเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ-สายสืบ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
192อาจารย์ ดร. สุภชัย ตรีทศ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองประชาธิปไตย เชิงนโยบายของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
193อาจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การศึกษาชนิดและอัตราส่วนของถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ต่อสมบัติของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิต ของผักกาดขาวปลีที่ปลูกในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
194อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2558] การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบสู่ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
195อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เพื่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
196อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นจากโรงโม่หิน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นส่วนผสมแทนทราย   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
197อาจารย์สุชาติ เขียวนอก   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] ศึกษาคุณสมบัติการตอบสนองทางความถี่จำเพาะของระบบบาร์โรรีเฟค   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
198อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โดยการวางแผนการผสมพันธุ์แบบฤดูกาล ในเขตอำเภอเขาค้อ และอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
199อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] การผลิตขนมขบเคี้ยวจากบัวบกเพื่อส่งเสริมการบริโภคบัวบกในเด็ก   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
200อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] ผลของสภาวะการเอนแคปซูเลชันโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยน้ำสกัดกระชายดำ   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
201อาจารย์ ดร. นงลักษณ์ อานี   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
202อาจารย์สุทิน เจียมประโคน   [คณะครุศาสตร์][2562] กรอบความคิดของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
203อาจารย์ชูเกียรติ โพนแก้ว   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] การประมาณค่าผลรวมประชากร ในการสำรวจตัวอย่างเมื่อมีข้อมูลสูญหาย   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
204อาจารย์ชูเกียรติ โพนแก้ว   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรภายใต้การสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
205อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] การศึกษาทรัพยากรชุมชน เพื่อเป็นฐานการเสริมสร้างทรัพยากรที่สำคัญ ของจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : แผนงานวิจัย]
206อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการเกษตรด้านพืชที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
207อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
208อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การพัฒนาแอพพลิเคชั่นภาพเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน   [ทุน : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
209อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมและประเพณี ชาวเขาเผ่าม้ง บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
210อาจารย์กิติยวดี สีดา   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
211นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
212นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การพัฒนาตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
213อาจารย์ ดร. นิคม โยกัญญา   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] วากยสัมพันธ์ของภาษาชาวบนที่พูดในบ้านน้ำเลา ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
214อาจารย์วิภาดา นาเลา   [คณะครุศาสตร์][2557] การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
215อาจารย์วิภาดา นาเลา   [คณะครุศาสตร์][2562] การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบขั้นบันได 5 ขั้นเพื่อการเรียนรู้ (QSCCS)   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
216ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ ขันผนึก   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] เซตไดโอแฟนไทม์สามอันดับไดโอแฟนไทม์ (Diophantine triplets) ที่สัมพันธ์กับจำนวนเพลล์เกี่ยวเนื่องและจำนวนเพล-ลูกัส   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
217ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ ขันผนึก   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] การศึกษาระดับความสำเร็จของการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในความคิดเห็นของผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
218อาจารย์เอกชัย แสงโสดา   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] รูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
219ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษติญา มูลศรี   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] สมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
220ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษติญา มูลศรี   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
221ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษติญา มูลศรี   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] แนวทางการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจเพื่อรองรับการค้าและการท่องเที่ยว เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
222อาจารย์ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตเห็ดฟางด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูง   [ทุน : แหล่งทุนภายนอก  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
223อาจารย์ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การอนุรักษ์ แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนามันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. สู่อุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : แผนงานวิจัย]
224อาจารย์ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การทำลายการพักตัวและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
225อาจารย์ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของเอื้องช้างน้าวในสภาพปลอดเชื้อ   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
226อาจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] เปรียบเทียบการใช้ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อยเพื่อเกษตรกรรายย่อย ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
227อาจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การพัฒนากระบวนการผลิตต้นพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยหิน ในสภาพปลอดเชื้อ   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
228อาจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] เปรียบเทียบการให้น้ำแบบน้ำท่วมขังและแบบสปริงเกอร์ต่อต้นทุนและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
229อาจารย์ตรีชฎา อุทัยดา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูสู่เชิงพาณิชย์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
230อาจารย์ประธาน เรียงลาด   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] อิทธิพลของพืชอาหารสัตว์ร่วมกับอาหารข้น เสริมด้วยละอองข้าวโพดที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มันระยะรุ่น    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
231อาจารย์ประธาน เรียงลาด   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] ผลของการใช้ละอองข้าวโพดหมักยูเรียในระดับต่างกัน ต่อสมรรถภาพโคเนื้อรุ่น   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
232ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] การศึกษากระบวนการเรียนรู้ของครูและนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบพี่เลี้ยง   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
233ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] M เมทริกซ์จาคอปส์ธาล ขนาด 3x3 และสมบัติของ Mn ที่สัมพันธ์กับค่าเฉพาะ   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
234รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการผลิตโปรดิวเซอร์แก็ส   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
235รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] การพัฒนาชุดอุปกรณ์การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
236อาจารย์นิคม จันทรมังกร   [คณะวิทยาการจัดการ][2556] วิจัยรูปแบบและวิธีการกำจัดขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่การท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
237อาจารย์พัชยา เลือดชัยพฤกษ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] การยกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา กรณีศึกษาสาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
238อาจารย์พัชยา เลือดชัยพฤกษ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] ตัวแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
239อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวรชัย ศรีสมุดคำ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] วงจรกรองหยุดแถบขนาดเล็กสำหรับโครงข่ายสื่อสารไร้สาย   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
240อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวรชัย ศรีสมุดคำ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การสร้างและหาประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ เรื่องระบบตัวเลข   [ทุน : ทุนภายในคณะ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
241อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวรชัย ศรีสมุดคำ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบสูญญากาศของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
242อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวรชัย ศรีสมุดคำ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การพัฒนาชุดควบคุมโรงเรือนระบบอัจฉริยะด้วยสมองกลฝังตัว สำหรับเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
243อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวรชัย ศรีสมุดคำ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การสืบค้นย้อนกลับผลผลิตข้าวไร่ลืมผัวและศักยภาพในการผลิตของเกษตรกรตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
244อาจารย์ขนิษฐา ศรีนวล   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] ผลของสภาวะอบแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณลักษณะทางกายภาพของน้ำเสาวรสผง   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
245อาจารย์ปัญญา เทียนนาวา   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การออกแบบและสร้างเครื่องร่อนดินทำความสะอาด หัวกระชายดำ สำหรับระบบการผลิตกระชายดำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไพรไฮแลนด์ ตำบลเข้กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
246รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] การพัฒนาเครื่องทำขนมผิง   [ทุน : แหล่งทุนภายนอก  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
247รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดเพลาหมุนวางคู่สำหรับเกษตรกรชาวสวนละมุด : กรณีศึกษาหมู่บ้านสวนละมุด ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
248รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล เพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : แผนงานวิจัย]
249รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
250รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
251รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการต้านทานการสึกหรอ ของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ในสภาวะกรดและอุณหภูมิสูงของอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 23 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
252อาจารย์อัคกะบัทคาน ปาทาน   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชโดยใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
253อาจารย์อัคกะบัทคาน ปาทาน   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสู่วิถีชีวิตต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียว   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
254อาจารย์สุวิมล พันธ์โต   [คณะวิทยาการจัดการ][2557] การพัฒนาในแนวปฏิบัติด้านจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่อาเซียน กรณีศึกษา องค์กรรัฐและเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
255อาจารย์สุวิมล พันธ์โต   [คณะวิทยาการจัดการ][2558] การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์กล้วย เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของการส่งออกไทย สู่ตลาดโลก   [ทุน : แหล่งทุนภายนอก  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
256อาจารย์สุวิมล พันธ์โต   [คณะวิทยาการจัดการ][2560] การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จ.เพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
257อาจารย์นพวรรณ จำนวน   [คณะครุศาสตร์][2555] การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
258อาจารย์นพวรรณ จำนวน   [คณะครุศาสตร์][2555] การพัฒนากระบวนการทำวิจัยเพื่อพัฒนากรเรียนรู้สำหรับครูที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
259อาจารย์นพวรรณ จำนวน   [คณะครุศาสตร์][2556] การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
260อาจารย์นพวรรณ จำนวน   [คณะครุศาสตร์][2556] การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
261อาจารย์ณัฐกานต์ พึ่งกุศล   [คณะครุศาสตร์][2558] เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
262อาจารย์ณัฐกานต์ พึ่งกุศล   [คณะครุศาสตร์][2560] การพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
263ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุทิศ เอี่ยมใส   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2555] ทุนทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม กับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
264ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุทิศ เอี่ยมใส   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2558] เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ (เครื่องฟั่นเชือก/ทำเกลียวเชือกขนาดเล็ก) เพื่อใช้ในงานหัตถกรรมชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก บ้านโคกโปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
265อาจารย์วิภาวดี ผกามาศ   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มอาชีพเพื่อพร้อมรับการเปิด AEC กรณีศึกษากลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
266ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยระบบพี่เลี้ยงวิชากระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
267ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา คณิตศาสตร์ที่ได้รับและไม่ได้รับการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
268ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] คุณลักษณะของสมบัติจุดตรึงความต่อเนื่องแบบเอสเบต้า   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
269อาจารย์อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] ปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
270อาจารย์วันวิสาข์ หมื่นจง   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นมัคคุเทศก์ สำหรับผู้ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
271อาจารย์วันวิสาข์ หมื่นจง   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการค้าสำหรับผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
272อาจารย์วันวิสาข์ หมื่นจง   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] การพัฒนาคู่มือการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ในจังหวัดเพชรบูรณ์    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
273อาจารย์ สิบโท ดร. พิศุทธิ์ บัวเปรม   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
274อาจารย์ สิบโท ดร. พิศุทธิ์ บัวเปรม   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
275อาจารย์ สิบโท ดร. พิศุทธิ์ บัวเปรม   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานราชการของฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
276อาจารย์ ดร. ณัฐแก้ว ข้องรอด   [คณะวิทยาการจัดการ][2556] พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
277อาจารย์ ดร. ณัฐแก้ว ข้องรอด   [คณะวิทยาการจัดการ][2560] ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ามกลางกระแสเครือข่ายสังคม (Social Network)   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
278อาจารย์ ดร. ณัฐแก้ว ข้องรอด   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] การตอบรับของนักท่องเที่ยวต่อกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2560    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
279อาจารย์ ดร. ณัฐแก้ว ข้องรอด   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
280อาจารย์ ดร. โดมธราดล อนันตสาน   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2558] ทัศนคติของผู้ฟังเทศน์มหาชาติ กรณีศึกษา : วัดในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
281อาจารย์ ดร. โดมธราดล อนันตสาน   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] วิถีไทย และวัฒนธรรมประชาธิปไตย : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
282อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
283อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] การศึกษาคุณภาพน้ำในในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
284อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผังความคิดทางปัญญา วิชา ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
285อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] โมเดลการคาดการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล และโครงข่ายประสาทเทียม   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
286อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การทำนายการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมและต้นไม้ตัดสินใจ   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
287อาจารย์มงคล นราศรี   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์วิชาทันตกรรมพื้นฐาน   [ทุน : การเรียนการสอน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
288อาจารย์มงคล นราศรี   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
289อาจารย์อาทิตยา ขาวพราย   [คณะครุศาสตร์][2560] การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
290อาจารย์ ดร. อรุณ สนใจ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] การมีส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
291อาจารย์ ดร. อรุณ สนใจ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] แนวทางการพัฒนาชุมชนสู่หมู่บ้านท่องเที่ยงวิถีชุมชน โดยเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
292ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลณัฐ ฉัตรตระกูล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2551] โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนแห่งความพอเพียง ของหมู่บ้านป่าบง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
293ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลณัฐ ฉัตรตระกูล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2555] เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ของไข่น้ำในเชิงพาณิชย์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
294ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลณัฐ ฉัตรตระกูล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2556] ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีในไข่น้ำที่มีต่อพืชทดสอบ   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
295ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลณัฐ ฉัตรตระกูล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] เทคโนโลยีการผลิตบัวบกและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
296ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลณัฐ ฉัตรตระกูล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] เทคโนโลยีการผลิตบัวบกปลอดสารพิษสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
297อาจารย์พรทวี กองร้อย   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากการซักล้างโดยแหนแดง   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
298อาจารย์พรทวี กองร้อย   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนฟุตพริ้นท์การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก : กรณีศึกษาโรงงานขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
299นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2559] โครงการพัฒนาระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายในและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์บนระบบปฏิบัติการ IOS   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
300นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2562] พัฒนาระบบแจ้งการรับส่งพัสดุ สำนักงานอธิการบดี   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
301อาจารย์ถาวร เลี้ยงมั่น   [คณะวิทยาการจัดการ][2558] การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปลูกมะม่วงผ่านโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา : กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วงเพื่อการค้าและการส่งออก ตำบลดงมูลเหล็ก   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
302รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วรรณศรี   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] ความหลากหลายทางชีวภาพของปลากั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
303รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วรรณศรี   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] การพัฒนาไมโครแซทเทลไลท์ไพรเมอร์สำหรับการเพาะเลี้ยงปลากั้ง (Channa limbata) เพื่อการอนุรักษ์และเชิงเศรษฐกิจ   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
304รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วรรณศรี   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] การศึกษาความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อด ในอุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
305อาจารย์ ดร. อรวรรณ ณรงค์สรศักดิ์   [คณะครุศาสตร์][2556] การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การศึกษาปฐมวัย   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
306ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ หัตถมาศ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2552] การฟื้นฟูพัฒนาภูมิปัญญาท้องไทย การทำบายศรีไทยในท้องถิ่น ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
307ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ หัตถมาศ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2555] การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริมสร้างธุรกิจชุมชนผ้ามุกบ้านติ้วอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
308อาจารย์จินตรัตน์ แสงศิริ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของอาหารธรรมชาติในป่าภูเขา บ้านห้วยสนามทราย อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
309อาจารย์จินตรัตน์ แสงศิริ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
310อาจารย์จินตรัตน์ แสงศิริ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] การพัฒนาคู่มือการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการมะขามแปรรูป   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
311ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ พิมพาภรณ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2555] การพัฒนาผลิตภาพมะขามหวานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
312อาจารย์เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว   [คณะวิทยาการจัดการ][2552] การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
313ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สนามชัยสกุล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2551] การสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านไทหล่ม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
314ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สนามชัยสกุล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2552] การพัฒนาผลผลิตและคุณภาพมะขามหวานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
315ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สนามชัยสกุล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
316อาจารย์รตนพร ยมจินดา   [คณะครุศาสตร์][2557] การพัฒนาความรู้รายวิชาการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย   [ทุน : การเรียนการสอน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
317อาจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ   [คณะครุศาสตร์][2557] ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์พื้นบ้านเพชรบูรณ์   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
318อาจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ   [คณะครุศาสตร์][2557] การวิเคราะห์ความต้องการของท้องถิ่นและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
319อาจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ   [คณะครุศาสตร์][2558] การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยด้วยโจทย์ความหลากหลายทางชีวภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
320อาจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ   [คณะครุศาสตร์][2559] ผลของพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกต่อปริมาณสารอินนูลีนและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ของหัวแก่นตะวัน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
321อาจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ   [คณะครุศาสตร์][2560] การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับเกษตรอินทรีย์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
322อาจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ   [คณะครุศาสตร์][2561] หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริ   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
323อาจารย์สุปราณี พิศมัย   [คณะครุศาสตร์][2559] การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการป้องกันเชื้อราของแตงกวา โดยใช้สารผสมนาโนซิงค์ออกไซด์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
324อาจารย์สุปราณี พิศมัย   [คณะครุศาสตร์][2560] การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
325ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร แท่นทอง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนต้นแม่น้ำป่าสัก   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
326ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร แท่นทอง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
327ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร แท่นทอง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูด้วยการเผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
328ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร แท่นทอง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
329ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แขก บุญมาทัน   [คณะครุศาสตร์][2558] การอนุรักษ์และสืบทอดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของคนในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
330ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แขก บุญมาทัน   [คณะครุศาสตร์][2558] การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
331ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แขก บุญมาทัน   [คณะครุศาสตร์][2561] การวิจัยและพัฒนายกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน ด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
332ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แขก บุญมาทัน   [คณะครุศาสตร์][2562] นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
333อาจารย์พิทักษ์ จิตรสำราญ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2556] ศึกษาการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหลังเกิดอุทกภัยแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรลุ่มแน่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
334อาจารย์พิทักษ์ จิตรสำราญ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การพัฒนาอินเทอร์เน็ทออฟทิงส์ เพื่อวินิจฉัย และป้องกันการเกิดโรคในไก่ไข่ของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
335อาจารย์พิทักษ์ จิตรสำราญ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การบริหารจัดการเทคโนโลยีแบบสมาร์ทของเกษตรกร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
336อาจารย์ดอกอ้อ ขวัญนิน   [คณะวิทยาการจัดการ][2560] การศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
337อาจารย์วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์   [คณะวิทยาการจัดการ][2560] การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนสำหรับรอบรับประชาคมอาเซียน   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
338อาจารย์ ดร. ปาณิสรา คงปัญญา   [คณะวิทยาการจัดการ][2560] การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : แผนงานวิจัย]
339อาจารย์ ดร. ปาณิสรา คงปัญญา   [คณะวิทยาการจัดการ][2560] การบูรณาการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
340อาจารย์ปราณีต ใจหนัก   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] แนวทางการพัฒนาศักยภาพตลาดย้อนยุค เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : พื้นที่ตลาดอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
341อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
342อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ   [คณะวิทยาการจัดการ][2560] การพัฒนาระบบพยากรณ์บริหารจัดการสินค้าจากฐานทรัพยากรชุมชน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
343อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ   [คณะวิทยาการจัดการ][2560] การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการบริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
344อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อติดตามและพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
345อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ของจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
346อาจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2557] ปัจจัยที่ีส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการศึกษากฎหมายของนักศึกษาสาขานิติศาสตร์สู่การประกอบวิชาชีพกฎหมาย   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
347อาจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2558] การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
348อาจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] ความต้องการและการยกระดับคุณภาพแรงงานด้านภาษาอังกฤษของหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
349ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล อยู่สุข   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดลูปินิฟอลินจากลำต้นชะเอมเหนือต่อเชื้อบาซิลลัส ซีเลียส   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
350ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล อยู่สุข   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดลูปินิฟอลิน จากลำต้นชะเอมเหนือต่อการต้านเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลิน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
351ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล อยู่สุข   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิลซิลิน ในสารสกัดหยาบเสลดพังพอนตัวเมียและเมล็ดหัวผักกาดขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
352อาจารย์จตุพร จันทร์เพชร   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] ความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ (Cluster) ผ้าทอพื้นเมือง   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
353อาจารย์ปิยะวัน เพชรหมี   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
354อาจารย์ชลัยรัตน์ จิรชัยเชาวนนท์   [คณะวิทยาการจัดการ][2558] รูปแบบการสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
355อาจารย์ธิดารักษ์ ลือชา   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากร   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
356อาจารย์กานต์ แย้มพงษ์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียจากข้าวอินทรีย์ : การผลิตกรดอินโดล-3-แอซีติก และการนำไปใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าว   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
357อาจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2552] การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหล่อหินทราย เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : แหล่งทุนภายนอก  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
358อาจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการเพิ่มผลผลิตงานหัตถกรรมสู่ระบบอุตสาหกรรม   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : แผนงานวิจัย]
359อาจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากนวัตกรรมไม้ไผ่ประสานภูมิปัญญาเพชบุระอุตสาหกรรม OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
360อาจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากภูมิปัญญาฟากไม้ไผ่เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
361อาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์   [คณะวิทยาการจัดการ][2560] แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกกาแฟอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
362อาจารย์สุภาพร ชูสาย   [คณะครุศาสตร์][2557] การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
363อาจารย์สุภาพร ชูสาย   [คณะครุศาสตร์][2558] พฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
364อาจารย์สุภาพร ชูสาย   [คณะครุศาสตร์][2559] ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
365อาจารย์สุภาพร ชูสาย   [คณะครุศาสตร์][2562] แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู้ครูมืออาชีพ   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
366รองศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา แก้วกรม   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] ความหลากชนิดของเห็ดไมคอร์ไรซาและการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการ   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
367รองศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา แก้วกรม   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การเปรียบเทียบการปลูกข้าวด้วยแหนแดงสดและปุ๋ยชีวภาพจากแหนแดง   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
368รองศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา แก้วกรม   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การหาแนวทางอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ปูน้ำจืดวงศ์ Potamidae ชนิดหายากและการเพาะเลี้ยงนอกถิ่นกำเนิด   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
369รองศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา แก้วกรม   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] การทดสอบไคโตซานจากปูน้ำจืดเพื่อส่งเสริมการเจริญและควบคุมเชื้อที่ก่อโรคโคนเน่าของข้าวและพืชผัก   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
370รองศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา แก้วกรม   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การตรวจสอบปริมาณสารเคมีและปรสิตที่ก่อโรคในปูน้ำจืดที่พบในระบบนิเวศแหล่งน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
371อาจารย์สุภาพร บางใบ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2551] การทำการเกษตรแบบพอเพียงภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษา ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
372อาจารย์สุภาพร บางใบ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2552] โครงการวิจัยและพัฒนาการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ภายใต้ การมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านหนองแหวน และชุมชนบ้านระหาร ตำบลห้วยแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
373อาจารย์สุภาพร บางใบ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2555] ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
374อาจารย์รัชนีวรรณ ประยงค์กุล   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] กลวิธีทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
375อาจารย์มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2557] การปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หมู่เรียน 5611020231 และ 5611020232 ในรายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
376อาจารย์มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
377อาจารย์มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] กระบวนการเรียนรู้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบ   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
378ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล   [คณะครุศาสตร์][2559] การพัฒนากิจกรรมแนะแนวเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
379ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] ชีววิทยาบางประการของปลากั้ง (Channa limbata) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
380ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
381ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
382ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] การพัฒนาเทคนิคการขับไล่นกก่อความรำคาญด้วยวิธีทางกายภาพและชีวเคมี   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
383ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] ชีววิทยาและการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืด ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : แผนงานวิจัย]
384ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] ดีเอ็นเอบาร์โค๊ดเพื่อการระบุสายพันธุ์แมงกะพรุนน้ำจืด   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
385ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : แผนงานวิจัย]
386ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
387อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2558] ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
388อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] ศึกษาและเปรียบเทียบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์   [ทุน : ทุนภายในคณะ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
389อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] ผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
390ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ท้าวเงิน   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2555] ศีกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : ทุนภายในคณะ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
391ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ท้าวเงิน   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] การจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์สู่ทุนทางปัญญา   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : แผนงานวิจัย]
392ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ท้าวเงิน   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์สู่ทุนทางปัญญา   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
393ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ท้าวเงิน   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมกับแนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : แผนงานวิจัย]
394ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ท้าวเงิน   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัย เพื่อท้องถิ่น   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
395ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ท้าวเงิน   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] การจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
396ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ท้าวเงิน   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การสร้างทุนทางภาษาและวัฒนธรรมชาวลีซอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
397อาจารย์อภิวัฒน์ คำภีระ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] การสร้างชุดการฝึกการพิสูจน์ทฤษฎีบทเรขาคณิตในระนาบของยูคลิด ด้วยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
398อาจารย์อภิวัฒน์ คำภีระ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม GEOGEBRA   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
399นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี   [สำนักงานอธิการบดี][2558] ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสรรงบประมาณกับการดำเนินงานตามระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
400นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี   [สำนักงานอธิการบดี][2559] การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์โครงการศูนย์ประชุมเอนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
401อาจารย์ศิวพร ใสโต   [คณะครุศาสตร์][2561] การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ จอลลี่ โฟนิคส์    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
402อาจารย์วุฒิพงศ์ บัวช้อย   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2558] การเมืองในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต. ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
403อาจารย์มณีรักษ์ กาญจนรางกูร   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำ   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
404อาจารย์มณีรักษ์ กาญจนรางกูร   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้รูปแบบ "โคก หนองนา โมเดล" : พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนบนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
405อาจารย์สุภาพร วิสุงเร   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
406อาจารย์สุภาพร วิสุงเร   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนางั่ว หมู่ที่ 11 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
407ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกรองความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสที่ควบคุมได้แบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวงจรรวมแอนาล็อก   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
408ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
409ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การพัฒนาระบบประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการตรวจจับศัตรูทางการเกษตร   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
410อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
411อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] การส่งเสริม 7 เมนูอาหารที่ต้องชิม ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
412ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบน้ำแบบสูบกลับขนาดเล็ก   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
413ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การพัฒนาถุงมือโซนาร์สำหรับกลุ่มผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
414ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ่   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
415ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับเคลื่อนที่บนพื้นที่ต่างระดับ   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
416อาจารย์ณัฐชยา หุมนา   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2557] การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
417อาจารย์ณัฐชยา หุมนา   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2558] การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
418นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2559] การพัฒนาระบบการจัดการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี Voice over IP ผ่านเว็บมหาวิทยาลัย   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
419นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2560] การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
420อาจารย์วันฉัตร กันหา   [คณะวิทยาการจัดการ][2558] การรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา ละคร เรื่อง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
421อาจารย์วันฉัตร กันหา   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทหล่ม   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
422อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การสำรวจระบบป้องกันและตรวจวัดการรั่วของกระแสไฟฟ้าในแต่ละครัวเรือนของชุมชน ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์เพื่อประเมินความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางป้องกัน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
423อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดเพลาะไม้ไผ่ควบคุมอุณหภูมิสำหรับผลิตแผ่นไม้ประกอบในอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
424นายศักธิชัย จันทร์ศรี   [สำนักงานอธิการบดี][2557] การประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
425อาจารย์ทิวา แก้วเสริม   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเชือกกล้วย   [ทุน : แหล่งทุนภายนอก  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
426อาจารย์ทิวา แก้วเสริม   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2558] การออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือนไม้มะขาม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
427อาจารย์ทิวา แก้วเสริม   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเส้นใยเศษของวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
428อาจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : แผนงานวิจัย]
429อาจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากแหนแดง   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
430อาจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืชสมุนไพรประจำถิ่น   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
431อาจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางภูมิคุ้มกันที่ได้จากสมุนไพรบางชนิดในหนู BALB/cMlac   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
432อาจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของค้อ (Livistona sp.) เพื่อใช้ยับยั้ง เชื้อ Helicobacter pylori และการขยายพันธุ์โดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
433อาจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัด ผักตบไทย (Monochoria hastate (L.) Solms.)   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
434อาจารย์มานะ อินพรมมี   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
435อาจารย์พิชยพิมพ์ คำเพียร   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
436อาจารย์สุเทพ ธรรมะตระกูล   [คณะครุศาสตร์][2558] การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำขององค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
437อาจารย์วิไลพร ปองเพียร   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 เรื่องโครงสร้างโมเลกุล และการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาสาขเคมี   [ทุน : การเรียนการสอน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
438อาจารย์วิไลพร ปองเพียร   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] ศึกษาการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ BAD2 ต่อการสร้างสารหอม และการเปรียบเทียบปริมาณการสร้างสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (GABA) และสารต้านอนุมูลอิสระ ของข้าวกล้องงอกของข้าวไร่ลืมผัวในระยะพลับพลึงถึงระยะหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อหาสมดุลที่มีประสิทธิภาพของปริมาณสารต่อการเพิ่มมูลค่าของข้าวลืมผัว และการผลิตอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : แผนงานวิจัย]
439นายเทพ เพียมะลัง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
440ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ วรรณา   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์สู่สังคมฐานความรู้   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
441ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ วรรณา   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การพัฒนากลไกการจัดการความรู้งานวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม เพื่อท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรสู่สังคมฐานความรู้โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
442ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ วรรณา   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ถนอมผิวน้ำมันรำข้าวจากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
443อาจารย์สมบัติ บุญเลี้ยง   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2551] การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
444อาจารย์ปริยากร บัวทอง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การใช้เทคนิคร่วมกันคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการกำหนดค่าข้อมูลและคำสั่งพื้นฐาน ในวิชาปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   [ทุน : ทุนภายในคณะ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
445รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัติ คูณแก้ว   [คณะครุศาสตร์][2559] รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
446รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัติ คูณแก้ว   [คณะครุศาสตร์][2560] การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
447รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัติ คูณแก้ว   [คณะครุศาสตร์][2561] การศึกษาคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
448รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัติ คูณแก้ว   [คณะครุศาสตร์][2562] การวิจัยและพัฒนารูปแบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
449อาจารย์นภาลัย บุญทิม   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] การเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : แผนงานวิจัย]
450อาจารย์นภาลัย บุญทิม   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] ต้นทุนและผลตอบแทนผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
451อาจารย์นภาลัย บุญทิม   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขาของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
452อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
453อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl ในมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อใช้บ่งชี้เอกลักษณ์ประจำพันธุ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
454อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
455อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
456อาจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกาแฟในพื้นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
457อาจารย์ ดร. เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2558] การศึกษาคุณสมบัติด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของเนื้อดินปั้นและน้ำเคลือบ สำหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผา บ้านแก่งเป้า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สกอ.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
458อาจารย์ ดร. เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การประเมินระดับกำลังต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับอาคารสาธารณะในจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
459อาจารย์ ดร. เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การวิเคราะห์และออกแบบสะพานขึงด้วยวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
460อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณซานย์ควอเดรเจอร์ ที่ปรับขนาดสัญญาณเอ้าต์พุตได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
461อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การสร้างระบบเตือนอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลากของลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนบน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
462ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] รูปแบบคุณลักษณะโฮมสเตย์ การรับรู้คุณค่าด้านราคา การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้รับบริการโฮมสเตย์ในเขตภาคเหนือ   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
463อาจารย์ ดร. รักชนก สมศักดิ์   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้าง ต่อรอง และรักษาอัตลักษณ์ "ความเป็นม้ง" ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
464อาจารย์ ดร. รักชนก สมศักดิ์   [คณะวิทยาการจัดการ][2560] การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว แบบโฮมสเตย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
465อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : แผนงานวิจัย]
466อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปมะขามด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
467อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
468อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] สืบสานภูมิปัญญาเครื่องมือประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
469อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
470อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การใช้ปลวกเสริมในการอนุบาลลูกอึ่งปากขวด   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
471ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ลิ้มสุข   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] การศึกษาและวิเคราะห์เพลงรำวงย้อนยุค ถนนคนเดิน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
472ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ลิ้มสุข   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การจัดการความรู้ทางดนตรีชาติพันธ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิจิตร   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
473อาจารย์วรภพ บุญประกอบ   [คณะวิทยาการจัดการ][2556] พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านแก่งเปา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
474อาจารย์ศิริวรรณ พลเศษ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] ออกแบบระบบ เปิด-ปิด ไฟฟ้าภายในอาคาร ด้วยระบบปฏิบัติิการสมาร์ทโฟน   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
475อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
476อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] การส่งเสริม 8 แหล่งท่องเที่ยวต้องไป ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
477อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) สำหรับนักศึกษาปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ในรายวิชาซอฟต์แวร์   [ทุน : ทุนภายในคณะ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
478อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การพัฒนาเครื่องป้องกันนกรบกวนระบบอัตโนมัติด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง กรณีศึกษาชุมชนสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
479อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการและประเมินศักยภาพไม้ไผ่ชุมชนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
480อาจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] โครงการพัฒนาเครื่องกรอก - ปอกข้าวหลาม   [ทุน : แหล่งทุนภายนอก  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
481อาจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกมะขามหวานสำหรับใช้ในการแปรรูปมะขามหวานของกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
482อาจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] ออกแบบและพัฒนาเครื่องแล่ปลาเพื่อแปรรูป ปลาน้ำจืด โดยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากปลาน้ำจืดในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
483อาจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การเพิ่มประสิทธิภาพกรรมวิธีการแปรรูปมะขามจี๊ดจ๊าด สำหรับธุรกิจชุมชน   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
484อาจารย์ ดร. ธีรภัทร กิจจารักษ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] การเสริมสร้างปัจจัยความเข้มแข็งของผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : แผนงานวิจัย]
485อาจารย์ ดร. ธีรภัทร กิจจารักษ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] การสร้างยุทธศาสตร์วิธีการนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
486อาจารย์ ดร. ธีรภัทร กิจจารักษ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การศึกษาต้นแบบการบริหารท้องถิ่นในสังคมผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา เมืองชิซึโอกะ จังหวัดชิซึโอกะ   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
487อาจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] การสร้างเครื่องตรวจจับเสียงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
488อาจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การผลิตนิทานพื้นบ้านเสียงภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
489อาจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] การพัฒนาหนังสือเสียงภาษาอังกฤษเพื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็กพิการทางสายตาด้อยโอกาสด้วยรูปแบบแอพพลิเคชั่นระดับประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
490อาจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
491อาจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้และปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออก   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : แผนงานวิจัย]
492อาจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] ผลของการใช้ฟิล์มบริโภคได้ร่วมกับการบรรจุภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
493อาจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] ผลของการแปรรูปต่อสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวเหนียวดำสำเร็จรูปบรรจุถุงรีทอร์ต   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
494อาจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] ผลของการห่อหุ้มต่อสมบัติของน้ำมัน อะโวกาโด   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
495อาจารย์ศานต์ พานิชสิติ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้เรื่องการจำลองการทำงานของระบบเครือข่าย โดยใช้โปรแกรม Packet Tracer   [ทุน : ทุนภายในคณะ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
496อาจารย์ศานต์ พานิชสิติ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่าย โดยใช้โปรแกรม Cisco Aspire Networking Academy Edition   [ทุน : ทุนภายในคณะ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
497อาจารย์ศานต์ พานิชสิติ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในศตวรรษที่ 21 : เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
498ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมนวล พรหมบุญ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2551] การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขาสูง ภูทับเบิก บ้านทับเบิกอำเภอหล่มเก่า และบ้านฟองใต้ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
499ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมนวล พรหมบุญ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2556] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมีเกี่ยวกับน้ำหอม เรื่อง น้ำมันหอมระเหย โดยการเขียนรายงานการค้นคว้าของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : การเรียนการสอน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
500ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมนวล พรหมบุญ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] การพัฒนากระบวนการผลิต "ข้าวไร่ลืมผัว" ในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
501อาจารย์พิมพ์พรรณ ทิพยแสง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชันในการทำบรรทัดฐานข้อมูล   [ทุน : ทุนภายในคณะ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
502อาจารย์พิมพ์พรรณ ทิพยแสง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี เพื่อการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการควบคุมโรคและแมลงศัตรูมะขามหวานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
503อาจารย์โกศล พิทักษ์สัตยาพรต   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การพัฒนาเตาอบความร้อนต้นทุนต่ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
504ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เกิดมี   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การศึกษาผลของปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของแหนแดง   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
505ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เกิดมี   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การออกแบบและพัฒนากังหันน้ำหัวน้ำต่ำที่เหมาะสม สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
506ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2551] การพัฒนาไก่ย่างข้าวเบือเชิงพาณิชย์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : แผนงานวิจัย]
507ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2556] การผลิตครีมซุปผงจากข้าวกล้องงอกและไข่น้ำ   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
508ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] การผลิตเครื่องดื่มบัวบกใยอาหารสูงในน้ำสมุนไพร   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
509ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2557] การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : การเรียนการสอน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
510ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเขียนสะกดคำควบกล้ำโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะ   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
511ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พณณา ตั้งวรรณวิทย์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  ประเภท : แผนงานวิจัย]
512อาจารย์นฤมล วันน้อย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การจัดการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยทางไฟฟ้าสู่ชุมชนตำบลบ้านติ้ว เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : แผนงานวิจัย]
513อาจารย์นฤมล วันน้อย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าเพื่อสร้างความปลอดภัย ด้านไฟฟ้าสำหรับ ชุมชนบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์และใช้เป็นชุมชนต้นแบบในการศึกษาสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
514อาจารย์นฤมล วันน้อย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างและออกแบบชุดควบคุมความสว่างโคมไฟถนนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าบนพื้นฐานความปลอดภัยในการคมนาคมสำหรับชุมชนต้นแบบบ้านสะเดียง   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
515อาจารย์นฤมล วันน้อย   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การศึกษาและออกแบบระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าในพื้นที่กว้าง ด้วยโปรแกรมแลปวิว สำหรับชุมชนสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
516อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี   [คณะครุศาสตร์][2557] การศึกษาสมรรถนะเชิงวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : การเรียนการสอน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
517อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี   [คณะครุศาสตร์][2557] สาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
518อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี   [คณะครุศาสตร์][2558] แผนพัฒนาการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : แผนงานวิจัย]
519อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี   [คณะครุศาสตร์][2558] การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
520อาจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] ความหลากชนิดของปลากั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
521อาจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] ผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
522อาจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] พัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ไอซีทีน่ารู้ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
523อาจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง แมงกะพรุนน้ำจืด ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
524อาจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การรู้จำตัวเลขไทยที่เขียนด้วยลายมือด้วยการเรียนรู้เชิงลึก   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
525อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำในสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกันในช่วงอายุ 2-20 สัปดาห์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
526อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การส่งเสริมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากกล้วยหินในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : แผนงานวิจัย]
527อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะเศษวัสดุเหลือใช้ของกล้วยหิน และการใช้เสริมเป็นอาหารไก่พื้นเมือง   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
528อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การใช้เปลือกและเมล็ดเสาวรสเสริมในอาหารไก่พื้นเมืองในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
529อาจารย์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แนวคิด จากศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ นวัตกรรมวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : แผนงานวิจัย]
530อาจารย์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การออกแบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทของใช้และของตกแต่ง จากแนวคิดศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชน   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
531อาจารย์บุษบากร คงเรือง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] การออกแบบและสร้างตะแกรงสำหรับการคัดแยกมะขามฟักดิ่ง   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
532อาจารย์บุษบากร คงเรือง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
533อาจารย์บุษบากร คงเรือง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งสองพลังงาน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดแพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
534อาจารย์บุษบากร คงเรือง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีการอบแห้งกระชายดำ ด้วยพลังงานความร้อนร่วมของรังสีอินฟาเรดและลมร้อน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการอบแห้งกระชายดำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไฮแลนด์ ตำบลเข้กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
535อาจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] ศึกษาการสร้างสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวไร่ลืมผัว โดยการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ BAD2   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
536อาจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การศึกษาคุณค่าและการนำไปใช้ประโยชน์ของพืชมหัศจรรย์ "ถั่วดาวอินคา" เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
537อาจารย์สมศักดิ์ ภู่พรายงาม   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] การศึกษาความเป็นมาของพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ : กรณีศึกษาบ้านนาตะกรุด   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
538ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนธยา ชมภู   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2554] การป้องกันยาเสพติดของเยาวชนไทยภาคเหนือตอนล่างสู่ความเข็มแข้ง ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : แหล่งทุนภายนอก  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
539อาจารย์สุวิมล เทียกทุม   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิศวกรรมการเคลือบผิว กรณีศึกษาสินค้ากลุ่มตีมีดบ้านใหม่และสินค้ากลุ่มสตรีก้าวหน้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
540อาจารย์สุวิมล เทียกทุม   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การศึกษาและประเมินต้นทุนของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และออกแบบการติดตั้งระบบป้องกันทางไฟฟ้า   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
541อาจารย์สุวิมล เทียกทุม   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การหาส่วนผสมชีวมวลวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
542อาจารย์สุวิมล เทียกทุม   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยขัดผิวจากรกมะขามพันธุ์ศรีชมภู   [ทุน : ทุนภายในคณะ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
543อาจารย์กฤติกา บูรณโชคไพศาล   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] ผลของกระบวนการผลิตต่อสารแอนโทไซยานินในขนมขบเคี้ยวจากข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
544อาจารย์กฤติกา บูรณโชคไพศาล   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากเปลือกข้าวโพดเคลือบผิวมะม่วงน้ำดอกไม้   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
545อาจารย์ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนสดร่วมกับอสหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงลูกปลานิล   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
546อาจารย์ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การเลี้ยงลูกปลานิลด้วยไข่น้ำร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาดุกในบ่อวงซีเมนต์เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารปลา   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
547อาจารย์ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
548อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีพลากร ชาญณรงค์   [คณะครุศาสตร์][2560] รูปแบบการออกกำลังกายด้วยแอโรบิคด๊านซ์ ต่อสมรรถภาพกายด้านดัชนีมวลกาย สัดส่วนรอบเอวรอบสะโพก และระบบหายใจ ในประชนทั่วไปที่มีภาวะน้ำหนักเกิน   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
549อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
550อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
551อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องตัดก้อนมะขามแปรรูปสำหรับวิสาหกิจชุมชนดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : แหล่งทุนภายนอก  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
552อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การจัดการเทคโนโลยีเครื่องรีดเส้นใยธรรมชาติ สำหรับกลุ่มเครื่องจักสาน อำเภอเขาค้อ : กรณีศึกษาบ้านนายาว ตำบลทุ่งสมอ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
553อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2558] การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น 5 ชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum gloeoosporioides (Penz.)Sacc. ในมะม่วงน้ำดอกไม้   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
554อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากมะขาม (Tamarindus indica L.) และแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2559] การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาในการปลูกฝังความรู้และคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานและการประเมินความพึงพอใจ ในการนำเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : ชุดโครงการวิจัยย่อย]
557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการคืนป่าสู่ธรรมชาติต้นน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
558อาจารย์สมคิด ฤทธิ์เนติกุล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2559] การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
559อาจารย์สมคิด ฤทธิ์เนติกุล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] ศักยภาพการผลิตมะเดื่อฝรั่งแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
560อาจารย์ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] การบำบัดความกระด้างในน้ำบาดาลด้วยถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขาม กรณีศึกษา ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : ทั่วไป  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
561อาจารย์พริมาดา บัวหลวง   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] กลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดยชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
562อาจารย์พริมาดา บัวหลวง   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] การพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของผู้นำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
563อาจารย์ ดร. ตรีนุช เอลลิส   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] การคำนวณค่ารังสีรวมของดวงอาทิตย์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
564นางสาวสุนิต สร้อยทอง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] ปัญหาและการแก้ไขการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
565อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การพัฒนากรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะขามคลุกเพื่อการส่งออก   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
566อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] เครื่องทำไม้ไก่ย่าง   [ทุน : แหล่งทุนภายนอก  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
567อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การออกแบบและสร้างเครื่องพับโลหะแผ่นขนาดเล็ก เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาเทคโนโลยีโลหะแผ่น   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
568อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
569อาจารย์ไมตรี ไชยมงคล   [คณะครุศาสตร์][2560] การตัดสินใจเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
570อาจารย์สลักจิตร คณะฤทธิ์   [คณะครุศาสตร์][2562] ผลการฝึกความอ่อนตัวควบคู่กับการจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟของนักกีฬาเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
571อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
572อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
573อาจารย์ธีรพงษ์ โสภารักษ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้วยวิธีการสอนแบบตรง และวิธีการสอนหลากหลายเทคนิค   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
574นายวิเศษ เกตุดี   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2561] การพัฒนาระบบ Network monitoring ด้วยโปรแกรม Cacti กรณีศึกษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
575นางสาวศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ   [สถาบันวิจัยและพัฒนา][2561] การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
576นายจำรัส ด้วงดี   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2561] ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
577นายอภิรักษ์ อุ่นดี   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2561] การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องบริการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
578นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของงานบริหารและธุรการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
579นางสาววรินธร ชาติสุภาพ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
580นางสาววรินธร ชาติสุภาพ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
581นางสาวปิยนันท์ โอ่คำ   [สถาบันวิจัยและพัฒนา][2561] แนวทางการพัฒนาการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
582นางรัตนา ชมมัย   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2560] ศึกษาแนวทางในการนำระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้ในการพัฒนางานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
583นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
584นายเกื้อกูล พิมพ์ดี   [สถาบันวิจัยและพัฒนา][2561] แนวทางการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
585นายหรรษธร ขวัญหอม   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2562] พัฒนาระบบตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
586นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2561] การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้งานระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
587นางณัฐยา สุโนพันธ์   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2560] การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
588นางสาวสมเพียร ฟักทอง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การประเมิน สภาพความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามมาตรฐาน ESPReL   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
589นางกุหลาบ ชาติชะนะ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
590นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่าง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การจัดการศึกษาออนไลน์ระบบเปิดแบบ MOOC ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
591อาจารย์ สิบเอก ดร.จุฬา เจริญวงค์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลไกประชารัฐสู่ศูนย์กลางตลาดสินค้า นวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
592อาจารย์ชลลดา ม่วงธนัง   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ บนโมบายแอปพลิเคชันของจังหวัดเพชรบูรณ์    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
593อาจารย์ ดร. สดุดี คำมี   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
594นางสาวพัชรี พูลวงษ์   [คณะครุศาสตร์][2562] แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานประชุมและพิธีการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
595นางสาวฐะปะนีย์ บุญตั้ง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] การสร้างสมรรถนะหลักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
596อาจารย์ศุภาวัลย์ นันตา   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] ลักษณะเฉพาะของไลน์กราฟของ k-ไฮเพอร์กราฟเอกรูป   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
597อาจารย์นันทวัน พัวพัน   [คณะครุศาสตร์][2560] การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
598อาจารย์นันทวัน พัวพัน   [คณะครุศาสตร์][2561] ผลของการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาครู   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
599อาจารย์นันทวัน พัวพัน   [คณะครุศาสตร์][2562] การวิจัยและพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
600อาจารย์ทรงเกียรติ บัวลอย   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยการวาดภาพบันทึกช่วงเวลาและความงามของทิวทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
601อาจารย์วิมลวรรณ วงค์ศิริ   [คณะวิทยาการจัดการ][2560] การออกแบบกราฟิกสำหรับทำโปสเตอร์บทความทางวิชาการ   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
602อาจารย์สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] การจัดการโครงสร้างต้นทุนผลิตภัณฑ์ของฝากของผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
603อาจารย์สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกชาโยเต้ของเกษตรกรในอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
604อาจารย์ขวัญจิรา เจียนสกุล   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การสร้างสรรค์จิตรกรรมสื่อผสมแรงบันดาลใจจากคำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
605อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การหาประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัว   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
606อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติ โดยใช้สารสกัดของพืชที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
607อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การหาประสิทธิภาพตัวเก็บประจุไฟฟ้าของ CCTO เซรามิกส์ที่เติมถ่านกัมมันต์ที่ได้จากฝักมะขาม   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
608อาจารย์ภาณุวัชร์ นิรานนท์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ สำหรับสืบค้นข้อมูลความเชื่อผิด ๆ ที่แบ่งปันกันในสื่อสังคมออนไลน์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
609อาจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สอนทน   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] ผลกระทบของการสูบบุหรี่และการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ต่อทารกแรกเกิดในครรภ์ จังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร   [ทุน : แหล่งทุนภายนอก  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
610อาจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สอนทน   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้สุขภาพกับการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
611นายเอกชัย วอสูงเนิน   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] ระบบบริหารงานวิจัย กรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
612อาจารย์ ดร. อชิตพล พลเขต   [คณะวิทยาการจัดการ][2557] กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของธุรกิจขายตรงกลุ่มสกินแคร์ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
613อาจารย์ภัณฑิลา ดอกจันรี   [คณะครุศาสตร์][2557] การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
614อาจารย์พงศ์จักร ดาบเพ็ชรมณี   [คณะครุศาสตร์][2557] การพัฒนาความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
615อาจารย์ ดร. เกรียงไกร ทิมศร   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] สภาพปัญหาและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
616อาจารย์ ดร. เกรียงไกร ทิมศร   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การศึกษาโครงสร้างและสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุนาโน สำหรับก๊าซเซนเซอร์ด้วยวิธี SCC-DFTB   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
617อาจารย์ ดร. นันทรักษ์ รอดเกตุ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] การสกัดน้ำมัน และองค์ประกอบกรดไขมัน ของน้ำมันรำข้าวลืมผัวในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
618อาจารย์อังคณา จันทร์แสงศรี   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] นาฏยลักษณ์รำเสื้อแขบลาน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
619อาจารย์ ดร. ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
620อาจารย์ ดร. ฉลาด ยืนยาว   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] คุณลักษณะของเมมเบรนคอมโพสิทที่เติมแต่งด้วยอนุภาค นาโนซิลิกาและไททาเนียมแบบมีรูพรุนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีอย่างง่าย   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
621อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สุมาลี พิมพันธุ์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] เซลล์พันธุศาสตร์และสัณฐานวิทยาของปลาก้างในพื้นที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
622อาจารย์ศุภรัตน์ แก้วเสริม   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] สำรวจความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันระบบให้คำปรึกษาด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ กรณีศึกษา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
623อาจารย์อุไรวรรณ ศรีนารางค์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
624อาจารย์หทัยชนก อ่างหิรัญ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
625ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูใจ กินูญ   [][2551] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองชาวเขาเผ่าม้งบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พิจารณาผ่าน วช.  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
626อาจารย์ ดร. อำพล ชะโยมชัย   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] การพัฒนาตัวแบบการตลาดกรีนมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการ : หลักฐานเชิงประจักษ์จากความต้องการของผู้บริโภคกรีนในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]