ตรวจสอบข้อมูล การดำเนินงานโครงการวิจัย

#นักวิจัยโครงการวิจัยเล่มรายงานการนำไปใช้ฯการตีพิมพ์ฯ
81นางสาวอัมพวรรณ ชุมพรรัตน์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] ศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
82นางสาวกัญญา สายสิงห์เทศ   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
83นางสุวรรณี พุฒตรง   [สำนักงานอธิการบดี][2559] ทัศนคติของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
84นางสาวชลธิชา จันทร์แก้ว   [สำนักงานอธิการบดี][2559] ความพึงพอใจการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ของนักศึกษาปี 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
85นางสุจิตรา ดีดาร์   [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน][2559] การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดอันดับผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
86นายขวัญชัย แก่นไทย   [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน][2559] การพัฒนาระบบตารางสอนอัตโนมัติ   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
87นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน   [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน][2559] การพัฒนาระบบประมวลค่า FTES อัตโนมัติ   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
88นางสาววณิชยา เพชรรัตน์   [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน][2559] การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดอันดับผลงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
89นางสาวมัทนา รามศิริ   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2559] ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
90นางสาวมัทนา รามศิริ   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2560] การศึกษาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]