ตรวจสอบข้อมูล การดำเนินงานโครงการวิจัย

#นักวิจัยโครงการวิจัยเล่มรายงานการนำไปใช้ฯการตีพิมพ์ฯ
611อาจารย์ ดร. เกรียงไกร ทิมศร   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การศึกษาโครงสร้างและสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุนาโน สำหรับก๊าซเซนเซอร์ด้วยวิธี SCC-DFTB   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
612อาจารย์ ดร. นันทรักษ์ รอดเกตุ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] การสกัดน้ำมัน และองค์ประกอบกรดไขมัน ของน้ำมันรำข้าวลืมผัวในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
613อาจารย์อังคณา จันทร์แสงศรี   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] นาฏยลักษณ์รำเสื้อแขบลาน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
614อาจารย์ ดร. ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
615อาจารย์ ดร. ฉลาด ยืนยาว   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] คุณลักษณะของเมมเบรนคอมโพสิทที่เติมแต่งด้วยอนุภาค นาโนซิลิกาและไททาเนียมแบบมีรูพรุนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีอย่างง่าย   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
616อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สุมาลี พิมพันธุ์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] เซลล์พันธุศาสตร์และสัณฐานวิทยาของปลาก้างในพื้นที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
617อาจารย์ศุภรัตน์ แก้วเสริม   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] สำรวจความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันระบบให้คำปรึกษาด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ กรณีศึกษา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
618อาจารย์อุไรวรรณ ศรีนารางค์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
619อาจารย์หทัยชนก อ่างหิรัญ   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
620อาจารย์ ดร. อำพล ชะโยมชัย   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] การพัฒนาตัวแบบการตลาดกรีนมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการ : หลักฐานเชิงประจักษ์จากความต้องการของผู้บริโภคกรีนในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]