ตรวจสอบข้อมูล การดำเนินงานโครงการวิจัย

#นักวิจัยโครงการวิจัยเล่มรายงานการนำไปใช้ฯการตีพิมพ์ฯ
601อาจารย์สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกชาโยเต้ของเกษตรกรในอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
602อาจารย์ขวัญจิรา เจียนสกุล   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การสร้างสรรค์จิตรกรรมสื่อผสมแรงบันดาลใจจากคำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
603อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] การหาประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัว   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
604อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติ โดยใช้สารสกัดของพืชที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
605อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การหาประสิทธิภาพตัวเก็บประจุไฟฟ้าของ CCTO เซรามิกส์ที่เติมถ่านกัมมันต์ที่ได้จากฝักมะขาม   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
606อาจารย์ภาณุวัชร์ นิรานนท์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2561] การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ สำหรับสืบค้นข้อมูลความเชื่อผิด ๆ ที่แบ่งปันกันในสื่อสังคมออนไลน์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
607อาจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สอนทน   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2561] ผลกระทบของการสูบบุหรี่และการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ต่อทารกแรกเกิดในครรภ์ จังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร   [ทุน : แหล่งทุนภายนอก  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
608อาจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สอนทน   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้สุขภาพกับการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
609นายเอกชัย วอสูงเนิน   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2557] ระบบบริหารงานวิจัย กรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
610อาจารย์ ดร. อชิตพล พลเขต   [คณะวิทยาการจัดการ][2557] กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของธุรกิจขายตรงกลุ่มสกินแคร์ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]