ตรวจสอบข้อมูล การดำเนินงานโครงการวิจัย

#นักวิจัยโครงการวิจัยเล่มรายงานการนำไปใช้ฯการตีพิมพ์ฯ
581นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
582นายเกื้อกูล พิมพ์ดี   [สถาบันวิจัยและพัฒนา][2561] แนวทางการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
583นายหรรษธร ขวัญหอม   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2562] พัฒนาระบบตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
584นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2561] การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้งานระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
585นางณัฐยา สุโนพันธ์   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2560] การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
586นางสาวสมเพียร ฟักทอง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การประเมิน สภาพความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามมาตรฐาน ESPReL   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
587นางกุหลาบ ชาติชะนะ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
588นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่าง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การจัดการศึกษาออนไลน์ระบบเปิดแบบ MOOC ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
589อาจารย์ สิบเอก ดร.จุฬา เจริญวงค์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2562] การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลไกประชารัฐสู่ศูนย์กลางตลาดสินค้า นวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
590อาจารย์ชลลดา ม่วงธนัง   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ บนโมบายแอปพลิเคชันของจังหวัดเพชรบูรณ์    [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]