ตรวจสอบข้อมูล การดำเนินงานโครงการวิจัย

#นักวิจัยโครงการวิจัยเล่มรายงานการนำไปใช้ฯการตีพิมพ์ฯ
571อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
572อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
573อาจารย์ธีรพงษ์ โสภารักษ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2560] การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้วยวิธีการสอนแบบตรง และวิธีการสอนหลากหลายเทคนิค   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
574นายวิเศษ เกตุดี   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2561] การพัฒนาระบบ Network monitoring ด้วยโปรแกรม Cacti กรณีศึกษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
575นายจำรัส ด้วงดี   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2561] ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
576นายอภิรักษ์ อุ่นดี   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2561] การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องบริการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
577นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2561] แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของงานบริหารและธุรการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
578นางสาววรินธร ชาติสุภาพ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
579นางสาววรินธร ชาติสุภาพ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] การพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
580นางรัตนา ชมมัย   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2560] ศึกษาแนวทางในการนำระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้ในการพัฒนางานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]