ตรวจสอบข้อมูล การดำเนินงานโครงการวิจัย

#นักวิจัยโครงการวิจัยเล่มรายงานการนำไปใช้ฯการตีพิมพ์ฯ
561อาจารย์พริมาดา บัวหลวง   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] กลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดยชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
562อาจารย์พริมาดา บัวหลวง   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] การพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของผู้นำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน   [ทุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
563อาจารย์ ดร. ตรีนุช เอลลิส   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2560] การคำนวณค่ารังสีรวมของดวงอาทิตย์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
564นางสาวสุนิต สร้อยทอง   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2562] ปัญหาและการแก้ไขการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
565อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การพัฒนากรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะขามคลุกเพื่อการส่งออก   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
566อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2557] เครื่องทำไม้ไก่ย่าง   [ทุน : แหล่งทุนภายนอก  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
567อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2560] การออกแบบและสร้างเครื่องพับโลหะแผ่นขนาดเล็ก เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาเทคโนโลยีโลหะแผ่น   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
568อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม][2562] การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
569อาจารย์ไมตรี ไชยมงคล   [คณะครุศาสตร์][2560] การตัดสินใจเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
570อาจารย์สลักจิตร คณะฤทธิ์   [คณะครุศาสตร์][2562] ผลการฝึกความอ่อนตัวควบคู่กับการจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟของนักกีฬาเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]