ตรวจสอบข้อมูล การดำเนินงานโครงการวิจัย

#นักวิจัยโครงการวิจัยเล่มรายงานการนำไปใช้ฯการตีพิมพ์ฯ
1--[2564] การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ การแปรผัน กรณีที่มีข้อมูลสูญหายภายใต้การสุ่มแบบกำหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนกับขนาด และใส่คืน   [ทุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
2อาจารย์ชัญญภัทร นกมั่น   [คณะวิทยาการจัดการ][2562] ประสิทธิภาพบทบาทภาวะผู้นำท้องถิ่นในยุค Thailand 4.0 ของอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
3อาจารย์อ้อมทิพย์ อุตตโม   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย   [คณะวิทยาการจัดการ][2561] การสังเคราะห์ชุดความรู้การดำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ขับเคลื่อน กรณีศึกษา: ความร่วมมือระหว่าง สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และบริษัทปูรซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด   [ทุน : แหล่งทุนภายนอก  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
5อาจารย์ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา   [คณะวิทยาการจัดการ][2558] ศักยภาพและแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
6อาจารย์ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา   [คณะวิทยาการจัดการ][2559] การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทหล่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
7อาจารย์ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา   [คณะวิทยาการจัดการ][2563] แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านห้วยหญ้าเครือ   [ทุน : ทุนภายในคณะ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
8อาจารย์วิธวรรธน์ สีชื่น   [คณะครุศาสตร์][2559] ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปีการศึกษา 2558   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
9อาจารย์วิธวรรธน์ สีชื่น   [คณะครุศาสตร์][2560] ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลนาเฉลียง จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
10อาจารย์รัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์   [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์][2558] แคนลีซู หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์   [ทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]