รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
12562
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การฟื้นฟูการผลิตข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวของชาวนาในตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์สู่เกษตรอัจฉริยะต้นแบบ
นุชจรี สิงห์พันธ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22562
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การสร้างมูลค่าและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์วิถีไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านเนินละคร ตำบลนาสนุน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปิยะวัน เพชรหมี
    คณะวิทยาการจัดการ
32562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส :
แนวทางการพัฒนาชุมชนสู่หมู่บ้านท่องเที่ยงวิถีชุมชน โดยเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
อรุณ สนใจ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส :
การศึกษาต้นแบบการบริหารท้องถิ่นในสังคมผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา เมืองชิซึโอกะ จังหวัดชิซึโอกะ
ธีรภัทร กิจจารักษ์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส :
แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองประชาธิปไตย เชิงนโยบายของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
สุภชัย ตรีทศ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส :
ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากร
ธิดารักษ์ ลือชา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
72562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส :
การใช้กิจกรรมการละครเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส :
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
สดุดี คำมี
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส :
การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส :
การพัฒนาความสามารถของพนักงานภาครัฐด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
ชุติมา อ่ำทอง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์