รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
12564
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
การแก้ปัญหาวงจร RLC ที่ต่อแบบอนุกรมภายใต้แรงดันที่เป็นฟังก์ชันไซน์ที่ขึ้นอยู่กับเวลา โดยใช้วิธีสมการเชิงอนุพันธ์แนบวรอนเสกียน
อาทิตย์ หู้เต็ม และคณะ
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติและผลิตสารช่วยต้านแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอ
น้ำฝน เบ้าทองคำ และคณะ
    คณะครุศาสตร์
32564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
โครงการผลิตภัณฑ์จากลูปินิฟอลินที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย MRSA และการศึกษาความสำคัญทางการตลาด ระยะที่ 1
กมล อยู่สุข และคณะ
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42564
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การศึกษาวัฒนธรรมการกินน้ำพริกของตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
อภิชาติ สุวรรณชื่น
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52564
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจากต้นกล้วยของชุมชนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ศันสนีย์ อุตมอ่าง
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
62564
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติอ้างอิงสภาพแวดล้อมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
สมคิด ฤทธิ์เนติกุล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
72564
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านความปลอดภัยของอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รัตนากร แสนทำพล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
82564
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
อิทธิพลของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
    คณะวิทยาการจัดการ
92564
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การประเมินผลการเลือกเข้าถึงสื่อออนไลน์จากนักท่องเที่ยวด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ชลลดา ม่วงธนัง
    คณะวิทยาการจัดการ
102564
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การศึกษาการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของธุรกิจ Startup ในประเทศไทยด้วยแนวคิด UTAUT
ปราณีต ใจหนัก
    คณะวิทยาการจัดการ