รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
12562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การศึกษาความต้องการรับบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย กชช. 2ค จังหวัดเพชรบูรณ์
ตามพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รัดดา สำราญพันธุ์
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
22562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การศึกษาพัฒนาระบบการตีพิมพ์วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
ชุติมา พุฒอ่อน
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
32562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
พัฒนาระบบแจ้งการรับส่งพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
วรรณภัสร์ ปราบพาลา
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
42562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
พัฒนาระบบตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
หรรษธร ขวัญหอม
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
52562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
ศึกษาความพึงพอใจการให้บริการงานการเจ้าหน้าที่ กองกลางสำนักงานอธิการบดี
ยอดชาย สายทอง
    สำนักงานอธิการบดี
62562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี
    คณะวิทยาการจัดการ
72562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
แนวทางการพัฒนางานการจัดทำคำของบประมาณและงานเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี : กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จรุวัตร คำยอด
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานประชุมและพิธีการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์
พัชรี พูลวงษ์
    คณะครุศาสตร์
92562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การพัฒนารูปแบบแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัยของอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชลธิชา ระลึก
    คณะครุศาสตร์
102562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)
วรินธร ชาติสุภาพ
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี