รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
12565
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดมะขามเนื้อแดง
นวรัตน์ มีชัย และคณะ
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22565
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณซายน์หลายเฟสโดยใช้ VDCCs
โกศล พิทักษ์สัตยาพรต และคณะ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32565
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รหัส : 65-00062
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นการพนันออนไลน์กับปัญหาการติดการพนันในช่วงการระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 ของนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
ไพฑูรย์ สอนทน และคณะ
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42565
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
ลักษณะภาษาและคุณค่าในชื่อภาษาจียของนิสิตไทย
ตรีศูล เกษร และคณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิศิษฎ์ บิลมาศ
    คณะวิทยาการจัดการ
62565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
กระบวนการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ศิริพงษ์ เหมมั่น
    คณะวิทยาการจัดการ
72565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
รูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังที่มีผลต่อต้นทุนและ ระดับการบริการลูกค้าของผู้ประกอบการในธุรกิจมะขามหวานออนไลน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
กริชชัย ขาวจ้อย
    คณะวิทยาการจัดการ
82565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะขามหวานอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิชยพิมพ์ คำเพียร
    คณะวิทยาการจัดการ
92565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
กลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมภาคบริการในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
    คณะวิทยาการจัดการ
102565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
พฤติกรรมและปัจจัยความสำเร็จของการเรียนออนไลน์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ณัฐแก้ว ข้องรอด
    คณะวิทยาการจัดการ