รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
12563
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุวัติ คูณแก้ว
    คณะครุศาสตร์
22563
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
ผลของสารกระตุ้นต่อผลผลิตและสารสำคัญในเห็นถั่งเช่าสีทองในสภาพปลอดเชื้อ
นุชจรี สิงห์พันธ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32563
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโครป ด้วยกระบวนการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมการรู้คิดเชิงระบบสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สรวงพร กุศลส่ง
    คณะครุศาสตร์
42563
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการรู้คิดในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สรวงพร กุศลส่ง
    คณะครุศาสตร์
52563
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
ผลการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสำหรับพระภิกษุสามเณรในจังหวัดเพชรบูรณ์
สพลเชษฐ์ ประชุมชัย
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62563
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
ผลการใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารแบบไบลิงกัวสำหรับทหารปฏิบัติการภาระกิจชายแดนใต้
สพลเชษฐ์ ประชุมชัย
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
72563
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
กระบวนการเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เกื้อกูล พิมพ์ดี
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
82563
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
บรรจง สุรินทร์
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
92563
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
ระบบแสดงข้อคิดเห็น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัยมงคล แก้วสี
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
102563
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อคำนวณผลการเรียนล่วงหน้านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ไพบูลย์ กันยา
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ