รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
12565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รหัส : 65A145000042
การพัฒนาเครื่องดมกลิ่นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ
เกรียงไกร ทิมศร
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รหัส : 65A145000041
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ความหลากหลายของสมุนไพรและรูปแบบการใช้ประโยชน์สมุนไพรส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย บ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ดวงจันทร์ สีหาราช
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รหัส : 65A145000040
ความรอบรู้สุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสถานะสุขภาพของประชากรวัยทำงานก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยของจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร
ไพฑูรย์ สอนทน
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รหัส : 65A145000039
การบูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริงและ ออนโทโลยีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รหัส :
การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารขัณฑสกร และสารกันบูด 2 ชนิด (กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก)  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
นันทรักษ์ รอดเกตุ
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รหัส :
การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่ม organophosphate ด้วยเทคนิค GC-FPD  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รหัส :
การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างประเภทสารกำจัดแมลงกลุ่ม carbamate ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
รุจิรา คุ้มทรัพย์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รหัส :
การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่มสารเชื้อราในผลผลิต ทางการเกษตร ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง  [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
เสาวภา ชูมณี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รหัส : 65A145000033
การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างในตัวอย่างทางการเกษตร ให้มีความถูกต้อง และแม่นยำ เพื่อรองรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย  [แผนงานวิจัย]
เสาวภา ชูมณี
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
102565
ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รหัส : 65A145000031
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพป่าชุมชน โดยการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นฐานในแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่
พวงผกา แก้วกรม
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี