รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
12565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
บททบทวนเรื่องการเมืองภาคพลเมือง
วุฒิพงศ์ บัวช้อย
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การวิเคราะห์นโยบายการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ.ศ. 2554 - 2557
เกรียงไกร ทองจิตติ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ธานี สุขเกษม
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
จิรโรจน์ บุญราช
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ภาวะผู้นำกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
สุภชัย ตรีทศ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การพัฒนาศักยภาพประชาชนในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
อรุณ สนใจ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
72565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
คุณธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
นาฏอนงค์ พวงสมบัติ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของ บุคลากรในศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ชุติมา อ่ำทอง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับในโรงพยาบาล
รัชนีวรรณ ประยงค์กุล
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การรบกวนการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
จีรพรรณ พรหมประเสริฐ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์