รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
12562
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส : CRP6205031480
การใช้อนุภาคนาโนแบบมีรูพรุนครบคุมเชื้อราในมะขามหวาน
ฉลาด ยืนยาว
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส : AGTE_2562_0005
การพัฒนาเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อควบคุมระบบในโรงเพาะชำอัตโนมัติ
ปริยากร บัวทอง
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส : AGTE_2562_0004
ระบบเฝ้าระวังการเข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร์แจ้งเตือนผ่านไลน์
วาสนา วงศ์ษา
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
42562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส : AGTE_2562_0003
การศึกษาและออกแบบโคมไฟไม้แรงบันดาลใจจากของเล่นจากเศษไม้เหลือใช้
ธนวรรธน์ ท้าวนอก
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส : AGTE_2562_0002
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นสมรรถนะวิชาเครื่องใช้ไฟฟ้า เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง
อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
62562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส : AGTE_2562_0001
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยขัดผิวจากรกมะขามพันธุ์ศรีชมภู
สุวิมล เทียกทุม
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
72562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
กติญา บุญสวน
    คณะครุศาสตร์
82562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ผลการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบผฏิบัติจริงร่วมกับระบบพี่เลี้ยง
ณัฐกานต์ พึ่งกุศล
    คณะครุศาสตร์
92562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ผลการใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง ปละการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานต่อการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษโดยผ่านการบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ
    คณะครุศาสตร์
102562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พลากร ชาญณรงค์
    คณะครุศาสตร์