รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
12564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การสกัดสีย้อมผ้าจากเปลือกหุ้มผลโกโก้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร
อภิชาติ สุวรรณชื่น
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การผลิตกระดาษทำมือจากเปลือกโกโก้เหลือทิ้งสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว
กฤษณา เกตุคำ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวผสมสารสกัดขมิ้นชันแดงสยามของกลุ่มสมุนไพรชญานิน
นุชจรี สิงห์พันธ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
42564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
ปัญหาพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
กาญจน์ คุ้มทรัพย์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากผักเคล ที่เหลือทิ้งจากการตัดแต่งคุณภาพ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพอเพียงก็เพียงพอ จังหวัดเพชรบูรณ์
รัตนากร แสนทำพล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
62564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
การศึกาาเส้นทางท่องเที่ยวและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
น้ำฝน เบ้าทองคำ
    คณะครุศาสตร์
72564
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก
รหัส :
ความต้องการของตลาดและศักยภาพในการรับรองการท่องเที่ยวสุขภาพจากน้ำพุร้อน
นฤมล จันทร์มา
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82564
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
ความสัมพันธ์ระหว่างคำถามและคำตอนของนายกรัฐมนตรีต่อผู้สื่อข่าว
หทัยชนก อ่างหิรัญ และคณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92564
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
สมรรถนะระหว่างวัฒนธรรม ด้านการปรับตัวทางจิตใจ , สุขภาวะทางจิตใจ ส่งผลต่อทัศนคติการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศไทย
อนงครัตน์ บังศรี
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102564
ประเภท : งบประมาณส่วนตัว
รหัส :
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงปัวซง
หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี