รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN051
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขาของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Local Wisdom in Candle Fabric The Hill Tribe People of Professional Woman’ s Group Ban Lao Neng in Khao Kho District, Phetchabun
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาลัย บุญทิม (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบัญชี
หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขาของกลุ่มอาชีพสตรบ้านเล่าเน้ง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีวัตถประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญา และกรรมวิธีในการผลิต
ผ้าเขียนเทียน 2) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผ้าเขียนเทียน 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า เขียนเทียน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง และใช้ แบบสอบถามในเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์จากนักท่องเที่ยวโดยใช้วิธีลุ่มแบบสะดวกจำนวน 100 คน สำหรับข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา คำนวณต้นทุน ผลตอบแทน และอัตราส่วนทางการเงิน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
ผลการศึกษา พบว่า ผ้าเขียนเทียน (ต๊ะเจี๊ยะ) เป็นภูมิปัญญาการผลิตเฉพาะของชาวเขาเผ่าม้งดำลวดลายผ้าเขียนเทียนในปัจจุบันนั้นมีประมาณ 20 กว่าลาย แต่มีลายหลัก ๆ ที่มักจะปรากฏอยู่บนผ้าแทบทุกผืน คือ ลายเก้าฟาง ซึ่งเป็นลวดลายที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของผ้าเขียนเทียน
 
ต้นทุนในการผลิตผ้าเขียนเทียน ประเภทผ้าฝ้าย 13,465 บาท ต้นทุนการผลิตต่อผืน เท่ากับ 898 บาท ประเภทผ้าใยกัญชง 58,465 บาท ต้นทุนการผลิตต่อผืน เท่ากับ 3,898 บาท สำหรับผลตอบแทนจากการ จำหน่ายผ้าเขียนเทียน พบว่า กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง มีกำไรจากการจำหน่ายผ้าเขียนเทียนเฉลี่ยต่อ เดือน 3,862 บาท ประกอบด้วย กำไรจากผ้าฝัาย 1,510 บาท และกำไรจากผ้าใยกัญชง 2,352 บาท
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าเขียนเทียน ร่วมกันออกแบบโดยการมีส่วนร่วมของประธาน และสมาชิกของกลุ่ม ได้แก่ การพัฒนากระเป้าในรปแบบต่าง ๆ จากผ้าเขียนเทียน ได้แก่ กระเป๋าเป้ กระเป๋า
ถือ กระเป๋าใสเงิน กระเป๋าใส่เอกสารหรือโน้ตบุ๊ค เป็นต้น
 
 
 
This research presents local wisdom in candle fabric the hill tribe people of professional woman's group Ban Lao Neng in Khao Kho District, Phetchabun. The following objectives : 1) Study the history and process of candle fabric. 2) Study cost and return candle fabric 3) Product development candle fabric. This study using structured interview from the hill tribe people of professional woman's group Ban Lao Neng. Data were analyzed by frequency, percentage, cost, revenue, profit (losses), profit margin, payback period and benefit-cost ratio.

The analysis costs and return of candle fabric found (1) The cost of candle fabric 13,465 baht and the average costs 898baht. (2) The average return of of candle fabric 1,510 baht.
 
Product development from candle fabric. Jointly designed by the involvement of the chairman and members of the group including the development of a pocket of fabric in various forms, written candle bag handbag purse, bags or notebooks etc.
คำสำคัญ
ภูมิปัญญา,ผ้าเขียนเทียน,ชาวไทยภูเขา,local wisdom,candle fabric
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 94 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 417 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 9 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
301 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 105 ครั้ง)