รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN040
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Integration of knowledge into innovation of teachers 4.0
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาไทย
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0”ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างนวัตกรรมของครูยุค 4.0 บูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระใน 4 ภูมิภาค 2) ทดลองใช้รูปแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0 ของสถานศึกษาใน 4 ภูมิภาค 3) ยืนยันรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0 ของสถานศึกษาใน 4 ภูมิภาค เป็นพหุองค์ประกอบ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ และมีความถูกต้องเหมาะสม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหาร 4 คน คณะครูแห่งละ 10 คน รวม 44 คน การดำเนินงานแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือกิจกรรมที่ 1 สัมมนากลุ่มจาก ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา ได้ร่างรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0 กิจกรรมที่ 2 นำร่างรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0 ไปใช้กับสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม จัดนิเทศ กำกับ ติดตามการนำกิจกรรมจากโครงการฯ ไปใช้ในสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง นำผลการประเมินสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ และยืนยันรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ (f) ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ค่าร้อยละ (p) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหา
 
ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม 4.0 ที่สร้างขึ้นสามารถนำไปบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการวิจัยโดยรวมก่อนการพัฒนาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.66) หลังการพัฒนาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.38, S.D. = 0.54) เพิ่มขึ้น+0.18 และพบว่าได้ องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 สร้างการรับรู้ (Perception : P) ขั้นตอนที่ 2 ประมวลผล (Processing : P) ขั้นตอนที่ 3 ประยุกต์ใช้ (Applying : A) ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผล (Evaluation : E) นอกจากนี้ ยังได้ผลที่เกิดจากทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ได้แก่ 1) ผู้เรียนเรียนรู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2) มีทักษะการคิดแก้ปัญหาร่วมกัน 3) พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสาร 4) มีทักษะการสื่อสารด้วยวาจา 5) มีการแสดงออกในเชิงวิชาการ และ6) สามารถออกแบบชิ้นงานจากการบูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
 
2. ผลการยืนยันรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม 4.0 ที่พัฒนาขึ้นจากการบูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ พบว่า เป็นพหุองค์ประกอบ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์และมีความถูกต้องครอบคลุมตามทฤษฎี คิดเป็นร้อยละ 100 และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้คือ การเขียนแผนบูรณาการครบทุกกลุ่มสาระทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมและเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ สื่อ-อุปกรณ์ เป็นสิ่งที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพงแต่มีความคุ้มค่าเช่น สีไม้ สีชอลก์ กระดาษวาดเขียน การสร้างสื่อต่อยอดด้วยเทคโนโลยีในการจัดกระทำข้อมูลเก็บในรูปแบบของเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ได้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ในส่วนของการนิเทศผู้บริหารต้องกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนมีภาระงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานประจำทำให้การจัดการเรียนรู้ได้เฉพาะ เมื่อขึ้นบทเรียนใหม่เท่านั้น สถานศึกษาจึงควรลดภาระงานอื่นๆ ลง นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวที่ครูปฏิบัติกันอยู่แล้ว จึงควรนำกระบวนการ PLC เข้ามาบูรณาการด้วย ครูควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน


Research "Integration of knowledge to innovation of teacher era 4.0" This is a research to develop The objective is to: 1) create innovation of teacher era 4.0 to integrate knowledge in 8 groups in 4 regions 2) to use the integrated knowledge model for innovation of teacher era 4.0 of schools in 4 regions 3) Confirm the model developed from the integration of knowledge to innovation of teacher era 4.0 of schools in four regions as a multiple element. Appropriate There is a possibility, being useful and accurate, covering Sample From clustered sampling divided into 4 regions, 1 province per province, with 4 basic education institutions participating in the project, consisting of 4 executives, 10 teachers each 44 people divided operations Is 2 activities, namely activity 1 group seminar from 5 experts consisting of school administrators, supervisors, qualified teachers in higher education courses has drafted the model of knowledge integration to innovation of teacher era 4.0. Activity 2 brings the draft of the knowledge integration model to the innovation of teacher era 4.0 to be used as a sample school. Organized a workshop on the integration of knowledge to innovation, organized supervision, monitored the implementation of activities from the project. Used in all 4 schools, bringing the assessment results Conclusion is a new knowledge And confirm the integration model of knowledge to innovation of teacher era 4.0 by experts And complete the research report. The statistics used are frequency (f), mean ( x̄ ), percentage (p), standard deviation (S.D.) and content analysis.
 
The research found that
1. The form of integrating knowledge to innovation 4.0 created can be integrated into all learning groups. The overall research results before development were at a high level, with the mean ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.66) after development at a high level, with an average ( x̄ = 4.38, S.D. = 0.54) +0.18 increase and found that the composition of learning management is divided into 4 steps, Step 1 : Create awareness Perception (P) Step 2 Processing (P) Step 3 Apply (A) Step 4 Evaluation (E) In addition, the result of the process skills The learning that occurs is 1) learners learn problems that will occur in the future 2) have skills to solve problems together 3) develop skills in using communication tools 4) have verbal communication skills 5) have In academic and 6) able to design work pieces from the integration of all 8 knowledge groups
 
2. The result of confirmation of the integration of knowledge to innovation 4.0 model developed from the integration of all 8 knowledge groups is found to be a multiple element. Appropriate Possible Is useful and accurate according to the theory accounted for 100 percent and suggested the following: writing an integrated plan for all groups allowing learners to connect the same knowledge and create new knowledge. Media - the device is easy to find Price is not expensive, but is worth it, such as color, wood color, chalk, drawing paper. The creation of the media by using technology to create information stored in the form of electronic tools suitable for the context of educational institutions. In terms of supervision, executives must monitor and follow up continuously. Teachers have other tasks. In addition to routine work, learning management is only possible. Only when taking a new lesson Schools should reduce other workloads. Innovations created are simple. Close to the teacher already Therefore, the PLC process should be integrated. Teachers should always develop themselves to develop the potential of learners at the same time.
คำสำคัญ
การบูรณาการ,องค์ความรู้,นวัตกรรม,Integration,knowledge,innovation
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 30 ครั้ง)