รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN012
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
การเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโต ของข้าวลืมผัวด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Increasing of the Germination and the Growth Rate of Leum - Pua Rice by Using Magnetic Field
นักวิจัย
1. อาจารย์ณัฐพล ภู่ระหงษ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. อาจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 15 )
3. อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 15 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอัตราการงอกและการเจริญเติบโตของข้าวลืมผัว ใช้พลังงานสนามแม่เหล็กที่มีค่าความเข้มสนามแม่เหล็กแตกต่างกัน 3 ระดับ โดยการปล่อยน้ำผ่านแท่งแม่เหล็กถาวรเฟอร์ไรท์ นีโอไดเมียม และซามาเรียม โดยมีค่าความเข้มสนามแม่เหล็กประมาณ 800-1,000 G,1,500-2,900 G และ 1,900-3,900 G ตามลำดับ เพื่อหาผลของค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้ในการปลูกข้าวลืมผัว ซึ่งในการวิจัยนี้ได้ออกแบบการทดสอบการงอกของเมล็ดข้าวโดยใช้ระดับของพลังงานสนามแม่เหล็กค่าต่างๆ ที่กำหนดไว้ จากนั้นทำการทดสอบอัตราการเจริญเติบโตของข้าวโดยการแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวออกเป็น 4 กลุ่มการทดลอง คือ กลุ่มที่รดน้ำปกติ กลุ่มที่รดน้ำผ่านแม่เหล็กเฟอร์ไรท์ กลุ่มที่รดน้ำผ่านแม่เหล็กนีโอไดเมียม และกลุ่มที่รดน้ำผ่านแม่เหล็กซามาเรียม หลังจากนั้นแบ่งพื้นที่ปลูกในแต่ละแปลงออกเป็น 5 แปลงย่อย และทำการทดลองแปลงซ้ำ 4 แปลงการทดลอง
 
จากผลการวิจัยพบว่าในการปลูกต้นข้าวลืมผัวในระยะเวลา 2 สัปดาห์ อัตราการงอกและการเจริญเติบโตของต้นข้าวลืมผัวในแต่ละแปลงการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีการงอกร้อยละ 89.25-91.75 ความกว้างใบ ความยาวใบ ความสูงต้น และความยาวรากถึงยอดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความกว้างใบอยู่ในช่วง 0.54-0.60 เซนติเมตร ความยาวใบอยู่ในช่วง 23.99-26.49 เซนติเมตร ความสูงต้นอยู่ในช่วง 35.22-36.83 เซนติเมตร ความยาวรากถึงยอดอยู่ในช่วง 39.09-42.56 เซนติเมตร ปริมาณคลอโรฟิลล์ของต้นกล้าในทุกสิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีปริมาณคลอโรฟิลล์อยู่ในช่วง 23.84-28.34 แต่ความยาวรากต้นกล้านั้นมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ โดยกลุ่มที่รดน้ำผ่านแม่เหล็กนีโอไดเมียม และซามาเรียม มีความยาวรากมากกว่ามีความยาวรากมากกว่า กลุ่มที่รดน้ำปกติ และกลุ่มที่รดน้ำผ่านแม่เหล็กเฟอร์ไรท์ ซึ่งมีความยาวรากเท่ากับ 5.44-5.89 เซนติเมตร และ 3.87-3.94 เซนติเมตร ตามลำดับ


This research is a study of germination rate and growth of Leum - Pua Rice. Use the magnetic energy with magnetic field intensity values 3 level to release water through a permanent magnetic ferrite rods neodymium and samarium by magnetic field intensity values are approximately 800-1,000 G, 1,500 G-2,900 and 1,900-3,900 G respectively, to find out the effect of the magnetic field intensity is suitable for application to Leum - Pua Rice. In this research, is designed to test the germination of rice seeds by using magnetic energy level values are defined, then do the test, the growth rate of rice, rice planting areas by dividing out 4 experimental groups, as is the usual watering group, group of water through magnetic ferrite, groups of water through a magnetic neodymium and groups of water through magnetic samarium. Afterward, divide the area planted in each converted sub divided 5 conversion and repeat the conversion experiments 4 convert trial.
 
The experimental found that in early planted Leum - Pua Rice 2 weeks period of germination and growth rate of trees individual Leum - Pua Rice in converting trial was not statistically different. Have the germination 89.25-91.75% width, length, height blades blade length and tree roots to the top, there are no statistical differences. Blade width is in the range 0.54-0.60 cm blade length is in the range-height 23.99-26.49 centimeters, in length range 35.22-36.83 centimeters, root to the top is in the range 39.09-42.56 centimeters, chlorophyll in all trials no statistical difference. Chlorophyll is in the range 23.84-28.34 but seedlings are different statistically significantly, by root length of watering through neodymium magnets and samarium are more the group that normal watering and irrigation through the ferrite magnet, which has a root equal to length of 5.44-5.89 centimetres and 3.94-3.87 centimetres, respectively.
คำสำคัญ
สนามแม่เหล็ก,ข้าวลืมผัว,เฟอร์ไรท์,นีโอไดเมียม,ซามาเรียม,Magnetic Field,Leum - Pua Rice,Ferrite,Neodymium,Samarium
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 168 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 420 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
887 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 145 ครั้ง)