รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
ชุดตรวจสอบสถานภาพห้องเรียนไร้สายเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่าย
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Study the performance of University staff (supporting) employed worker Phetchabun Rajabhat University
นักวิจัย
1. อาจารย์สมคิด ฤทธิ์เนติกุล (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การพัฒนาชุดตรวจสอบสถานภาพห้องเรียนไร้สายเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่าย โดยมีวัถุประสงค์คือเพื่อสร้างชุดตรวจสอบสถานภาพห้องเรียนไร้สายเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายสำหรับตรวจสอบสถานภาพห้องเรียน พัฒนาจากแนวคิดที่ไม่ต้องเดินสำรวจ ซึ่งทำให้เสียเวลามาก อีกทั้งไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยตรงซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ โดยพัฒนาให้มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย คลอบคลุมสภาพแวดล้อมสำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องเรียน เช่น ความสว่าง(หลอดไฟ) อุณหภูมิห้อง(เครื่องปรับอากาศ) ความเคลื่อนไหว(มีคนอยู่หรือผู้บุกรุก) ส่งข้อมูลไร้สายไปยังระบบแสดงผลที่สามารถดูสถานภาพของห้องเรียนทุกห้องที่ติดตั้งชุดตรวจสอบสถานภาพห้องเรียนไร้สายผ่านระบบเครือข่ายได้ทันที ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟน โดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ผลการนำไปทดลองใช้งานสามารถรายงานสถานะภาพของห้องเรียนได้เป็นอย่างดี โดยสามารถตรวจสอบและแสดงผลความผิดปกติของสถานภาพห้องเรียน ตั้งแต่ช่วงเวลา 17.00 น. – 08.00 น. ซึ่งโดยปกติช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่มีการใช้งานห้องเรียน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะของห้องเรียนได้ผ่านทั้งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือ สมาร์ตโฟน โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกันในรูปแบบไร้สายได้Development of Wireless Classroom Monitoring for Status Notification Over Network to check the status of the classroom. Development of concepts that do not have much time to explore and do not directly interfere with the electrical system , which could be dangerous . Development of the device to be small, easy to install, covers Environments of Checking within the classroom , such as light ( bulb ), temperature ( air conditioning) and Activity ( a person or intruder ) . the device Send information wirelessly to a display system that can view the status of every classroom from a computer or Smartphone Without having to tamper with the electrical system in the building. When brought to trial to report the status of the classroom as well . It can Monitor and display Disorders of the classroom at 17:00 am. - 8:00 pm . Normally, such moments are not classroom use. Monitor and display through the entire computer or Smartphone by connecting to the same network in a wireless network. 
คำสำคัญ
สถานสภาพหองเรียน,แจงเตือน,ระบบเครือขาย,Classroom Monitoring,Notification,Network
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 105 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
163 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 79 ครั้ง)