รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The development of problem solving ability for student in Phetchabun Primary Education Service Area.
นักวิจัย
1. อาจารย์ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาไทย
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1 ) พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 2 ) เพื่อประเมินผลการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ วิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 พัฒนากระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน และระยะที่ 2 การประเมินกระบวนการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก จำนวน 3 โรงเรียน นักเรียน 60 คน ผู้วิจัยคัดเลือกสถานศึกษาโดยเจาะจง (Purposive Sampling) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ 1 ) วิเคราะห์การดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนา โดยหาค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวม รายด้านและรายข้อ 2 ) วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาโดยหาค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวม รายด้านและรายข้อ และ 3 ) เปรียบเทียบความผลการทดลอง ก่อน-หลัง ใช้กระบวนการพัฒนา โดยการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัย พบว่า ผลการพัฒนากระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธิการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะที่สำคัญในการคิดแก้ปัญหา และการจัดสภาพการณ์ภายนอกเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา หลังการทดลองใช้กระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์สูงกว่าก่อนการทดลองใช้ทั้งในภาพรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.5 และนักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด


This paper have objective is two aspects: 1) to improve problem solving ability development for student inPhetchabun Primary Education Service Area. and 2) to evaluate the development of problem solving ability development for student in Phetchabun Primary Education Service Area. How to carry out research into two phases, Phase 1 development process of problem solving ability development for student and Phase 2 evaluate the development process. The sample used in this study include school, large, medium, small amounts of three school and students, 60 people were recruited students by purposive sampling to data analysis methods. The statistical using computer software packages include 1) analyze the implementation of the development process, mean ( x̄ ) and standard deviation (S.D.) and overview of the topic and item 2) analyzes satisfaction with the development process, mean ( x̄ ) and standard deviation (S.D.) and overview and list and item. 3) compares the results before -after the development process by t – test.

The results showed that the process of problem solving ability development for student to compose learning by scientific method, a skills to solve problems and external circumstances to promote problem solving. After using the process the problem solving ability higher than before the trial in both the overall and the difference was statistically significant .05 and students were complacency with the process highest level. 
คำสำคัญ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา,problem solving ability
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 93 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 111 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
191 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 59 ครั้ง)