รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The development of student center ability for teacher in Phetchabun Primary Education Service Area.
นักวิจัย
1. อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1 ) เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการกเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 2 ) เพื่อประเมินผลการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ วิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 พัฒนากระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู และระยะที่ 2 การประเมินกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก จำนวน 3 โรงเรียน ครู 30 คน ผู้วิจัยคัดเลือกสถานศึกษาเจาะจง (Purposive Sampling) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ 1 ) วิเคราะห์การดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนา โดยหาค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวม รายด้านและรายข้อ 2 ) วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาโดยหาค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวม รายด้านและรายข้อ 3 ) 3 ) เปรียบเทียบความผลการทดลอง ก่อน-หลัง ใช้กระบวนการพัฒนา โดยการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัย พบว่า ผลการพัฒนากระบนการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู ประกอบด้วย การเตรียมการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง หลังการทดลองใช้กระบวนการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ สูงกว่าการทดลองใช้ทั้งในภาพรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด


This paper have objective is two aspects: 1) to improve of student center ability development for teacher in Phetchabun Primary Education Service Area. and 2) to evaluate the development of student center ability development for teacher in Phetchabun Primary Education Service Area. How to carry out research into two phases, Phase 1 development process of student center ability development for teacher and Phase 2 evaluate the development process. The sample used in this study include school, large, medium, small amounts of three school and teachers, 30 were recruited students by purposive sampling to data analysis methods. The statistical using computer software packages include 1) analyze the implementation of the development process, mean ( x̄ ) and standard deviation (S.D.) and overview of the topic and item 2) analyzes satisfaction with the development process, mean ( x̄ ) and standard deviation (S.D.) and overview and list and item. 3) compares the results before -after the development process by t – test. 

The results showed that the process of student center ability development for teacher to compose preparation for teach, learning management and authentic assessment. After using the process the student center ability for teacher higher than before the trial in both the overall and the difference was statistically significant . 05 and teachers were complacency with the process highest level.
คำสำคัญ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ,student center ability
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 103 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 110 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
195 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 49 ครั้ง)