รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาสารสนเทศมะม่วงน้ำดอกไม้
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The development Mango cv. Num Dok Mai
นักวิจัย
1. อาจารย์ยุภา คำตะพล (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 50 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 50 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ทำการศึกษาปัญหาการค้นหาโรงคัดบรรจุมะม่วงน้ำดอกไม้ หรือลัง ซึ่งปัจจุบันมีโรงรับบรรจุมะม่วงน้ำดอกไม้ยู่หลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีช่วงระยะเวลาการเปิดรับซื้อแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร งานวิจัยนี้จึงทาการพัฒนาแอพพลิเคชันแสดงตำแหน่งโรงคัดบรรจุมะม่วงน้ำดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกตำแหน่งโรงคัดบรรจุมะม่วงน้ำดอกไม้ที่อยู่ใกล้เกษตรกรได้อย่างสะดวก

One of the problems for farmers is to finding the packing house of Mango cv. Nam Dok Mai which has many places and different opening period of times. Therefore, this research aims to develop the Android application for showing the location and direction of packing house of Mango cv. Nam Dok Mai to assist farmers in choosing the most convenient place for them. System usage satisfaction evaluation by 6 samples of farmers. The results of system usage satisfaction is good level. 
คำสำคัญ
สารสนเทศ,มะม่วงน้ำดอกไม้,เส้นทางการขนส่ง,Android,Fruit packing,GIS,Mango,มะม่วง,โรงคัดมะม่วง,แอดดรอยด์,ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 73 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 66 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 10 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
179 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 66 ครั้ง)