รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของชุมชนดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development on Learning Packages Science on the Local wisdom Utilization from Mango CV. Namdokmai Sethong production in Dong Moon Lek Community Mueng Distric Phetchabun Province forPratomsuksa 6 students.
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วรรณศรี (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 90 )
2. อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา (มหาบัณฑิต)
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของชุมชนดงมูลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของชุมชนดงมูลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 โดยเทียบกับเกณฑ์ 80 / 80 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ที่กำหนดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนและเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของชุมชนดงมูลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียน 17 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 3) แบบวัดความพึงพอใจสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1 / E2 และ t-test แบบกำหนดเกณฑ์และ 1-test แบบ dependent

ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ทุกเรื่องเท่ากับ 85.34/85.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของชุมชนดงมูลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ที่กำหนดปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 01


The purposes of this research were to 1) construct and performance the efficiency of a series of learning activities for the Local wisdom Utilization from Mango CV. Namdokmai Sethong production in Dong Moon Lek Community Mueng Distric Phetchabun Province for Pratomsuksa 6 students by comparing with the set criterion score 80/80 2) compare the achievement before and after learning through a series of learning activities for Learning Packages Science on the Local wisdom Utilization from Mango CV. Namdokmai Sethong production in Dong Moon Lek Community Mueng Distric Phetchabun Province for Pratomsuksa 6 students.3) compare the Pratomsuksa 6 students’ attitudes who learned through a series of learning activities. The sample group was one classroom with 17 Pratomsuksa 6 students in Dong Moon Lek School under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1, in the semester 1 of academic year 2015. 

The research instruments for collecting the data were a series of learning activities for the Local wisdom Utilization from Mango CV. Namdokmai Sethong production in Dong Moon Lek Community Mueng Distric Phetchabun Province, the achievement tests and an attitude test. The data was analyzed by mean, standard deviations, E1/E2 one sample t-test and t-test dependent

The results were found as follows: 
The efficiency of every series of the Local wisdom Utilizationfrom Mango CV. Namdokmai Sethong production in Dong Moon Lek Community Mueng Distric Phetchabun Province for Pratomsuksa 6 students.Phetchabun Province were higher than the set criterion score 80/80, the overall mean was 85.34/85.10

1. The comparison of average achievement of Pratomsuksa 6 students in the Science Learning Department, who learned through a series of learning activities for the Local wisdom Utilization from Mango CV. Namdokmai Sethong production in Dong Moon Lek Community Mueng Distric Phetchabun Province was significantly higher than the set criterion score at .01. The posttest achievement ofPratomsuksa 6 students in the Science Learning Department which learned through a series of learning activities for the Local wisdom Utilization from Mango CV. Namdokmai Sethong production in Dong Moon Lek Community Mueng Distric Phetchabun Province was significantly higher than the pretest at .01.The comparison of Pratomsuksa 6 students’ attitudes after learning through a series of Learning Packages Science on Learning Packages Science on the Local wisdom Utilization from Mango CV. Namdokmai Sethong production in Dong Moon Lek Community Mueng Distric Phetchabun Province for Pratomsuksa 6 students.was significantly higher than the attitudes before learning at .01.
คำสำคัญ
ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,ภูมิปัญญาท้องถิ่น,ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์,Learning Packages,Dong Moon Lek Community.
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 107 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 131 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
216 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 55 ครั้ง)