รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
กระบวนการผลิตแบบยั่งยืน : กรณีศึกษา การใช้สารสกัดธรรมชาติเพื่อกระตุ้นการเกิดดอกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development on Learning Packages Science on the Local wisdom Utilization from Mango CV. Namdokmai Sethong production in Dong Moon Lek Community Mueng Distric Phetchabun Province for Pratomsuksa 6 students.
นักวิจัย
1. อาจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 80 )
2. อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีผลิตพืช
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การใช้นํ้ าหมักชีวภาพ เพื่อกระตุ้นการเกิดดอกมะม่วงนํ้ าดอกไม้สีทอง จํานวน 5 สิ่งทดลอง ได้แก่ ชุดควบคุม ฉีดพนนํ ่ ้ าเปล่า, สิ่งทดลองที่ 2 ฮอร์โมนไข่, สิ่งทดลองที่ 3 นํ้ าหมักผลไม้, สิ่งทดลองที่ 4 นํ้ าหมัก บํารุงดอกและผล และ สิ่งทดลองที่ 5 นํ้ าหมักพืช ซึ่งการใช้ฮอร์โมนไข่มีความแตกต่างกนอย ั างมีนัยสําคัญ ่ ทางสถิติกบชุดควบคุม ั ในทุกการทดลอง โดยจํานวนช่อทั้ งหมด ฮอร์โมนไข่มีจํานวนช่อดอกสูงสุดจํานวน ตามด้วย นํ้ าหมักผลไม้ นํ้ าหมัก บํารุงดอกและผล ชุดควบคุม และ นํ้ าหมักพืช ที่ 142.33±18.56, 120.33±10.60, 114±22.07, 110.67±8.50 และ107.67±14.36จํานวนช่อดอก และ เปอร์เซ็นต์ในการออกดอก ซึ่งทุกสิ่งทดลองจะมีความแตกต่างอยางมีนัยสําคัญก ่ บชุดควบคุมแบบเห็นได้ชัดโดยมีค ั ่า ซึ่งฮอร์โมนไข่ให้ ค่าสูงสุด 72.02±1.71 นํ้ าหมัก บํารุงดอกและผล 71.67±0.32 นํ้ าหมักผลไม้ 70.90±0.57 นํ้ าหมักพืช 69.96±0.30 และชุดควบคุม 63.51±5.02 นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยความยาวช่อดอกยังป็ นไปในทิศทางเดียวกนคือ ั ทุกการทดลองมีความแตกต่างกนอย ั างมีนัยสําคัญทางสถิติก ่ บชุดควบคุม โดยมี ั ฮอร์โมนไข่ให้ค่าสูงสุด 30.4±2.50 ตามด้วยนํ้ าหมักผลไม้ 30.13±3.78 นํ้ าหมัก บํารุงดอกและผล 30.07±3.91 นํ้ าหมักพืช 29.07±4.33 และ ชุดควบคุม 22.47±1.96และค่าเฉลี่ยความกว้างของช่อดอก พบวา สูตร ่ ฮอร์โมนไข่และนํ้ าหมักผลไม้ที่ 14.6±2.64และ 14.8±2.62 ไม่มีค่าแตกต่างกนกั บ ั นํ้ าหมัก บํารุงดอกและผล 13.53±1.30 และ นํ้ าหมักพืช 13.13±2.92 แต่แตกต่างกบชุดควบคุ ั ม ที่มีค่าเฉลี่ย 12.47±3.07


Using natural extracts to stimulate flowering Mango five treatments including control by spraying water, treatment of the two hormones eggs, treatment at three fermented fruit, treatments at four-fermentation maintenance flowers. and what temptation 5-fermentation plant hormone which eggs are significantly different statistically control. In all experiments The total number of bouquets Eggs have the highest number of inflorescences hormone. Followed by fermented fruit juice, yeast and fermentation control flowering and fruit plants. 142.33 ? 18.56, 120.33 ? 10.60, 114 ? 22.07, 110.67 ? 8.50 and 107.67 ? 14.36 Number of flowers, and the percentage of flowering, which all try to have a different significance with the control, apparently by value. This hormone eggs Maximum 72.02 ? 1.71 fermented nourishing flowers and 71.67 ? 0.32 fermented fruit 70.90 ? 0.57 fermented crops 69.96 ? 0.30 and controls 63.51 ? 5.02 Moreover, the average length of inflorescence also activates the. the direction is the same for all trials have varied significantly with statistical control. The hormone eggs to the maximum 30.4 ? 2.50 with fermented fruits 30.13 ? 3.78 fermented nourishing flowers and 30.07 ? 3.91 fermented crops 29.07 ? 4.33 and controls 22.47 ? 1.96 and an average width of flowers found. hormone egg recipes And fermented fruit 14.6 ? 2.64 and 14.8 ? 2.62 no different, with yeast, water, flowers and fruits 13.53 ? 1.30 and 13.13 ? 2.92 fermented plants, but the difference with the control. With an average of 12.47 ? 3.07
คำสำคัญ
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง,ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์,สารสกัดธรรมชาติ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 106 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
265 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 58  (โหลด : 67 ครั้ง)