รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
การเรียนการสอน
ชื่อโครงการวิจัย
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ผิดพลาดของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
An Analysis of the Problems and Causes of Errors in Spoken in Spoken English: A Case Study of The English Major Students
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการออกเสียง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ผิดพลาดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาศึกษาผลกระทบของภาษาแรกไปสู่ภาษาต่างประเทศและเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 28 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบเพื่อศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการออกเสียง และโปรแกรม Speech Analyzer โดยอ่านภาพซึ่งแสดงผลแบบแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการหักเหของแสง (spectrogram) เสียง /p, t, k, b, d, g/ จำนวน 60 คำ

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาร้อยละ 40 มีปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษ และเมื่อพิจารณารายเสียงพบว่า เสียงที่เป็นปัญหาในการออกเสียงมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละของนักศึกษา ออกเสียงไม่ถูกต้อง คือเสียง [p] และ [g] คิดเป็นร้อยละ 57 ลองลงมาคือเสียง [k] คิดเป็นร้อยละ 43 ส่วนเสียงที่นักศึกษาออกเสียงได้ถูกต้องมากที่สุดคือเสียง [t] คิดเป็นร้อยละ 82 ลองลงมาคือ เสียง [b] คิดเป็นร้อยละ 70


This is a study of the pronunciation of English Final sound on the stop consonants /p, t, k, b, d, k, g / by the 2nd year English Major students. The goals of the study are to find whether or not L1(Thai) has any influence over the learning of L2 (English) so that this research could use as a tool to develop English teaching technic in the future.

This study emphasizes the importance of the phonological rules in English with respect to stop consonants in final position in learning English as a foreign language. The subject group is students who are studying English as their second language. There are 28 students in total. The proper understanding of the phonological contrasts between English and Thai will facilitate the learning of English by the 2nd year English Major students.

The tool of this research is the Speech Analyzer program. This program will read the sounds of the subjects by spectrogram on the stop consonants /p, t, k, b, d, k, g / for 60 tokens. 

The results show that students were weak on pronounce [p] and [g] good for the final sound which is 57% and then [k] sound for 43%. The subject could pronounce [t] sound well, which is 82% and then [b] sound for 70%. 
คำสำคัญ
การออกเสียงภาษาอังกฤษ,Errors in Spoken English
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 113 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 161 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 4 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
269 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2557  (โหลด : 54 ครั้ง)