รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พิจารณาผ่าน วช.
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Study and Development of Packaging for the Environment From Local wisdom for Phetchabun OTOP
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อ ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ดําเนินการวิจัยโดยศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ หาแนวทาง ออกแบบและพัฒนาและการทดสอบบรรจุภัณฑ์
 
ผลของการวิเคราะห์แบบบรรจุภัณฑ์ จากรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่ จากธรรมชาติคือใบกล้วยหรือใบตอง และใบไม้ชนิดต่างๆ ใช้ห่อแล้วกลัดด้วยไม้กลัดที่ทําจาก ทางมะพร้าวหรือตอกที่ทําจากไม้ไผ่เนื่องจากกล้วยและต้นมะพร้าวเป็นพืชพื้นบ้านที่สามารถปลูกใน บริเวณบ้านได้ แต่ก็มีบางส่วนที่มีพัฒนาการโดยให้วัสดุอื่นแทนในการลัดหรือกลัดให้แน่น เช่น ลวด เย็บและเชือกไนลอน ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าบรรจุภัณฑ์อาหาร จํานวน 10 ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มจํานวน 1 ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายจํานวน 10 ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ของใช้ของตกแต่งจํานวน 8 ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช้อาหารจํานวน 1 ผลิตภัณฑ์ ทดสอบประสิทธิภาพความต้านทานแรงดันทะลุ ชิ้นทดสอบวัสดุ กระดาษแข็ง 120 แกรม ภาวการณ์ทดสอบที่อุณหภูมิ27 + 1 0 ซ. ที่ความชื้นสัมพัทธ์65 + 2 % ค่าเฉลี่ย 4.75 กิโลกรัมต่อ ตารางเซนติเมตร (kg/cm)


The purposes of this research were : 1) to find out of the Local wisdom packaging in Phetchabun, 2) to design and development for green packaging OTOP Phetchabun products from local knowledge, 3) innovative of green packaging According to international standards.

The results of the analysis of the Local wisdom packaging in Phetchabun. Most of the packaging from banana leaves, banana leaves and other foliage for pack and pinned with a skewer made of Petioles of coconut or sheaf by bamboo pegs. Due to banana and coconut trees are native plants that can be grown around the house. It has some use the material for sheaf and pinned tightly by staples and nylon. The research was carried out with the packaging design for sampling of OTOP Phetchabun products of 10 packaging food products: packaging for beverage 1 product, packaging of textiles and Clothing 10 product, packaging of the decoration 8 product and packaging Herb that not food 1 product. Efficacy test for penetration resistance. Specimens is 120gsm cardboard, temperature 27 ± 1 0 C at a relative humidity 65 ± 2% average of 4.75 kilograms per square centimeter (kg / cm).
คำสำคัญ
การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP,จังหวัดเพชรบูรณ์,ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 291 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 283 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
550 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 57  (โหลด : 89 ครั้ง)