รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พิจารณาผ่าน วช.
ชื่อโครงการวิจัย
การผลิตขนมขบเคี้ยวจากบัวบกเพื่อส่งเสริมการบริโภคบัวบกในเด็ก
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Production of Snack from Asiatic Pennywort (Centella asiatica (L.) Urban) to Consumed Promotion for Childhood
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาสินี ดีปัญญา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตขนมขบเคี้ยวจากบัวบกเพื่อส่งเสริมการบริโภคในเด็กพบว่า สัดส่วนที่เหมาะสมของปลายข้าวหอมมะลิต่อแป้งมันสำปะหลังในการผลิตขนมขบเคี้ยวคือ 70:30 ผสมนําใบบัวบกความเข้มข้น ร้อยละ 30 จํานวน 2 เท่าของปริมาณแป้ง นึ่งที่อุณหภูมิ 100 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที รีดเป็นแผ่นหนา 0.3 มิลลิเมตร ตัดขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร นําแช่ เย็น 6 ชั่วโมง นําไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง นําไปทอดที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที ผสมผงปรุงรสสาหร่ายโนริ ร้อยละ 15 กับบัวบกผง ร้อยละ 1 ทําการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์พบว่าค่าสี L* a* และ b* เท่ากับ 38.76, 1.00 และ 19.78 ตามลําดับ ค่า aw เท่ากับ 0.42 ความชื้น เถ้า โปรตีน ไขมัน เส้นใยหยาบและ คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ) 3.54, 3.83, 4.55, 17.67 1.74 และ 68.67 ตามลําดับ ปริมาณ เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดและยีสต์ รา < 10 โคโลนีต่อกรัม โคลิฟอร์ม < 3 โคโลนีต่อกรัม ทําการเก็บ รักษาผลิตภัณฑ์ในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าค่าTBA และ aw มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 


This research aims to produce a snack from the asiatic to promote consumption in children found that the proportion of jasmine rice with cassava flour in the production of snack mix is 70:30 with asiatic water concentration of 30 percent at 2 time on the stem at 100 ° C for 30 minutes, rolled into a sheet thickness of 0.3 mm cut size 2.5 x 3 cm to refrigerate 6 hours to bake at 60 ° C for 6 h deep-fat frying at 200 ° C for 30 seconds. Mix the nori powder 15 percent, asiatic pennywort powder 1 percent, to analyze the physical quality, chemicals and microorganisms found that the color L * a * and b * were 38.76, 1.00 and 19.78 respectively aw, was 0.42 moisture, ash, protein, fat, fiber and carbohydrates (per cent) 3.54, 3.83, 4.55, 17.67 1.74 and 68.67 respectively, total microbial counts, Yeast and mold <10 CFU/g products were stored in bags, aluminum foil for 8 weeks TBA and aw are likely to increase
คำสำคัญ
ขนมขบเคี้ยว,บัวบก,snack,asiatic
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 112 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 116 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 4 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
226 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 57  (โหลด : 67 ครั้ง)