รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พิจารณาผ่าน วช.
ชื่อโครงการวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตบัวบกปลอดสารพิษสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Production Technology of Pesticide-Free Asiatic Pennywort (Centella asiatica (L.) Urban) for Health Food Products
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีผลิตพืช
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการผลิตบัวบกแบบไฮโดรโปนิกส์ที่ปลอดภัยจาก สารพิษ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและการบรรจุหีบห่อ ดําเนินการวิจัยทั้งวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง ทดลอง พบว่า การผลิตบัวบกสามารถทําได้ทั้งในสภาพกลางแจ้งและพรางแสง แต่สภาพกลางแจ้งให้ จํานวนไหลสะสมมากกว่า การใช้พีทมอสเป็นวัสดุปลูกแทนดินเหมาะการเจริญเติบโตของบัวบกที่สุด และน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือนและน้ำหมักฮอร์โมนไข่สามารถใช้ร่วมกับสารละลายมาตรฐานใน การปลูกบัวบกแบบไฮโดรโปนิกส์ได้
 
สําหรับการเก็บรักษาและการบรรจุหีบห่อบัวบกสด อุณหภูมิและการตัดแต่งมีผลต่ออายุการเก็บ รักษาบัวบก โดยการเก็บรักษาบัวบกที่อุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียสด้วยน้ำแข็งบดมีความเหมาะสมกว่าที่ อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถทําให้อายุเก็บรักษาได้ 24 วัน ส่วนการตัดแต่งบัวบกแบบตัดราก มีการสูญเสียน้ำหนักน้อยกว่าแบบทั้งต้น อย่างไรก็ตาม ถุงพลาสติกทั้งแบบถุงเย็น (LDPE) และถุงร้อน (PP) ให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ


The purposes of this research were to study the patterns of pesticide free Asiatic pennywort hydroponics production, harvesting, storage and packaging. This study was conducted by a qualitative research and an experimental research. Results of the research revealed that Asiatic pennywort production could be achieved both in the outdoor and shading, but the outdoor affected more accumulate runner. The utility of peat moss as soilless medium was the best suitable for Asiatic pennywort growth. And bio-extract from vermin-compost and bio-extract from egg hormone could be used with standard solution for Asiatic pennywort hydroponics growing.

For storage and packaging of fresh Asiatic pennywort, temperature and trimming affected to shelf life of Asiatic pennywort. Keeping at the temperature 1 degree Celsius with crushed ice was more suitable than 10 degree Celsius, which a shelf life of 24 days. Trimming of Asiatic pennywort with root cutting has less lost weight than its whole stalks. However plastic bags both LDPE and PP plastic bags were not statistically different. 
คำสำคัญ
บัวบก,การผลิต,ปลอดสารพิษ,Asiatic pennywort (Centella asiatica (L.) Urban),production,pesticide-free
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 101 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 92 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
215 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 57  (โหลด : 55 ครั้ง)