รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พิจารณาผ่าน วช.
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพการผลิตเชื่อมโยงการตลาดสินค้า "ข้าวไร่ลืมผัว" ในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์วิไลพร ปองเพียร (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมนวล พรหมบุญ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เคมี
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต “ข้าวไร่ลืมผิว” ในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อการแข่งขันและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเพิ่มมูลค้า “ข้าวไร่ลืมผัว”ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เวชสำอาง สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือวิจัย คือแบบสัมภาษณ์การเสวนากลุ่มของการจัดเวทีชุมชุม และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย ประชากร คือ กลุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าวไร่ลืมผัว อำเภอเขาข้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน3กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการผลิต “-ข้าวไร่ลืมผัว”ในเกษตรอินทรีย์ มีแนวทางในการผลิตการผลิตข้าวอินทรีย์ ที่อาศัยระบบนิเวศทางการเกษตรของชุมชน มีการเพิ่มอินทรียวัตถุต่างๆ ให้แก่ดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ที่อาศัยระบบนิเวศ ซึ่งต้องไม่ส่งส่งผลต่อระบบนิเวศของแปลงข้าว และมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมีและมลพิษต่างๆ รวมไปถึงการแปรรูปที่ต้องใช้เฉพาะวิธีทางชีวภาพ และกายยาภาพเท่านั้น โดยการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบอินทรีย์ เกษตรกรจะได้รับการอนุญาตให้ใช้ตราอินทรีย์นั้น จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำเกษตรอินทรีย์ อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา12 เดือน การเพิ่มมูลค่า “ข้าวไร่ลืมผัว” ด้านการผลิตภัณฑ์เวชสำอาง จำนวน5ชนิด ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีพบว่าเป็นไปตาเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และจากการประเมินความประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้ พบว่า ความชอบโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ใช้ยอมรับ และได้ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากผลงานวิจัยนำไปทำผลิตภัณฑ์และการเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมต่างๆ การติดตามนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างรูปธรรม ซึ่งจากการวิจัยมีการนำไปทำผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพข้างฮางงอก “ข้าวไร่ลืมผัว”จำหน่ายในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวีดพิจิตร การนำไปเสริมธุรกิจโฮมสเตย์ของชุมชน มีการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพข้าวฮางงอกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และการนำไปจัดกิจกกรมบริการวิชาการแก่ชุมชน นับได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพฮางงอก และเวชสำอาง “ข้าวไร่ลืมผัว”และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชุมอย่างยั่งยืน


This research aims to development the production process for" Lampua Purple Sticky Rice " in organic farming for competition and self-sustaining crop to add value. " Lampua Purple Sticky Rice" health food products and cosmeceutical products for sustainable economic development in Phetchabun Province and to manage marketing "Lampua Purple Sticky Rice" to sustainable business practices for Phetchabun Province. The research process Participatory Action Research. The instrument used for this research is interviews and discussion groups organized via community forum and the data being analyzed and findings summarized. The population of the 3 groups of growers "Lampua Purple Sticky Rice" in Khao Kho, Phetchabun Province. The research found that the concepts for organic rice production. The importance concept of organic rice production is to operate the farm with consideration of the ecology of the particular community. The aspect of plant nutrition management and the organic material used usually to be added to the rice field. With respect to pest control, prevention strategy along with ecology consideration was preferred rather than eradicating. The important point for organic rice production was to have the elimination of chemical contamination. In aspect of product transforming, only biological and physical processes were allowed for organic rice transforming. The success of changing from mainstream rice producing into organic rice planting was also depending on the knowledge, understanding, farmer confident, funds, production factors and the capacity of the farm as well as the farmers’ household economy. However, it would take 12 months to change from mainstream rice production into organic rice production method. 

The added value of "Lampua Purple Sticky Rice" is by the production 7 types of health food product of germinated brown rice and 5 type of cosmeceuticals. The health food products have quality similar to Thai community product standards. The sensory satisfaction of all these products were tested with the value as like or very much like as all cosmeceuticals products that were tested. Physical and chemical properties found to be agreeable to community standard. The evaluation of satisfaction from 30 users were found to moderate satisfaction and be acceptable. The organizing workshop on making Health food product of germinated brown rice and cosmeceuticals of “Lampua Purple Sticky Rice” was presented to the target people in the economic community and also this knowledge was shared in related rice product conference. Furthermore, the product Health food germinated brown rice “Lampua Purple Sticky Rice” was distributed around Phetchabun Province and Phichit Province. That a as applying to the homestay business community. Finally, the Health food product of this rice was listed as a OTOP products and was the goal of this research to value-added to Lampua Purple Sticky Rice for Sustainable Development of Community Economy in, Phetchabun Province. 
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 161 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
335 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 57  (โหลด : 58 ครั้ง)