รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2556
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พิจารณาผ่าน วช.
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนในการปฏิรูปการศึกษาของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Evaluation and Measurement Potentiality Development to Enhance Students’s Learning in Education Reformation of the Teachers in Teaching Experience Training Network Schools of Faculty of Education.
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แขก บุญมาทัน (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ จัดการเรียนรู้ ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพ นำเสนอ ถ่ายทอดนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายด้านการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 1.เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์โดยดำเนินการกับครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์จำนวน 57 คนจากโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก จำนวน 8 คนโรงเรียนบ้านท่ากกตาล จำนวน 19 คนและโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) จำนวน 30 คน ประกอบด้วย 4 กิจกรรมดังนี้ 1.การสัมภาษณ์เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ เรื่อง ศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ทั้งในและนอกเวลาราชการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา 2.การสังเคราะห์เอกสาร เอกสารที่สังเคราะห์ เป็นเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ที่ได้ดำเนินการแล้ว เช่น แบบทดสอบทั้งรายชั่วโมง กลางภาคและปลายภาคแบบสังเกต และแบบวัดผลอื่น ๆ ทั้งที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ของครู เครื่องมือที่ใช้ในการสังเคราะห์เอกสาร เป็นแบบบันทึกผลการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของครู มีค่า IOC. อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา 3.การจัดการความรู้ด้านการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบใบงานและกิจกรรมการจัดการความรู้โดยใช้เทคนิคเล่าเรื่อง : แนวทางการปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มีค่า IOC. อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการจัดความรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา 4.การประเมินตนเองของโรงเรียนด้านการวัดและประเมินผล เครื่องมือคือ แบบประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน มีค่า IOC.อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการจัดการความรู้ วิเคราะห์โดยทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 2.พัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล การประชุมนำเสนอผลการศักยภาพด้านการวัดและประเมินและการประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติที่ดี โดยดำเนินการกับครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ จำนวน 57 คน จากโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก จำนวน 8 คน โรงเรียนบ้านท่ากกตาล จำนวน 19 คน และโรงเรียนเทศบาล3(ชาญวิทยา) จำนวน30คน ประกอบด้วยกิจกรรม2กิจกรรมดังนี้ 1.การศึกษาดูงาน สถานศึกษาดูงานคือโรงเรียนบ้านป่าม่วง ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาดูงานคือ แบบสรุปความรู้จากการศึกษาดูงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการสรุปอุปนัย 2.อบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และจัดทำชิ้นงานด้านการวัดและประเมินผล เครื่องที่ใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งประยุกต์มาจากรายงานการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยในปี 2555 การวิจัยในขั้นตอนนี้ใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาด้านศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลของครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิเคราะห์ค่าความถี่และค่าร้อยละของความรู้ และชิ้นงานที่เกี่ยวข้อง 3.การประชุมนำเสนอผลการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบทดสอบ ชิ้นงานนักเรียน ฯลฯ วิธีการดำเนินการวิจัยใช้อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอชิ้นงานที่เกิดจากการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและการประเมินผลของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาตร์วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่และค่าร้อยละของชิ้นงาน 4.การประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติที่ดี เครื่องมือที่ใช้ เป็นใบงานและกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยใช้เทคนิคเล่าเรื่อง : แนวทางการปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มีค่า IOC. อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการการจัดความรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูล โดยทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอนวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์สู่สถานศึกษาและสาธารณะชน ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นครูจากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ โรงเรียนและสถานศึกษาที่สนใจ จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนนี้เป็นแบประเมินผลการนำเสนอนวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผล มีค่า IOC. อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมด้านการวัดและประเมิน และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 4.การประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการวัดและการประเมินผลของโรงเรียน/สถานศึกษาและเครือข่ายด้านการวัดและประเมินผลเพื่อสร้างเครือข่าย พัฒนาด้านการวัดและประเมินผลของผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ โรงเรียนและสถานศึกษที่น่าสนใจ จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบตกลงความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผลการวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบตกลงความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผล
 
สรุปผลการวิจัย
1. ศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาตร์ อยู่ในระดับน้อย
2. แนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการวัดและประเมินผล คือ การพัฒนาคลังข้อสอบ ส่วนนวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผล คือการประเมินผลจากโครงงาน
3. ครูส่วนใหญ่ในแต่ละโรงเรียนมีพฤติกรรมและการกระทำด้านการวัดและประเมินผลเป็นไปในทางเดียวกัน คือ การวัดและประเมินผลโดยการใช้แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ3-5ตัวเลือก มีการประเมินด้วยทักษะ และการทำแบบฝึกหัด
4. การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลเพื่อการประเมินปฏิรูปการศึกษาของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ พบว่า ครูมีเวลาเข้าฝึกอบรม 100% มีความรู้สามารถสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและความรู้ความเข้าใจในการสร้างคลังข้อสอบ
5. ครู 100% นำเสนอแบบทดสอบปรนัย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบโดยเรียกเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ว่า แบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก โดยใช้หลักสูตรเป็นฐาน
6. การถ่ายทอดนวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์สู่สถานศึกษาและสาธารณะชน พบว่า ผลการประเมินการนำเสนอนวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก
7. การสร้างเครือข่ายด้านการวัดและประเมินผลครู พบว่า มีเครือข่ายด้านการวัดและประเมินผลจำนวน 9 โรงเรียน


The purpose of this study is to analyze potentiality, manage knowledge, study and exchange innovation, develop potentiality, present and transfer innovation and, create networks of evaluation and measurement of the teachers in the Teaching Experience Training Network Schools of Faculty of Education. The research is implemented into 4 steps as follows: Step 1 is to analyze the potentiality of the evaluation and measurement, manage knowledge, study and exchange the innovation of the evaluation and measurement of the teachers in the teaching experience training network schools of Faculty of Education. The participants are 57 teachers from teaching experience training network schools of Faculty of Education, 8 from Ban Dongmoonlek School, 19 from Ban Thakoktarn, and 30 teachers from Thesabarn 3 (Charnwittaya) School. Step 1 comprises of 4 activities: 1. Interview. The tool used in this activity is the interview questionnaire about the potentiality of the evaluation and measurement of the teachers in teaching experience training network schools of Faculty of Education. The mean is around 0.80 -1.00. The researcher and the assistants interviewed the teachers in the teaching experience training network schools of Faculty of Education during and after office hours, then analyzed the retrieved data by analyzing and synthesizing the information. 2. Document synthesis. The synthesized document is the used document of the evaluation and measurement of the teachers in the teaching experience training network schools of Faculty of Education such as quizzes of each lesson, mid- term and final tests, observation forms and other evaluation forms which are and are not in the lesson plans of the teachers. The tool used to synthesize the document is the record forms of synthesis outcome of the document about the evaluation and measurement of the teachers of which the IOC value is between 0.80-1.00. The retrieved data is analyzed by analyzing and synthesizing the information. 3.Knowledge management of evaluation and measurement. The tool is worksheets and knowledge management activities by using telling story techniques: Effective approaches and innovation of evaluation and measurement of the teachers in the teaching experience training schools of Faculty of Education. The IOC value is from 0.80-1.00. The data is collected by using knowledge management technique of telling stories. The retrieved data is analyzed by analyzing and synthesizing the information. 4. SelfEvaluation of schools about the evaluation and measurement. The tool is selfevaluation form about the evaluation and measurement of students’ learning performance. The IOC value is from 0.80-1.00. The data is collected by using knowledge management. The retrieved data is analyzed by analyzing and synthesizing the information. Step 2 is the development of the potentiality of evaluation and measurement, and organize the meetings to present potentiality development outcome of evaluation and measurement and the meetings to evaluate effective performance. The participants are 57 teachers from the teaching experience training network schools of Faculty of Education, 8 from Ban Dongmoonlek School, 19 from Ban Thakoktarn, and 30 teachers from Thesabarn 3 (Charnwittaya) School. There are 2 activities in this step: 1. Field study. The study field is Ban Pamoang School, Thapon Sub-District, Muang District, Phetchabun Province. The tool used in the field study is the summary form of the knowledge gained from the field study. The retrieved data is analyzed by inductive conclusion. 2. Training Courses to develop knowledge and operation skills and make evaluation and measurement material. The tool is evaluation and measurement training course applied from the research entitled Training Course Development concerning the evaluation and measurement of learning performance implemented by the current researcher in 2012. In this process, the study uses a workshop training course to develop the evaluation and measurement potentiality of the teachers in the teaching experience training network school of Faculty of Education. The raw data is analyzed by analyzing frequency and percentage of knowledge and relevant material. 3. The presentation meetings of potentiality development of evaluation and measurement. The tool is examination, students’ work etc. The study uses workshop training courses as an approach to present the material derived from potentiality development of evaluation and measurement of the teachers in the teaching experience training schools of Faculty of Education. The retrieved data is analyzed by analyzing the frequency and percentage of material. 4. Effective performance evaluation meeting. The tool is knowledge management worksheets and activities using telling story techniques: Effective approaches and innovation of evaluation and measurement of the teachers in the teaching experience training schools of Faculty of Education. The IOC value is from 0.80-1.00. The data is collected by knowledge management technique of telling stories. The raw data is analyzed by analyzing and synthesizing information. Step 3 is workshop meetings and presentations of innovation concerning evaluation and measurement in various academic symposiums in order to transfer the innovation of evaluation and measurement of the teachers in the teaching experience training schools of Faculty of Education to other education establishments and the public. 200 participants of the meetings are the teachers from the teaching experience training schools of Faculty of Education, and the teachers from other interested schools and education establishments. The tool used in this step is an evaluation form of the presentation of innovation of evaluation and measurement. The IOC value is from 0.80-1.00. In this process, the workshop meetings are held to present the innovation of educational performance evaluation and measurement. The researcher and the assistants collected the data by distributing the evaluation forms of the presentation of innovation of evaluation and measurement and gathering the data by themselves. The retrieved data is analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation. Step 4 the meeting to make an agreement and cooperation in evaluation and measurement to create networks of evaluation and measurement development for schools/education establishments and evaluation and measurement networks of the Faculty of Education. 200 participants of the meeting are schools and education establishments that are the directors and teachers from the teaching experience training network schools of the Faculty of Education, other schools and education establishments that are interested in this issue. This process is a workshop meeting to present the innovation of educational performance evaluation and measurement. The data is collected by distributing agreement form of cooperation of evaluation and measurement.

Conclusion of the study
1. The potentiality of evaluation and measurement of the teachers in the teaching experience training network schools is in the low level. 
2. Effective approaches about evaluation and measurement is the development of the collection of examination. The innovation of evaluation and measurement is the measurement from projects.
3. Most teachers in each school share common behaviors and actions about evaluation and measurement that are the evaluation and measurement using same kinds of multiple choice examinations with 3-5 choices, skill tests and doing exercises.
4. The potentiality development of the evaluation and measurement for education reformation of the teachers in the teaching experience training network schools of Faculty of Education reveals that the teachers have time to participate in training courses 100%, have knowledge and are capable of making and finding evaluation and measurement tools with good quality based on curriculum and understanding to create collections of examinations.
5. 100% of the teachers provide multiple-choice tests regarding to learning contents of which they are in charge by naming the learning performance evaluation tools as the effective 4-choice examinations based on curriculum.
6. Transferring the innovation of the evaluation and measurement of the teachers in the teaching experience training network schools of the Faculty of Education to other education establishments and the public reveals that the outcome of the presentation evaluation of the innovation concerning the evaluation and measurement is in the high level.
7. The creation of networks of evaluation and measurement of teachers found that in 9 schools there were evaluation and measurement networks.
คำสำคัญ
การพัฒนาศักยภาพ,การวัดและประเมินผล,ยกระดับการเรียนรู้,นักเรียน,การปฏิรูปการศึกษา,โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู,คณะครุศาสตร์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 86 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 104 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
197 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 56  (โหลด : 36 ครั้ง)