รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2555
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สกอ.
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาความต้องการมะขามเปรี้ยวเพื่อการแปรรูปและพัฒนาเทคนิควิธีการต่อยอดที่มีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองแบ่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
A study of sour tamarind’s demand for processing and development of effective grafting technique with the involvement of farmer in Muengbang village, Wangban tambol, Lomkao district, hetchabun.
นักวิจัย
1. นายเทพ เพียมะลัง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สนามชัยสกุล (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
งานห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร
อื่น ๆ ()
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1 เพื่อศึกษาพันธุ์มะขามเปรี้ยวที่เกษตรกรนิยมปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 เพื่อศึกษาความต้องการมะขามเปรี้ยว 3 เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการต่อยอดมะขามเปรี้ยว แบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรบ้านเหมืองแบ่งโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ประกอบการโรงงานแช่อิ่มทั้งหมด 8 รายเกษตรกรผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวจำนวน 67 รายและพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อมะขามเปรี้ยวดิบจำนวน 39 รายประชากรทั้งหมดในหมู่บ้านเหมืองแบ่งและบ้านขี้นาคตำบลวังบาลอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการวิจัยพบว่า
1. ความต้องการมะขามเปรี้ยวสำหรับแช่อิ่มของโรงงานแช่อิ่มในเขตอำเภอหล่มเก่า 2554 มีทั้งหมด 8 รายผลิตมะขามหวานแช่อิ่มทั้งหมด 710 ตันปริมาณที่สามารถผลิตเพิ่มได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของท้องตลาดราคาขายส่งเฉลี่ยกิโลกรัมละ 87.5 บาทด้านต้นทุนพบปัญหาคือค่าน้ำตาลและแรงงานสูงมากส่วนปริมาณประสิทธิภาะค้าคนกลางทั้งหมด 39 รายต้องการรวม 1,165 ตันมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวคุณลักษณะที่ต้องการคือสัตว์ตรงเพราะปอกเปลือกง่ายและแกะเมล็ดง่ายฝักยาวใหญ่
 
2. ปริมาณมะขามเตี้ยที่เกษตรกรบ้านเหมืองแบ่งและบ้านที่น่าปลูกทั้งหมด 12,315 ต้นอายุ 1-7 ปี ผลผลิตที่ได้ในปี 2554 จำนวน 105.8 ตัน ผลผลิตสูงสุดที่คาดว่าจะได้คือ 4310 ตันราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาทพันธุ์ที่นิยมปลูกคือพันธุ์มะขามเปรี้ยวอยากมีลักษณะของฝากโค้งเล็กน้อย
 
3. เทคนิควิธีการต่อยอดมะขามที่เกษตรกรเคยทำคือการต่อยอดแบบเสียบเปลือกโดยตัดกิ่งพันธุ์ดีมาเสียบกิ่งมะขามที่ต้องการเปลี่ยนยอดวิธีนี้ได้ผลไม่เกิน 20% วิธีที่ได้ผลดีคือ วิธีที่ได้ผลดีก็คือการ วิธีที่ได้ผลดีก็คือ การทาบกิ่งกับกับต้นที่ต้องการเปลี่ยนยอดซึ่งทำได้ง่ายและประหยัดเวลาได้ผลมากถึง 90%


This research is to study qualitative and quantitative demand of raw and ripe sour tamarind; preferred variety of sour tamarind and their strength and weakness; and effective grafting technique for sour tamarind tree by involvement of farmer at Mueng bang village. This research employed method of interview, group discussion and involving observation to gather information from 8 sweetened tamarind factories, 67 tamarind farmer and 39 middle-man merchants. The target group was composed of population in Muengbang and Keenak village, Wanban tumbol, Lomkao district, Phetchabun.

The results are following:
1) The demand of sour tamarind of 8 factories in 2011 was 710 ton. The processing capability can be increased depending on market demand. The sweetened tamarind’s selling price is 87.5 baht/kilogram. The major obstacles are increasing of labour cost and sugar cost. The raw fruit demand of middle-man merchants is 1,165 ton/year. This can be double. The preferred properties of fruit are big fruit because having high weight and straight fruit because it can be easier peeled and deseeded.

2) The productivity of 12,315 sour tamarind tress in Muengbang and Keenak village which were from 1 to 7 years old was 105.8 ton in 2011. The expected highest capacity when those trees surpass 10 years old is 4310 ton/year. The raw tamarind price is 10 baht/kilogram on average. The preferred variety among farmer is less curved giant sour tamarind. 

3) The grafting technique which has been used by farmer is wedge grafting. However, the success rate is less than 20 percent. This study showed that using approach grafting with grafted-before approaching tree is easier, time-saver and have success rate at 90 percent. 
คำสำคัญ
การศึกษาความต้องการ,มะขามเปรี้ยว,การแปรรูป,พัฒนาเทคนิควิธีการต่อยอด,กลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองแบ่ง,ตำบลวังบาล,อำเภอหล่มเก่า,จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 70 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 983 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
171 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุน 2555  (โหลด : 42 ครั้ง)