รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
--
ปีงบประมาณ
2555
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
การเรียนการสอน
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาจิตวิทยาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์วิชญาพร อ่อนปุย (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
--
หลักสูตร
--
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2555  (โหลด : 16 ครั้ง)