รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2555
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทั่วไป
ชื่อโครงการวิจัย
การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนสูงและต่ำของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
A Discriminant analysis of factors influencing grade point averages of Phetchabun Rajabhat Universitys students with high and low GPA
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการของนักศึกษา และสมการจำแนกประเภทในการคาดคะเนความเป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีผลการเรียนสูงหรือกลุ่มที่มีผลการเรียนต่ำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ที่กำลังเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 236 คน ประกอบด้วย นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.40-4.00 จำนวน 119 คน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.60-2.00 จำนวน117 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามจำนวน 8 ฉบับประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ปัจจัยด้านนิสัยในการเรียน เจตคติต่อการเรียน ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ ปัจจัยด้านคุณภาพด้านการสอนของอาจารย์ ปัจจัยด้านการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ปัจจัยด้านการสนับสนุนของครอบครัว และปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์จำแนกประเภท (Discriminant Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise Method)
 
ผลวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มีผลต่อการเรียนสูงและต่ำ คือ นิสัยในการเรียน และ เวลาที่ใช้ศึกษาค้นคว้า
2. ปัจจัยที่สามารถจำแนกประเภทนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงและต่ำ มี 2 ตัวแปร ได้แก่ นิสัยการเรียนและเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยตัวแปรทั้งสองตัวแปร สามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของกลุ่มนักศึกษาที่มีการเรียนสูงได้ถูกต้องร้อยละ 85.70 กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำได้ถูกต้องร้อยละ 88.90 และสามารถพยากรณ์ทั้งสองกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 87.30
3. สมการจำแนกประเภท ในรูปคะแนนดิบและมาตราฐาน สมการแสดงได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y= -5.862+1.415(นิสัยในการเรียน) + -0.020 (เวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า)

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตราฐาน
Z= 0.752 (นิสัยในการเรียน) + 0.569 (เวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า)The purposes of this research were to conduct a discriminant analysis of factors influencing student’s grade and to construct a discriminant equation of reckoning membership of a group with high grades or a group with low grades. The sample consisted of 236 second-year third-year and fourth year students who were enrolled in the regular four-year undergraduate degree program at Phetchabun Rajabhat University in the first semester of academic year 2012, obtained using stratified random sampling technique. Only the students with accumulative grade point averages of 3.40 – 4.00 and 1.60 - 2.00 in the second semester of the academic year 2012 were screened for this study. The research instrument were 8 questionnaires : time for independent study, study habits, attitude toward learning, achievement motivation, quality teaching of teacher, the support of the university towards learning, support of parents and relationships in a group of friends. Data analysis was performed using stepwise discriminant analysis. 

The results of the research were as follows :
1. The factors influencing the students high grades and low grades were study habits and time for independent study.
2. The factors which could discriminate the students with high grades and low grades comprised these 2 variables : study habits (X2) and time for independent study (X1). The variable was able to predict correctly 85.70 % of students with high grades, 88.90 % of students with low grades and 87.30 % of both groups.
3. The discriminated equations in raw-score and standard-score forms could be showed as follows :

Predictive equation in the raw-score form :
Y = -5.862 + 1.415(X2) + 0.020 (X1)

Predictive equation in the standard-score form :
Z = 0.752 (X2) + 0.569(X1) 
คำสำคัญ
การวิเคราะห์จำแนกปัจจัย,ผลการเรียนสูงและต่ำ,นักศึกษา,มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 94 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 248 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
232 ครั้ง
หมายเหตุ