รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2555
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทั่วไป
ชื่อโครงการวิจัย
การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยถ่านกัมมันต์จากเม็ดมะขาม
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Domestic Wastewater Treatment by Activated Carbon from Tamarind Seed
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
งานวิจัย เรื่อง การบําบัดน้ำเสียชุมชนด้วยถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขาม ทําการศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดน้ำเสียชุมชน โดยใช้น้ำเสียตัวอย่าง จากคลองสาธารณะ ข้างกําแพงวัดมหาธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เลือกวิเคราะห์ ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา ทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ สี (Color) กลิ่น ค่าความขุ่น (turbidity) ค่าการนําไฟฟ้า(electrical Conductivity) ค่าความเป็นกรดเป็นเบส (pH) และค่าความต้องการปริมาณก๊าซออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD)
 
จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบําบัดน้ำเสียชุมชนด้วยถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขาม พบว่า ถ่านกัมมันต์ จากเมล็ดมะขาม มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการบําบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะ เรื่อง ค่าความขุ่น ค่าการนําไฟฟ้า ค่าความ เป็นกรดเป็นเบส (pH) และค่าความต้องการปริมาณก๊าซออกซิเจนทางชีวภาพในแหล่งน้ํา (BOD) ผลจากการวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย Least Significant Difference (LSD) ด้วยโปรแกรมทางสถิติ IRRISTAT 4.3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่า ค่าเฉลี่ยของดัชนีชี้ชี้วัดคุณภาพน้ำทั้ง 4 ตัวนี้มีความแตกต่างกันทาง สถิติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง
 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขาม สามารถดูดซับสารอินทรีย์ รวมทั้งสิ่งแปลกปลอมในน้ำได้ เป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากความสามารถในการบําบัดคุณภาพน้ำในเรื่อง ค่าความขุ่น ค่าการนําไฟฟ้า ค่าความเป็น กรดเป็นเบส (pH) และค่าความต้องการปริมาณก๊าซออกซิเจนทางชีวภาพในแหล่งน้ำ (BOD)
 
คําสําคัญ : น้ำเสียชุมชน, การบําบัดน้ำเสีย, การดูดซับ, ถ่านกัมมันต์, เมล็ดมะขามThe research of domestic wastewater treatment by activated carbon from tamarind seed study efficiency to treat domestic wastewater in the canal lateral Mahatat Temple wall, analyze six indicators of water that colour, smell, turbidity, electrical conductivity, pH and biological oxygen demand (BOD).

Furthermore, the study of efficiency of waste water treatment using activated carbon from tamarind seed shows that is able to treat turbidity, electrical conductivity, pH and biological oxygen demand (BOD). Considering the Least Significant Difference (LSD) by using IRRISTAT 4.3 statistically program at probability 95% indicate that the average of 4 indexes has variance at very high significant 

In conclusion, the activated carbon from tamarind seed can be perfectly applied to absorb organics waste in wastewater that show in colour, smell, turbidity, electrical conductivity, pH and biological oxygen demand (BOD).

Keywords : domestic wastewater, wastewater treatment, absorption, activated carbon, tamarind seed
คำสำคัญ
น้ำเสียชุมชน,การบําบัดน้ำเสีย,การดูดซับ,ถ่านกัมมันต์,เมล็ดมะขาม,domestic wastewater,wastewater treatment,absorption,activated carbon,tamarind seed
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 338 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 596 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 30 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
789 ครั้ง