รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
2554A14501007
ปีงบประมาณ
2554
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สกอ.
ชื่อโครงการวิจัย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Local Knowledge about the involvement of Communities in Phetchabun Province to improve the Quality of Life, Farmers Along The Sufficiency Economic Philosophy
นักวิจัย
1. อาจารย์สุภาพร บางใบ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีผลิตพืช
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างรูปแบบเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อการ พึ่งตนเองของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2.เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการคุณภาพชีวิต เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์และ 3.เพื่อพัฒนารูปแบบการเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการทั้งทางตรงและ ทางอ้อมในการวิจัย และให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเทคนิคการศึกษาจะประกอบด้วย การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม การประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการประเมินชุมชนอย่าง เร่งด่วน พบว่าเกษตรกรทั้ง 5 หมู่บ้าน มีรูปแบบการทำเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อการ พึ่งตนเอง โดยใช้การวิเคราะห์ตนเอง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น เจ้าหน้าที่เกษตร ตำบล ปราชญ์ประจำหมู่บ้าน คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน รวมถึงตัวของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ ในหมู่บ้าน และคณะผู้วิจัยวิจัย ร่วมกันการสร้างรูปแบบการทำการเกษตรเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเอง โดยใช้ทุนทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มีการคำนึงถึงความถนัดใน การทำการเกษตรแต่ละชนิด สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่นสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ องค์ ความรู้ และทุนของเกษตรเอง ใน 1 ปี ซึ่งจะพบรูปแบบดังต่อไปนี้ 1.ชุมชนบ้านท่าเมี่ยง ตำบล นายม : มีการทำนาปีและนาปรัง ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ เลี้ยงปลา และปลูกผักสวนครัว มีการ เก็บพันธุ์ข้าวไว้ใช้ประมาณ 3 ครั้ง มีการงดการเผาตอซังข้าวและข้าวโพดโดยใช้การปล่อยน้ำ เข้านาทิ้งไว้และทำการไถกลบเป็นปุ๋ย มีการร่วมกันสร้างรูปแบบการจัดการคุณภาพชีวิตให้ดี ขึ้นโดยใช้ภูมิปัญญาการแก้หรือล้างสารพิษตกค้างจากการใช้สารเคมี โดยมีการกินรางจืดก่อน และหลังใช้สารเคมีมีภูมิปัญญาการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน และมีการทำเรือไว้ใช้ เองและขายในฤดูน้ำหลาก 2.ชุมชนบ้านป่าบงใต้ ตำบลตะเบาะ : มีการทำนาปี ปลูกข้าวโพด อาหารสัตว์ เลี้ยงปลา และมะขามหวาน มีการใช้ปุ๋ยคอกจากโคเนื้อในการบำรุงให้มะขามมีรส หวาน มีการร่วมกันสร้างรูปแบบการจัดการคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยใช้ภูมิปัญญาการทำปุ๋ยน้ำ หมักชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน และการทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ 3.ชุมชนบ้านไร่ ตำบลสะเดียง มีการทำนาปีและนาปรัง ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ จับปลา มีการงดการเผาตอซังข้าวและ ข้าวโพดโดยใช้การปล่อยน้ำเข้านาทิ้งไว้และทำการไถกลบเป็นปุ๋ย มีการร่วมกันสร้างรูปแบบ การจัดการคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยใช้ภูมิปัญญาการทำเครื่องมือจับปลา 4.ชุมชนบ้านนางั่ว ตำบลนางั่ว : มีการทำนาปี ปลูกยาสูบ พืชผักสวนครัว หอม กระเทียม พริก มีการร่วมกันสร้าง รูปแบบการจัดการคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยใช้ภูมิปัญญาการแก้หรือล้างสารพิษตกค้างจากการ ใช้สารเคมี โดยมีการกินรางจืดก่อนและหลังใช้สารเคมี มีการใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นรักษาโรค และการทำเครื่องจักสานและชุมชนที่ 5.ชุมชนบ้านวังยาว ตำบลท่าพล : มีการทำนาปีและนา ปรัง ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ เลี้ยงโคเนื้อ และปลูกผักสวนครัว หอม กระเทียม พริก มีการ ร่วมกันสร้างรูปแบบการจัดการคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยใช้ภูมิปัญญาการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ไว้ใช้ในครัวเรือน และการทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ มีการเก็บพันธุ์ข้าวไว้ใช้ประมาณ 3 ครั้ง เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และพบว่าจากการสุ่มตรวจเลือดเกษตรกรเพื่อดูพื้นฐานของการ ใช้สารเคมีทำเกษตรของเกษตรในชุมชนทั้ง 5 ชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ การเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ส่วนใหญ่ผลการตรวจ เลือดพบสารพิษตกค้างอยู่ในระดับเสี่ยง รูปแบบการทำการเกษตรเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อการพึ่งตนเองทั้ง 5 ชุมชน ควรมี การคำนึงถึงความถนัดในการทำการเกษตรแต่ละชนิด สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น สภาพ ภูมิอากาศ ดิน น้ำ องค์ความรู้ และทุนของเกษตรกร ควรมีการร่วมสร้างรูปแบบการจัดการ คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอดมาจากในชุมชนเอง


The Community participation in all processes, both directly and indirectly research and all sectors to participate with the technical studies including participatory learning and appraisal: PLA and the stakeholders workshop and rapid rural appraisal: RRA. The result found that 5 villages have alternative agriculture for self-reliance by using their own analysis, and the participation of all sectors such as agricultural sub-district officers, wisdom villagers, village committee including the farmers who lived in the village, and the team of researchers was conduct the modal of an alternative agriculture for self-reliance by using the investment of social, economic and environment which the skill in each type of farming, suitable environment such as climate, soil, water, agricultural knowledge and budget of famers, in a year, which found the following models are: 1. Ban Ta Miang communities have in-season rice and off-season rice, corn for feeding animal, fish and grow vegetables which keeping rice for 3 times , avoid burning of the rice and corn cobs by using the release of water in to the farm then plough for fertilizer, to join in conduct the managing of better life quality by using the local wisdom to solve or clear the toxic residues of chemicals used by eating babblers bill leaf before and after using chemicals, the local wisdom of making bio-fertilizer to use in households and building boat to use and sold in the flood season. 2. Ban Pa Bong Tai , Ta Boa sub-district which are made in-rice season, feeding animal corn, fish and growing tamarind tree by using bio- fertilizer from beef cattle to nourish the sweet tamarind, joining the managing model of better life quality by using local wisdom of making bio-fertilizer in the household, and basketry made from bamboo. 3. Ban Rai community, Sa Diang sub-district made in-rice and off-rice season, feeding animal corn, fish, avoid burning stubble in the rice and corn by using the release of water in to the farm then plough for fertilizer, joining the managing model of better life quality by using local wisdom of making tools to catch fish 4. Na Ngua community, Na Ngua sub-district made in-rice season, tobacco plants, vegetables plants; onion, garlic, pepper, joining the managing model of better life quality by using the local wisdom to solve or clear the toxic residues of chemicals used by eating babblers bill leaf before and after using chemicals, and local herbs in treatment, and making basketry 5. Wang Yao community, Ta Phon sub-district: made inrice and off-rice season, corn for animal feed, beef cattle, and planting vegetables; onion, garlic, pepper, joining the managing model of better life quality by using the local wisdom by making bio-fertilizer to use in the household, and basketry made from bamboo, and keeping ข rice for 3 times to reduce the cost of production, when random blood test and found that the basis for farmers to use agricultural chemicals, agricultural communities of the 5 communities that lead to the development of organic agriculture as a model of life quality for farmers. The major results of blood tests found that toxic levels of risk. The alternative model of farmers to self-reliance in 5 communities with regard of skill in each type of farming, suitable environment such as climate, soil, water, money and knowledge of agriculture to join managing model for a better life quality by using the local wisdom that derived from their communities.
คำสำคัญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น,การมีส่วนร่วม,การพัฒนาคุณภาพชีวิต,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,Local wisdom,Participation,developing the quality of life,Sufficiency economy philosophy
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 98 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 116 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
215 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุน 2554 ฉบับที่ 1  (โหลด : 49 ครั้ง)