รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2554
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พิจารณาผ่าน วช.
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาองค์ความรู้ระดับปฐมวัยสู่ท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Development of preschool knowledge to locality
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์
 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์(เทศบาลตำบลดงขุย) จำนวน 25 คน ผู้ปกครอง และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยจากศุนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์(บ้านซับขลุง) โรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์(เทศบาลตำบลดงขุย) จำนวน 135 คน รวม 160 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน หาค่าความเที่ยงตรง และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาองค์ความรู้ระดับปฐมวัยสู่ท้องถิ่นในจังเพชรบูรณ์ พบว่าครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยเห็นด้วยกับการที่สถานศึกษามุ่งการคิดเตรียมความพร้อมตามแผนการจัดการประสบการณืในระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นความพร้อมทางด้านร่างกาย, อารมณ์-จิตใจ, สังคม สสติปัญญา โยผ่านการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก รวมทั้งด้านศิลปะ เช่นการปั้น วาด พับ ฉีก ตัดปะ ฯลฯ อีกทั้งเห็นด้วยที่มีการติดต่อสารระหว่างผู้ปกครอง และพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยทำให้ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทั้งที่บ้านและสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
 
สำหรับด้านบุคลากรที่ให้บริการด้านการศึกษา เห็นด้วยกับการที่ครูมีความเอาใจใส่ต่อเด็กมีความรักเด็ก มีบุคลิกภาพ และการแต่งกายเรียบร้อย มีอารมณ์ดี มีมารยาท มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ส่วนที่ไม่แน่ใจ คือ ประสบการณ์ในการทำงานและครูมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 
ส่วนด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เห็นด้วยที่สถานศึกษามีการพาเด็กไปปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดี เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กได้มีการพัฒนาการที่เหมาะสม สถานศึกษาควรมีการจัดให้บริการประกันอุบัติเหตุ ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจะทำให้บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองได้เป็นอย่างมาก โรงเรียนควรมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านสารสัมพันธ์ เดือนละ 1 ครั้ง ให้แก่ ผู้ปกครองสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยThe research this time have the objective for studies knowledge development of the personnel in level school primes and the factor that affect knowledge development of the personnel in level school prime in the Phetchabun

Target group be a teacher primes zero from develop zero pre-school university government officer Phetchaboon child develops pre-school affiliated with organization child governs Tumbol jungle cause iron part the government school is under area education Phetchabun office (a house absorbs an uncle) and the municipal school is under area education Phetchabun office (municipal jungle fuzz district) 25 persons amounts guardian and pertaining to child personnel primes zero from develop zero pre-school university government officer Phetchabun child develops the pre-school child are under the organization govern Tumbol jungle cause iron part the government school is under area education Phetchabun office (a house absorbs an uncle) and the school is under area education Phetchabun office (municipal jungle fuzz district) 135 persons amounts total up 160 persons which get come to by the filtration likes [model] to specify a tool that use to is contentment questionnaire of a teacher in the school where the researcher establishes which be valuable both of confidence equals to the statistics that use in data analysis for example percentage point average value the vary value seek accuracy value and the part deviates the standard

The research result meets that knowledge level development primes to the locality in the Phetchabun meet that teacher guardian and way education level personnel primes to agree with with regard to the school is bound for the analysis prepare the readiness follow very experience conspiracy in the level prime which be the readiness in the body the temper is the mind is the social is intelligence by change 6 activity activity pillar arrangements and arts side such as molding sketch rip cut mend etc. moreover agree at have the communication between a guardian and a teacher changes behaviour notebook because will the explanation and inform to give a guardian know about the behaviour and the development in the sense of all of a child primes to make receive the cooperation in the development gives a child has the readiness though a house and the school go to in same direction

For personnel side that service education side agree with regard to a teacher has the carefulness builds [wasp] a child there is child love there is the personality and orderly dressing have be in a good temper be well-manneredthere is a human is related to that good build [wasp] a child primes and a guardian the part that is not sure be the experience in the work and a teacher are omniscient the understanding in child development prime

Side activity part adds the course agree at the school has child carrying goes to minister the activity in the important day for establish the virtue morality and good conscious for emphasize give a child has the development with regard to is appropriate the school is supposed to the arrangement services to guarantee an accident thus risk prevention will that might happen to make abate the trouble has of a guardian very much the school is supposed to environment arrangement that is appropriate and have sending news information changes a substance is related to month vacate 1 time to a guardian the school should encourage and support activity arrangement for develop a child primes
คำสำคัญ
ระดับปฐมวัย,องค์ความรู้
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 85 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 75 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
181 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2554  (โหลด : 58 ครั้ง)