รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2551
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พิจารณาผ่าน วช.
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาไก่ย่างข้าวเบือเชิงพาณิชย์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development of Commercial Production of Kai-yang-kao-beau
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอ่าง (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา โทนแก้ว (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
---คหกิจการอาหาร
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การพัฒนาไก่ย่างข้าวเบือเชิงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ในการผลิตไก่ย่างข้าวเบือ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและควบคุมคุณภาพได้ การสร้างเตาไก่ย่างที่ปลอดภัยสำหรับสุขภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับไก่ย่างข้าวเบือ และพัฒนารูปแบบการตลาดไก่ย่างข้าวเบื่อเชิงพาณิชย์ ใช้วิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทำการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทดลองในห้องปฏิบัติการ การตอบแบบประเมิน และแบบสอบถาม ปรากฏผลการวิจัยดังนี้

1. องค์ความรู้ในการผลิตไก่ย่างข้าวเบือ เป็นอาหารพื้นบ้านของบ้านบุ้งน้ำเต้ามากกว่า 80 ปี เป็นอาหารจานด่วนสำหรับคนเดินทางระหว่างเพชรบูรณ์-หล่มสัก ใช้รับประทานคู่กับข้าวหลาม เครื่องปรุงประกอบด้วย พริกแห้ง กระเทียม เกลือ ข้าวเบือ กะทิ และไก่ วิธีการย่างโดยการย่างไก่ให้สุกเสียก่อน จึงหุ้มด้วยส่วนผสมของข้าวเบือ แล้วย่างอีกครั้งจนสุกหอม

2. การพัฒนากระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและควบคุมคุณภาพได้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตไก่ย่างข้าวเบือที่ถูกสุขลักษณะ โดยการจัดการอบรม พบว่า ภายหลังการอบรมผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการประกอบอาหารในระดับดี ร้อยละ 56.7 และพัฒนาสูตรไก่ย่างข้าวเบือเป็นผงไก่ย่างข้าวเบือ ประกอบด้วย พริกแห้งเม็ดใหญ่ป่น พริกแห้งเม็ดเล็กป่น ขิงอบป่น กระเทียมอบป่น เกลือป่น น้ำตาลป่น และข้าวคั่วป่น ร้อยละ 1.30, 2.50, 2.60, 2.60, 5.20, 14.28 และ68.28 ได้พารูปลักษณะไก่ย่างข้าวเบือให้มีลักษณะเป็นชิ้นพอดีคำ เสียบด้วยไม้ พันด้วยฟอล์ย ทำให้รับประทานได้สะดวก และดูสวยงาม

3. การสร้างเตาย่างไก่ที่ปลอดภัยสำหรับสุขภาพ เป็นเตาย่างที่ไม่ทำให้เกิดควันขณะย่าง เป็นเตาทำจากสเตนเลส ขนาด 150x350x250 เซนติเมตร ใช้พลังงานจากไฟฟ้า ผ่านฮีทเตอร์ชนิดท่อกลม วางด้านข้างและตรงกลาง เช่นเดียวกับเตาปิ้งขนมปัง ใช้กำลังไฟ 1050 วัตต์ ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสตัต ตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 50-150 องศาเซลเซียส มีระบบป้องกันไฟดูดโดยการต่อสายดินและเบรกเกอร์ มีการประเมินทางวิศวกรรมด้านอุณหภูมิพบว่า มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้เตาโดยใช้แบบประเมิน พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่อเตาย่างในภาพรวมระดับพึงพอใจมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08

4. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับไก่ย่างข้าวเบือ เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับไก่ย่างที่พัฒนาแล้ว มีลักษณะเป็นไก่ย่างที่รับประทานง่ายไม่เลอะมือ มีความสวยงาม ขนาดของไก่ย่างข้าวเบือ 1.5x3.5x5/8 นิ้ว ตามผลงานชนะการประกวด 3 ลำดับ โดยจัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากผู้ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ชนะ 3 อันดับแรก นำมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ มีโครงสร้างที่สามรถหิ้วถือของได้ในตัว ไม่ต้องใช้พลาสติกอีกชั้นหุ้มอาหาร เปิดปิดง่านสะดวกในการใช้บริการครั้งต่อไป บรรจุภัณฑ์สามารถตั้งวางจำหน่ายบนชั้นได้ วัสดุเป็นกระดาษแข็งกล่องแป้ง ขนาด 120 แกรม มีคุณสมบัติปกป้องสินค้าจากฝุ่นละออง การกระแทก และสามารถนำมารีไซเคิลได้ ทำการหาประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ในการคุ้มครองรักษาสิ้นค้าระหว่างการจำหน่าย ด้วยวิธีการทดสอบ ISO 2758 ได้ค่าเฉลี่ย 4.75 กิโลกริมต่อตารางเซนติเมตร แสดงว่าบรรจุภัณฑ์สามารถรักษารูปทรงของสินค้าได้ดี แม้จะมีการสั่นสะเทือนขณะเดินทาง

5. การพัฒนารูปแบบการตลาดไก่ย่างข้าวเบือ จากผู้ประเมิน 236 คน พบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่ชอบไก่ย่างข้าวเบือรูปแบบใหม่ ร้อยละ 89.06 ราคา/กล่องที่เหมาะสมส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.57 เห็นว่าราคา 25 บาท/กล่อง สถานที่ที่สะดวกซื้อหรือวางจำหน่ายส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.45 เห็นว่าร้านสะดวกซื้อ (7-อีเลฟเว่น) มีความเหมาะสมมากที่สุด การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด ได้แก่ แผ่นพับ คิดเป็นร้อยละ 49.06

Development of commercial production process of Kai Yang Khao Buea was aimed to study and compile the knowledge on Kai Yang Khao Buea production process in order to develop a production process safety and quality control, construct a health safety Kai Yang Khao Buea griller, design appropriate package for Kai Yang Khao Buea and develop a commercial marketing model of Kai Yang Khao Buea. This research was conducted by participation action, participatory ostentation, workshop, laboratory trial, evaluation form and questionnaires.

Finding were as follows : 

1. Kai Yand Khao Buea was the local food of Ban Boong Nam Tao for 80 years ago. It was the ready meal for passengers from Phetchabun-Lomsak in the past. It was usually eater together with sticky rice cooked in bamboos. Ingredients of Kai Yang Khao Buea contained dried chilli, garlic, salt, rice (Khao Buea), coconut milk and chicken. For grilling chicken were grilled until well-done covered the chicken with the Kai Yang Khao Buea ingredients grilled again until well-done and emitted rice smell. 

2. Develop of a production process for safety and quality control was conducted by training course in order to build up understanding and knowledge on Kai Yang Khao Buea production process with good hygiene. It was found that after training 56.7 % of trainees gained good behavior in cooking. Kai Yang Khao Buea recipe was formulated as instant Kai Yang Khao Buea powder. Which consisted of ground-dried large chilli, ground-dried small chilli, grounddried ginger, ground-dried garlic, fine salt, fine sugar and roasted rice powder at a percentage of 1.30, 5.20, 2.60, 2.60, 5.20, 14.28 and 68.82 respectively. Furthermore, the appearance of Kai Yang Khao Buea was also improved in the way of an introduction of size suitable for ease of a bite and the woodier brochette was wrapped by aluminize for convenience of consumption and good appearance. 

3. For construction of Kai Yang Khao Buea griller for health safety, the smokeless griller was made of stainless stell with the site of 150x350x250 cm., electric power supply through heater with round tubes placed in the middle and along sides of griller as the same alignment in a bread toaster. It consumes 1050 watts of electricity and temperature rouging from 50-150o c controlled by thermostat. System for electric shock prevention was installed with ground chord and a breaker. Evaluation of engineering and temperature of smokeless griller. Satisfaction on showed that the evaluating users of the griller were satisfied at a high level with an average mean of 4.08.

4. The design of appropriate packages of Kai Yang Khao Buea was developed as roasted chicken that provided an ease of consumption ease of handling and good appearance. Size of Kai Yang Khao Buea waw 1.5x3.5x5/8 inch developed from the first 3 winning prizes in the national package design contest. The portage package itself had a carry on-handle with use of plastic sheet to wrap food. Furthermore the cover was designed for convenience when open or close for next consumption. The packages were suitable to place on selling shelves. They were made of 120 gram cardboard box which can protect goods from dust or burping and can be recycled. The efficiency of the packages for conserving goods during sales by using ISO 2758 test. The test revealed that the bursting strength of the package was 4.75 kg/1 cm2 meaning that it can maintain the original shape of goods during well transportation of delivery.

5. A marketing model of Kai Yang Khao Buea for commercial was evaluated from 236 consumers. It was found that 89.06 % of the consumers preferred the developed Kai Yang Khao Buea. A price of 25 baht/box was clarified by 50.57 % of them and 52.45 % proposed that 7-eleven shop was most suitable. The best way for promotion of the product to consumers proposed by 49.09 % was leaflets. 
คำสำคัญ
ไก่ย่างข้าวเบือ,เชิงพาณิชย์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 101 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 894 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
433 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2551  (โหลด : 62 ครั้ง)