รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2551
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พิจารณาผ่าน วช.
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาบุคลากร ชุมชน และองค์กรในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรในหน่วยงานรัฐ หน่วยงานทางการศึกษา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 49 คน หน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 36 คน และบุคลากรในองค์กรบริหารส่วนตำบล/เทศบาล มีจำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 100 คน 2) พัฒนาการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคลากรในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 28 คน และ 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยสมาชิกในชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 337 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบประเมินผลการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2. แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับทักษะการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4. แบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการองค์กร 5. แบบประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กร 6. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 7. แบบประเมินรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 8. แบบประเมินผลการดำเนินงานและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการสร้างความเข้มแข็งชุมชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที (t-test independent) ผลการวิจัย พบว่า

1. การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตของบุคลากรในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า บุคลากรมีทักษะการใช้ชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น เช่น การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การหารายได้เพิ่มขึ้น และ มีการออมที่เพิ่มขึ้น ส่วนผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับทักษะการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรในจังหวัดเพชรบูรณ์ หลังการฝึกทักษะการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรในจังหวัดเพชรบูรณ์ หลังการฝึกทักษะสูงกว่าก่อนการฝึกทักษะการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรอยู่ในระดับมาก

2. รูปแบบการบริหารจัดการของสำนักงานคุมประพฤติ มีความสอดคล้อง ความต่อเนื่องและนำไปสู่การปฏิบัติได้ในระดับดี และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก

3. รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมีความเป็นไปได้ มีความสอดคล้องกับความต้องการจำเป็น มีความต่อเนื่อง และนำไปสู่การปฏิบัติได้ในระดับดี สำหรับผลการดำเนินงาน พบว่า สมาชิกในชุมชนดำเนินงานโดยการวางแผนร่วมกัน จัดทำแผนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง โดยยึดหลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน และการสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอยู่ในระดับมาก


The three objectives of this research were : the first was enhancing living skill of public agency, educational office and local administration in Petchabun Province by concept of sufficiency economic. The sample consisted of 49 personnel of public agency and public enterprise 36 personnel of educational office and 15 personnel of sub-district administrative organization and municipality. The second was to develop the organization management by good governance. The sample consisted of 28 Petchabun Probation Office’s personnel. And the third was to enhance the community empowerment by concept of sufficiency economic. The sample consisted of 337 members of Moo 6’s community, Na-Pa Sub-district, Muang District, Petchabun Province. The instruments used for this research were 1) the evaluate form on the living skill by concept of sufficiency economic in 3 assets such as development outcome, Knowledge and satisfaction. 2) the evaluate form on organization management by good governance in 3 assets such as model of organization management, knowledge and satisfaction. And 3) the evaluate form on enhancing community empowerment in 3 assets such as model of enhancing community empowerment, proceeding outcome and satisfaction. The statistic used for analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test independent.

The results were as follows :

1. In term of enhancing living skill by concept of sufficiency economic found that the living skill were higher such as reducing of the unnecessary expenditures, increasing of incomes and saving. The comparison of knowledge in living skill of personnel in Petchabun Province found that the scores in the post-training was significantly higher than the pre-training at the .01 level. Moreover, the satisfaction of personnel on the development of living skill by concept of sufficiency economic were at high level.

2. The model of organization management of Petchabun Probation Office was accordance, continuity and conducting to practice in good level. The personnel were satisfied with the organization management by good governance at high level.

3. The model of strengthening of community was feasible, accord with the need, continuity and conducting to practice in good level. Such the result of conducting showed that the members planned together for made the developing plan to strengthened community by the principle of empowerment of community, economic stability of community and developing of community potential for living together with natural resource and environment. Then the members were satisfied with the strengthening of community were in high level.
คำสำคัญ
การพัฒนาบุคลากร,จังหวัดเพชรบูรณ์,เศรษฐกิจพอเพียง
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 101 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 109 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
222 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2551  (โหลด : 52 ครั้ง)