รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
งบประมาณส่วนตัว
ชื่อโครงการวิจัย
การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณซายน์หลายเฟสโดยใช้ VDCCs
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
A Synthesis and Design of Sinusoidal Multiphase Oscillator Using VDCC
นักวิจัย
1. อาจารย์โกศล พิทักษ์สัตยาพรต (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
2. อาจารย์สมคิด ฤทธิ์เนติกุล (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
4. อาจารย์ณัฐพล ภู่ระหงษ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
เปิดดู
54 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  (โหลด : 6 ครั้ง)