รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
65-00062
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
แหล่งทุนภายนอก (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ชื่อโครงการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นการพนันออนไลน์กับปัญหาการติดการพนันในช่วงการระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 ของนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Association between Online Gambling Behavior with Problem Gambling during the COVID-19 Pandemic among the High School Students, Phetchabun Province
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. นางอัมพร สอนทน (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
เปิดดู
157 ครั้ง
หมายเหตุ
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 บันทึกขออนุญาต  (โหลด : 19 ครั้ง)
2 บันทึกแจ้งอนุมัติโครงการ จากแหล่งทุน  (โหลด : 22 ครั้ง)