รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
งบประมาณส่วนตัว
ชื่อโครงการวิจัย
ลักษณะภาษาและคุณค่าในชื่อภาษาจียของนิสิตไทย
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์ตรีศูล เกษร (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 50 )
2. อาจารย์ศุภกร ทาพิมพ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 50 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาจีน
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
เปิดดู
189 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  (โหลด : 9 ครั้ง)