รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายในคณะ
ชื่อโครงการวิจัย
กลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมภาคบริการในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การจัดการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
เปิดดู
21 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ  (โหลด : 1 ครั้ง)