รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
65A145000042
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาเครื่องดมกลิ่นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ทิมศร (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ฟิสิกส์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
เปิดดู
35 ครั้ง
หมายเหตุ