รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
65A145000040
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อโครงการวิจัย
ความรอบรู้สุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสถานะสุขภาพของประชากรวัยทำงานก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยของจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สอนทน (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
เปิดดู
19 ครั้ง
หมายเหตุ