รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารขัณฑสกร และสารกันบูด 2 ชนิด (กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก)
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. นันทรักษ์ รอดเกตุ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เคมี
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
เปิดดู
18 ครั้ง
หมายเหตุ