รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) (ทั่วไป)
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาวิธีการสกัดและประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีต่อระยะการเติบโตของเชื้อราก่อโรคฝักเน่าในมะขามหวาน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
เปิดดู
104 ครั้ง
หมายเหตุ