รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
แหล่งทุนภายนอก (โครงการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย (Preliminary Research) มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ชื่อโครงการวิจัย
การสกัดสีย้อมผ้าจากเปลือกหุ้มผลโกโก้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร สาหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์กฤษณา เกตุคำ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. อาจารย์รัตนากร แสนทำพล (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการสกัดสีย้อมผ้าจากเปลือกหุ้มผลโกโก้ 2) เพื่อศึกษาความคงทนของสีต่อแสง และความคงทนของสีต่อการซักของผ้าที่ย้อมด้วยเปลือกหุ้มผลโกโก้ และ 3)เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสกัดสีย้อมผ้าจากเปลือกหุ้มผลโกโก้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยแบ่งการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ทำการศึกษา 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 กระบวนการสกัดสีย้อมจากธรรมชาติ ดำเนินทดลองสกัดสีจากเปลือกหุ้มผลโกโก้ และประเด็นที่ 2 การย้อมผ้ากับสารช่วยติดสี 5 ชนิด คือ จุนสี สารส้ม ปูนแดง น้ำสนิม และกรดจากธรรมชาติ (น้ำมะนาว น้ำมะขามเปียก) กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ความคงทนของสีต่อแสง และความคงทนของสีต่อการซักของผ้าที่ย้อมด้วยเปลือกหุ้มผลโกโก้ กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสกัดสีย้อมผ้าจากเปลือกหุ้มผลโกโก้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์ และกิจกรรมที่ 4 ให้ความรู้เรื่องการสร้างมูลทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเบื้องต้นจากเปลือกหุ้มผลโกโก้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

ผลการวิจัยพบว่า ขั้นกระบวนการสกัดสี สามารถแบ่งได้ 3 กระบวน คือ 1) ขั้นการเตรียมวัตถุดิบสำหรับย้อม 2) ขั้นการเตรียมน้ำย้อม และ 3) ขั้นกรรมวิธีการย้อม ผลที่ได้ ได้สีย้อมจากเปลือกหุ้มผลโกโก้ สีน้าตาล และนำผ้าย้อมสีจากเปลือกหุ้มผลโกโก้ไปย้อมกับสารช่วยติดได้แก่ จุนสี สารส้ม ปูนแดง น้ำสนิม และกรดจากธรรมชาติ (น้ำมะนาว น้ำมะขามเปียก) สีที่ได้ได้แก่ สีครีมน้ำตาล, สีน้ำตาลแดง และสีน้ำตาลเข้ม ผลการวิเคราะห์ความคงทนของสีต่อแสง อยู่ในระดับ 1.5 สีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ความคงทนของสีต่อการซัก 2 ครั้ง อยู่ในระดับ 1.5* สีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก และอยู่ในระดับ 1.0** สีเปลี่ยนแปลงมาก ความคงทนของสีต่อการซักแห้ง อยู่ในระดับ 4.0 สีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ความคงทนของสีต่อเหงื่อ อยู่ในระดับ 2.0 สีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ความคงทนของสีต่อน้ำ อยู่ในระดับ 4.5 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี และความคงทนของสีต่อการขัดถูประเมินการเปลี่ยนแปลงของสีตกติดผ้าขาวซึ่งทดสอบ 2 สภาพคือ สภาพแห้ง อยู่ในระดับ 4.0 ผลที่ได้สีตกติดเล็กน้อย และสภาพเปียก อยู่ในระดับ 2.5 สีตกติดพอสังเกตได้ ส่วนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสกัดสีย้อมผ้าจากเปลือกหุ้มผลโกโก้ และการให้ความรู้เรื่องการสร้างมูลทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเบื้องต้นจากเปลือกหุ้มผลโกโก้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอมรมเชิงปฏิบัติมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.83)
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 29 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 58 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 9 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
272 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ  (โหลด : 74 ครั้ง)