รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
งบประมาณส่วนตัว
ชื่อโครงการวิจัย
รูปแบบความสัมพันธ์ของ ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ส่วนสนับสนุนระบบงาน และผลิตภาพแรงงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินการ ของผู้ประกอบการ SMEs
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Relationship Model of Human resource factors, Operation Facilities And Employee productivity That affect the Operation performance Of SMEs
นักวิจัย
1. อาจารย์กริชชัย ขาวจ้อย (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การจัดการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยทรัพยากรมนุษย์ ส่วนสนับสนุนระบบงาน และผลิตภาพแรงงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินการด้านต้นทุนและด้านการส่งมอบของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตไทย ประชากร คือ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ขึ้นทะเบียนโครงการฟื้นฟูกิจการกับภาครัฐ งานวิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจำนวน 259 ราย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มแบบเจาะจง การวิเคราะห์ทางสถิติใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยสำคัญที่มีระดับมากจากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมี 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์ด้านความเข้าใจในมาตรฐานวิธีการทำงาน ส่วนสนับสนุนระบบงานด้านความเพียงพอของวัตถุดิบ ผลิตภาพแรงงาน และประสิทธิภาพการดำเนินการทั้งด้านต้นทุนและด้านการส่งมอบ (2) ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์ด้านความพึงพอใจในงานของพนักงาน และด้านความสามารถของหัวหน้างานมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง, (3) จำนวนพนักงาน รายได้เฉลี่ย และระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานและประสิทธิภาพการดำเนินการด้านต้นทุนและด้านการส่งมอบไม่แตกต่างกัน (4) ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์ด้านความสามารถของหัวหน้างาน และด้านความเข้าใจในมาตรฐานวิธีการทำงาน และส่วนสนับสนุนระบบงานด้านความเพียงพอของวัตถุดิบมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลิตภาพแรงงาน ส่วนปัจจัยทรัพยากรมนุษย์ด้านความพึงพอใจในงานของพนักงานมีอิทธิพลเชิงลบต่อผลิตภาพแรงงาน และ (5) ผลิตภาพแรงงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการดำเนินการด้านต้นทุนและด้านการส่งมอบ งานวิจัยนี้เสนอแนะว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตไทยที่ต้องการฟื้นฟูกิจการ ควรให้ความสำคัญและมุ่งเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยใช้ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์และส่วนสนับสนุนระบบงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
การวิจัยนี้ศึกษาส่วนสนับสนุนระบบงาน และผลิตภาพแรงงาน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินการด้านต้นทุนและด้านการส่งมอบของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตไทย ประชากร คือ ผู้ประกอบการ SME อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ขึ้นทะเบียนโครงการฟื้นฟูกิจการกับภาครัฐ งานวิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจำนวน 259 ราย โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มแบบเจาะจง การวิเคราะห์ทางสถิติใช้การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) ตัวแบบการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square/df = 1.697, GFI = 0.919, CFI = 0.906, IFI = 0.909, RMR = 0.086, RMSEA = 0.052), (2) ส่วนสนับสนุนระบบงานด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อผลิตภาพแรงงาน, และ (3) ส่วนสนับสนุนระบบงานด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการดำเนินการด้านต้นทุนและด้านการส่งมอบผ่านผลิตภาพแรงงาน งานวิจัยครั้งนี้เสนอแนะว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตควรมุ่งพัฒนาส่วนสนับสนุนระบบงานด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ซึ่งเป็นอิทธิพลสำคัญต่อต้นทุน และการส่งมอบ


This research studied key factors of human resource, operation facilities, and labor productivity influencing the operation performance in the cost and delivery aspects of Thai industrial entrepreneurs. The population was Thai industrial entrepreneurs who registered for the government’s reorganization project. The research used questionnaires to collect data from 259 people. The researcher collected data with purposive sampling. Statistical analysis used descriptive statistics analysis, ANOVA, and path analysis. The research results showed that (1) the key factors that had the high level of respondents’ opinion comprised 5 factors including the aspect of the job standard understanding of human resource factors, the material sufficiency aspect of operation facilities, labor productivity, and the operation performance both cost and delivery aspects, (2) the human resource factors both job satisfaction of employees and supervisor ability aspects had a moderate level of average values, (3) the difference of number of employees, average income, and business duration affected the labor productivity and the operation performance both cost and delivery aspects were no different, (4) the human resource factors both supervisor ability and job standard understanding aspects and the aspect of material sufficiency of operation facilities had a positive effect on the labor productivity meanwhile the employees’ job satisfaction aspect of human resource factors had a negative effect on the labor productivity, (5) the labor productivity had a positive effect on the operation performance both cost and delivery aspects. This research suggests that Thai industrial entrepreneurs who want to reorganize their firms should focus on and emphasize to increase labor productivity by using human resource factors and operation facilities for maximizing their benefits.
 
This research studied the operation facilities, and productivity which influenced influencing the operation performance in the cost and delivery aspects of Thai industrial entrepreneurs. The population was SME entrepreneurs in the manufacturing industry in Phetchabun who registered for the government’s reorganization project. The research used 259 questionnaires to collect data. Researcher collected data with purposive sampling. Statistical analysis used structural equation model analysis. The research results showed that (1) the research model was consistent with empirical data (Chi-square/df = 1.697, GFI = 0.919, CFI = 0.906, IFI = 0.909, RMR = 0.086, RMSEA = 0.052), (2) the operation facilities in technology aspect had a significant, positive direct influence on the labor productivity, and (3) the operation facilities in technology aspect had a significant, positive indirect influence on operation performance both cost and delivery aspects through the labor productivity. This research suggests that industrial entrepreneurs should focus on improve the operation facilities in technology aspect for increase the labor productivity which is a major influence on the cost and delivery.
คำสำคัญ
ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์,ส่วนสนับสนุนระบบงาน,ผลิตภาพแรงงาน,ประสิทธิภาพการดำเนินการ,Human resource,Operation Facilities,Labor Productivity,Operation Performance
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 3 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 6 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
22 ครั้ง
หมายเหตุ