รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
งบประมาณส่วนตัว
ชื่อโครงการวิจัย
สมรรถนะระหว่างวัฒนธรรม ด้านการปรับตัวทางจิตใจ , สุขภาวะทางจิตใจ ส่งผลต่อทัศนคติการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศไทย
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Effect of Thai Junior High Student Intercultural Competence on Resilience, Well-being, and Reading Attitudes
นักวิจัย
1. อาจารย์อนงครัตน์ บังศรี (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาจีน
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
เปิดดู
26 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  (โหลด : 4 ครั้ง)