รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
งบประมาณส่วนตัว
ชื่อโครงการวิจัย
การปรับปรุงอัลกอริทึมทำซ้ำสำหรับแก้ปัญหาอสมการแปรผันในปริภูมิฮิลเบิร์ต
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
A modified iterative algorithms for solving variational inequality problems in Hilbert spaces
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. ณัฐพล ปักการะนัง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. นายนพรัตน์ ไวโรจนะ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
--
เปิดดู
53 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ  (โหลด : 16 ครั้ง)